2
Kinali dakayun iIsrael ya ahiyu kanan hi ibba yuy “Tatagu ditakun APU DIOS an impakappinhod na.”
Hay pangastiguwan APU DIOS nadah iIsrael ya hay pangihayyupanan dida
“Ha-oy an DIOS ya mandalon dakayun iIsrael ta kalyan yuh inayu, takon di adik mo ibilang an inayak ya bokonak mo inayan ke hiya, mu kalyon yun hiya ta itikod na nan at-attona an umat nadah pakihuyopana hi bokona inayan ya itikod na nan at-attonan umat nadah ipabpabbayad day adol da. Deket adina itikod ya bolladak ta umat handih nitungawana ya pumbalinok an umat nah mamagan adi maboblayan ta loktat ya mateh inuwo na. 4-5 Adi dakayu homkon an iimbabalena. Man-uke ya bokon dakayu imbabalen ha-on te imbabale dakayuh udum an lalaki ke inayun maid di bainan inhuyop nay bokona inayan. Kananay ‘Umeyak nadah linalakin naminhod ke ha-on ta diday pinhodok an bokon nan inayak. Diday pundinolak an umidat hi danum, makan, mainum, makaphod an bulwati ya lanan di oliba.’
Kinali hay mo atok ke hiya ya ipukung ku ya pakaalladak hi pagit ta maid di innunan ume nadah linalakin pininhod na. Ta takon di ihiknan miunud nadah linalakin nakamminhod ke hiya ya maid di innuna. Ya takon di ihiknan e manamak ke dida ya maid boy innuna. Ne loktat ya kananah adol nay ‘Ibangngad ku ot kattog nah namangulun inayak te kudkuddukdul di nitaguwak handi mu ad uwani.’
Ingganad uwani ya adinan abu abuluton an ha-oy di nangidat ke hiya hi pagen kanona, hay mainum, hay lanan di oliba, ya am-in di silber ya balituk, mu iusal na ot ya abun mundayaw nah dios nan hi Baal. Ta hidiye nan hantuh ahiani ya bangngadok nadan indat kun page, mainum ya nadan mungkaphod an luput ya bulwatin indat ku handi ta pananinah adol na. 10 Bolladak hi hinangngab nadan naminhod ke hiya. Ya maid di ohan kabaelanan mangihwang ke hiya nah ahik pangastigun hiya. 11 Poppogok am-in nadan piyesta umat nadah tinoon ya binulan an piyesta ya nadan pun-an-anlaan nah Sabadun Tungo. 12 Ya dadagok boy intanom nan grapes ya nadan fig an kananan indat nadan nakamminhod ke hiyan bayad di naminhod nan dida. Ya pumbalinok di laguntanah natoan ta panganan di mailom an aggayam. 13 Ya kastiguwok gapuh nangiwalonganan ha-on ot mun-appit hi insensoh pundayaw nan Baal ya nun-usal hi gamgam ta pun-awis nan hiya. Ha-oy an hi APU DIOS di nangalin tuwe.
14 Mu ahik bo hayhayukon ta ipanguluk nah makamaggan adi maboblayan ta iphodak hi kali ta mibangngad ke ha-on. 15 Ibangngad kun hiya nan laguntana ya poppogok di punligligatanat mawaday namnamana. Ne ahiyak bo hangudon ke hiya umat handih kakat-agunah nangilibliyak hi nihbutanad Egypt. 16 Ta adina mo kanan di ha-oy hi Baal an dios na, mu kananay ha-oy di inayana. 17 Pumbalinok an adi mo mundayaw ke Baal ya adi mo mumbagah baddang ke hiya.
18 Kediye ya makitobbalanak nadah mailom an aggayam ya hamuti ta maid di aton dah ad-adi ke didan tataguk. Ya ma-idok am-in di mausal hi gubat nah boble da umat hi ispada ya pana ta luminggop dan maid di maat hi ad-adi ke dida.” 19 Kanan bon APU DIOS di “Dakayun iIsrael, paddungnay iine dakayun ha-on ta dakayuy inayak ta nangamung. Iohhak ya punnanongok di naminhod kun dakayu. Homkon dakayu ya atok di limpiyu ke dakayu. 20 Adik ibahhoy hinamad kun kinali an dakayuy tataguk. Ya abuluton yun ha-oy di AP-APU.
21-22 Kediye ya donglok di dasal yun tataguk an iIsrael an makalin iJesreel. Ta idat kun am-in di mahapul yu ya paaliyok di udan ta tummol di itanom yun page, grapes ya oliba. 23 Paphodon dakayun tataguk nah boble yud Israel. Ya pinhodon dakayu mon kanak handiy ‘Adik pinhod.’ Ya dakayun makali handin ‘Bokon tataguk’ ya kanak moy ‘Dakayuy tataguk.’* 2:23 Romans 9:25 Ya inhumang yu pon ha-on di ‘He-ay Dios mi.’ ”

*2:23 2:23 Romans 9:25