Hosea
Hay mipanggep ketuwen liblu an Hosea
Hi Hosea ya profetas an nangipainilah kalin Apu Dios hanadah tatagud Israel ta itikod dan mundayaw ya munhilbin nadah adi makulug an dios ta mibangngad dan mangun-unud ke hiya.
In-inen Hosea on babain hi Gomer ot mawaday tulun imbabale da. Mu indani ya timmayan hi Gomer ot e makiaddum hi udum an linalaki. Takon di athidi ya intugun Apu Dios ke Hosea an ena hamakon hidiyen inayanat ianamut nah bale dat mun-addum da bo.
Hi Gomer ya mialig nah boble an Israel. Umat nah inat Gomer an inwalong nay inayana ot mumbahul hi nakihuyopanah udum an linalaki, athidi bo damdaman inwalong di Israel hi APU DIOS ot munhilbi da ya nundayaw dah udum an dios. Hi Baal an dios an kinapyan di taguy ipaanhan nadan holag Israel an un-unudon. Hiyay oha nadah dios di tatagud Kanaan an pundinolan da te pangali da on umidat hi dakol an aniyon da ya dakol an imbabale da. Gapuh pangun-unudan nadan holag Israel kediyen dios nadan iKanaan ya inun-unud da mo nadan gaga-ihon pangi-e da ot makastigu dah nangatan dan tuwe. (Tibon yuy 2 Patul 17:7-17.)
Hi Hosea di niusal hi pangitib-an hi pangi-en Apu Dios. Hi Hosea ya pinakawananah Gomer ot in-anamut nah bale da. Athidi damdaman Apu Dios an impunnanong nay naminhod na nadah holag Israel. Pininhod na pay an bangngadon didat ipaptok na dida lakitdi muntutuyu dah liwat da. Muden dida an holag Israel ya adida pinhod an muntutuyuh gaga-hon pangi-e da ot iabulut mon Apu Dios di iAssyria an mangapput ke didah gubat ot alan da didan balud hi boble da. (722 B.C.)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay nalahinan Hosea, hay nanayanan Gomer ke hiya ya hay nun-adduman da bon Gomer. Hay planun Apu Dios an mangibangngad hi maphod an pakihayyupana nadah holag Israel. (chapters 1-3)
2. Hay nangipainilaan APU DIOS an kastiguwona nadan holag Israel gapuh ngohe da ya liwat da. (chapters 4-13)
3. Kinalin APU DIOS an kal-iwanay liwat di holag Israel ya ipaptok na dida hin muntutuyu dah liwat da. (chapter 14)
1
Hituwey impainilan APU DIOS ke Hosea an imbabalen Beeri handih numpatulan da Ussiah, hi Jotham, hi Ahas ya hi Hesekiah ad Judah ya handih numpatulan Jeroboam an imbabalen Jehoash ad Israel.
Hay pamilyan Hosea
Hituwey namangulun impainilan APU DIOS ke Hosea. Kananan hiyay “Malahin ka Hosea, mu nan babain iinem ya adina iohhan he-ay naminhod na. Ta hidiye nan hay udum an ahina iimbabale ya imbabalen di udum an linalaki. Hituwey ahi kitib-an di ine-en nadan tataguk an holag Israel an uggeda impunnanong di impaminhod dan ha-on te dayawon day udum an dios.”
Ot malahin hi Hosea ke Gomer an imbabalen Diblaim. Indanit nitungo nan panguluwan an imbabale dan lalaki, ya kanan APU DIOS ke Hoseay “Ngadanam hi Jesreel nan imbabale yu te adi mabayag ya kastiguwok nan patul di Israel ta ibalok di pinatepaten din hi apunan hi Jehu ad Jesreel. Hay kakulugana ya ma-idok moy pun-ap-apuwan Israel. Ya kediye ya dadagok nadan mungkakodhol an titindalun di Israel nah nundotal ad Jesreel.”
Indani ya nitungo on babain imbabalen Gomer. Kanan bon APU DIOS ke Hoseay “Ngadanam hi Lo-Ruhama. Hay kibalinana ya ‘Maid di naminhod ke hiya.’ Te adik mo pinhodon nadan iIsrael ya adik mo kal-iwan di liwat da. Mu nada ken iJudah ya pinhodok dida. Ha-oy an AP-APU an Dios da ya ihwang ku dida gapuh ongal an kabaelak, bokon gapuh gubat an iusal di pana, ispada ya tindalun numpuntakkeh kabayu.”
Naphuh Lo-Ruhama ya nawadaan boh Gomer ot mun-imbabaleh lalaki. Kanan APU DIOS ke Hosea di “Ngadanam hi Lo-Ami. Hay kibalinana ya ‘Bokon tataguk.’ Te bokon ku mo tatagu nadan iIsrael ya bokon mo ha-oy di Dios da.”
Hay kihayyupan bon nadan iIsrael ke Apu Dios
10 Kanan bon APU DIOS di “Man-ut kanak ad uwaniy bokon ku tatagu dida, mu ahi madatngan di algon kanak ke diday ‘Imbabale dakayun ha-on an Dios an wadat nangamung.’* 1:10 Romans 9:26 Ta hi udum hi algo ya adida mabilang di iIsrael te dumakkodakkol dan umat dah kadakol di lona nah pingngit di baybay an adi mabilang. 11 Ahi bo miohhay iIsrael ya iJudah ya ohay ahida piliyon an pun-ap-apu da. Ahida tumayan nah boblen kiayan dat mibangngad dah boble da, ta kediye ya mun-am-amlong da te paphodok di boble da. Hidiyey ahi kapkaphodan an tiempod Jesreel.”

*1:10 1:10 Romans 9:26