2
Dakayun iibba, deket kanan yuy mangulug kayun Apu takun hi Jesu Kristo an madayaw an Ap-apu ya mahapul an pun-iingngohon yuy pangat yuh ibba yun tagu, adiyu pakudukdulon di udum. 2-3 Umat nah oggan yu kaam-amungan an mundayaw ke Apu Dios an adi maphod nan gapu te hidiyen tagun immali ya kadangyan an numbulwatih mapmaphod ya numbalituk ya eyu pab-unon hi maphod an ubunan ta naken nawotwot an nabikbik-iy bulwatina ya muntadtaddog weno eyu pab-unon nah dot-al. Hay athitun pangat an pakudukdulon yuy udum gapu te kadangyan ya ap-apilon yu nadan nawotwot ya malpuh gaga-ihon nomnom.
Dakayun iibba, donglon yu tun kalyok. Dakdakol nadah nawotwot di pinilin Apu Dios an mangulug ke hiya, ta hidiye nan diday ibilang nah kakadangyan gapuh pangulug dat dida mah-udot di migappat nah pun-ap-apuwana te hidiyey kinali nan maat nadah naminhod ke hiya. Yaden tipet athinay pangat yu nadah nawotwot? Kon uggeyu inilan nadan kakadangyan di mangipaligligat ke dakayun hi ittay on edakayu indiklamu? Ya kon bokon diday mamihupihul ke Apu takun hi Jesu Kristo an ningadanan takun Kristiano?
Hay umanhan an tugun an impitudok Apu Dios an un-unudon taku ya kananay “Pohdon yuy ibba yun tagu umat hi naminhod yuh adol yu.” Ya maphod hin makulug an un-unudon yu. Mu deket abuna nadan kadangyan an pohdon yu ya naliwat kayu te uggeyu inun-unud nan Tugun Apu Dios. 10 Te nan tagun paka-un-unudona nan Tugun Apu Dios, mu waday ohan nibahhawana ya naliwat damdaman umat nah tagun maid di inun-unud na nadah Tugun Apu Dios. 11 Umat bo nah tagun adina ihuyop di bokona inayan, mu pimmate ya naliwat damdama te man-ut inun-unud na nan tugun Apu Dios an kalyonay adim ihuyop di bokon yu inayan, mu uggena inun-unud nan tugun Apu Dios an kananay adika pumate.* 2:11 Exodus 20:13, Deut. 5:17
12 Hay tugun Apu Dios di bumaddang ke ditakut mihwang takuh liwat. Kinali halipat-an takut maphod am-in di aton taku ya kalyon taku te ketuwen tugun di kipuunan di ahina punhumalyaan ke ditaku. 13 Ta hidiye nan, hay tagun adina homkon di ibbanan tagu ya adi homkon Apu Dios hantuh kahumalyaana. Mu hay tagun homkonay ibbanan tagu ya maid di gapunan e tumakut hantuh punhumalyaan Apu Dios ke hiya.
Hay nahamad an pangulug ya mahapul an mipatiboh aton
14 Dakayun iibba, deket waday tagun kananay mangulug ke Apu Jesu Kristo, mu maid di kitib-an di nangulugana ya maid di hilbin diyen kananay mangulug te adi gumla nan pangalyanan hiya ya mangulug hi pangabulutan Apu Dios ke hiya. 15 Deket waday ibbayun makudangan hi bulwatina ya kanona, 16 kon abunay kanan yuy “Umanamut ka ya adika madanagan nah mahapul mu ot hi Apu Dios di nangamung.” Maid di hilbin diyen maphod an kinali yu hin takon di wadan dakayu dadiyen mahapul na ya adiyu idatan. 17 Athidih pangulug an deket abunay kalyon yuy mangulug kayu, mu adiyu ipatibo nah aton yu ya maid metlaing hilbina.
18 Mu kal-ina ya waday mangalin kananay “Maid di nundiperensiyaana hin nan ohan tagu ya ipaanhanay maphod an atona ya nan oha ya ipaanhan day pangulug na.” Mu hay ihumang kun nae ya mahapul an mun-unnud danaen duwa, te kon nganney kitib-an di pangulug hin adi aton di maphod? Tibon yu ken ha-on an atok di maphod ta kitib-anan waday pangulug kun Apu Dios.
19 Ya wada nin an kanan di udum di nahamad di pangulug da te kulugon dan ohay Dios. Om, makulug, mu takon nadan dimonyo ya kulugon dan ohay Dios, kinali gumayonggong dah takut dan hiya. 20 Dakayun maid di nomnom na, kon kah-in di waday pangitib-an yu ta ahiyu inilaon an hay pangulug ya maid di hilbina hin adi mipatibo nah aton?
21 Nomnomon yu din ammod takun hi Abraham, hiya ya imbilang Apu Dios an maphod gapuh nangun-unudana nah kinalina ot ena ot iappit nan imbabalenan hi Isaac ke hiya. 22 Hituwen inat Abraham di kitib-anan nahamad di pangulug nan Apu Dios. Hidiyen nangun-unudanah pinhod Apu Dios di nangipahamad hi pangulug na. 23 Hituwen naat di immannungan nan impitudok Apu Dios an kananay “Hi Abraham ya kinulug nah Apu Dios ot ibilang na hiyan maphod.” Ya gapu bon diye ya kanan Apu Dios di gayyum nah Abraham.
24-25 Tibon yun hay gapunah pangibilangan Apu Dios an maphod di ohan tagu ya bokon hay pangulug na ya abu, mu mahapul damdaman un-unudonay pinhod Apu Dios.
Athidi bon din hi Rahab an babain pabpabbayad nay adol nah linalaki an imbilang bon Apu Dios an maphod gapuh nah maphod an inat nan intalu na nadan tatagun Apu Dios ot ahina itudduy ohan dalanon dan nibangngad hi kampu da ot uggeda nadpap.
Datuwey kitib-anan adi gumlay pangulug ya abu. 26 Kinali nan tagun kananay mangulug, mu adina aton di maphod ya maid di hilbina. Mialig nah adol an deket maid di linnawana ya mate.
Hay pangonoknongan hi kalyon

*2:11 2:11 Exodus 20:13, Deut. 5:17