Hanadan Huwes
Hay mipanggep ketuwen liblu an Huwes
Hituwen liblu an Huwes di mangipainilan ugge impaka-un-unud nadan holag Israel di intugun APU DIOS ke didan mahapul an patayanon dan am-in di numbobled Kanaan ya hiya ya abuy dayawon da ya punhilbiyan da. Mu kon ot nakid-um da ot ya abu nadah iKanaan ot dayawon day dios dadiyen numbobleh di. Deket inat nadan holag Israel hituwe on in-abulut APU DIOS nadan iKanaan an mangubat ke dida on inapput da dida.
Deket naapput dat munholholtap da on nuntutuyu dah uggeda nangun-unudan ke APU DIOS ne numpahpahmok dan hiyat ihwang na didah buhul da. Deket hinumang APU DIOS di dasal da on tinuddu nay ohan ibba dan mangipangpangulun dida ya mumbalin an huwes da. Hiyay mangipangulun didan makigubat hi buhul dan numpaholholtap ke dida. Ta deket nakigubat da on inapput day buhul dat mihwang da.
Mu deket nate nan mangipangpangulun dida on kinal-iwan bon nadan holag Israel hi APU DIOS on nakid-um da nadah iKanaan on nunhilbi dah dios da. Namindakol an naat di athitu. Tinuddun APU DIOS di himpulut opat an nahanhanot an nangipangpangulun dida ya nangihwang ke didah buhul da ke datuwen am-in an toon.
Ya maid di patul an nun-ap-apu nadah holag Israel. Ya gapu te adida pinhod an un-unudon hi APU DIOS ya waday oha on inat nay kananah maphod hi punnomnom na. (17:6)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Nungngohe nadan holag Israel ke APU DIOS ya adida pinhod an un-unudon. (1:1—3:6)
2. Impangulun Othniel nadan holag Israel hi gubat ta poppogon day nun-ap-apuwan nadan iAram ke dida. (3:7-11)
3. Impangulun Ehud nadan holag Israel hi gubat ta poppogon day nun-ap-apuwan nadan iMoab ke dida. (3:12-30)
4. Impangulun Samgar nadan holag Israel ot ihwang na dida. (3:31)
5. Impangulun da Deborah ke Barak nadan holag Israel hi gubat ta poppogon day nun-ap-apuwan nadan iKanaan ke dida. (chapters 4-5)
6. Impangulun Gideon nadan holag Israel hi gubat ta poppogon day nun-ap-apuwan di iMidian ke dida. (chapters 6-8)
7. Hay nun-ap-apuwan Abimelek, hi Tola, hi Jair, hi Jeptah, hi Ibsan, hi Elon ya hi Abdon. (chapters 9-12)
8. Inapput Samson nadan iPilistia. (chapters 13-16)
9. Nungngohe day udum ke APU DIOS ot dayawon day dios an kinapyan di tagu. (chapters 17-18)
10. Ginubat di udum an holag nadan holag Benjamin. (chapters 20-21)
1
Hay nundopapan nadan holag Judah ya nadan holag Simeon ke Adoni-Besek
Handih nateh Joshua ya kanan nadan holag Israel ke APU DIOS di “Dahdi ke dakamiy mamangulun mangubat nadah iKanaan?”
Hinumang APU DIOS an kananay “Hay holag Judah di mamangulu. Ipaapput kun dida nadan numbobled Kanaan an eda pumboblayan.”
Kanan nadan holag Judah nadah holag Simeon an iiba day “Maki-e kayun dakami hanah nituddun dakamin boble ta mumbabaddang takun mangubat nadah iKanaan ta ahi dakayu po baddangan nah nituddun dakayun pumboblayan yu.” 4-5 Ot mumbabaddang nadan holag Judah ya holag Simeon an nangubat nadah iKanaan. Impaapput APU DIOS ke dida nadan iKanaan ya nadan Perisite ot patayon day himpulun libun tindalun dadiyen buhul dad Besek. Hidiy nundammuwan da nah patul hidin hi Adoni-Besek ot makigubat dan hiya. Binumtik hi Adoni-Besek, mu pindug da ot dopapon da ot puttuton day am-ama-an di taklena ya hukina. Kanan Adoni-Besek di “Handi ya impaputtut kuy am-ama-an di takle ya hukin di napitun patul ot mumpidippidit dah mag-an makan hi da-ul di lamesaak. Ad uwani ya imbalon Apu Dios hidiyen inat kun dida.” In-e dad Jerusalem hi Adoni-Besek ot hidiy natayana.
Hay nanggopan nadan holag Judah hi Jerusalem ya Hebron
Ginubat nadan holag Judah di Jerusalem ot hogpon da ya pinate da nadan numbobleh di ot logabon da nan boble. Eda bo ginubat nadan iKanaan an numboble nadah mabilid, nadan iNegeb, nadan numbobleh puun diyen bilid ya nadan numboble nah mamagan boblen wadah south. 10 Eda bo ginubat nadan iKanaan an numbobled Hebron an Kiriat Arbe di ngadana handi ot apputon da nadan holag da Seshai, Ahiman ya Talmai an numbobleh di.
Hay nanggopan Othniel hi Debir
11 Imme bo nadan holag Judah ad Debir an hay ngadana handi ya Kiriat Sepher. 12 Indani ya kanan Kaleb di “Idat ku nan babain imbabalek an hi Aksah nah tagun mangubat ya manggop hi Kiriat Sepher ta iinena.” 13 Hi Otniel an imbabalen nan udidiyan an tulang nan hi Kenas di nanggop kediyen boble ot i-inen Othniel hi Aksah. 14 Kediyen algon nun-ine da ya kinalin Othniel ke Aksah an mumbagan amanah id-um nah tawidona. Immeh Aksah ke amana ot duma-ul nah kabayun nuntakkayana ot hanhanan amana hin nganney ibagana. 15 Kanan Aksah di “Ibagak anhan an hay idat mun ha-on an tawidok ya hay lutan waday danum na. Te nan indat mun ha-on an wadad Negeb ya mamagan boble.” Ot idat Kaleb ke hiya nan waday nundaul ya nuntap-on ob-ob.
Hay nanganapputan nadan holag Judah ya holag Benjamin
16 Handih timmayan nadan holag Judah ad Jericho ya naki-e nadan Kenite an holag din aman nan inayan Moses ot eda makiboble nadah tatagud Amalek nah adi maboblayan nah nih-up ad Arad ad Negeb. 17 Indani ya e nid-um nadan holag Judah nadah holag Simeon an e nangubat nadah iKanaan an numbobled Sephat ot apputon da dida ot dadagon da nan boble. Hay nungngadan dan diyen boble ya Hormah. 18 Sinakup da pay di Gaza, Askelon ya Ekron ya nadan iittay an bobleh nunlinikkod. 19 Ya sinakup da bo nan mabilid an boble te binaddangan APU DIOS dida. Mu uggeda dinog-al nadan numboble nadah nundotal te gumok di kalesa da. 20 Hay Hebron ya nidat ke Kaleb te hidiye tuwaliy kinalin Moses handi. Man-uke ya hiyay nanog-al nadah holag nadan tulun imbabalen Anak. 21 Mu nada ken holag Benjamin ya uggeda dinog-al nadan Jebusite an numbobled Jerusalem ot ingganad uwani ya in-abulut da didan makiboblen dida.
22 Binaddangan APU DIOS damdama nadan holag Eplaim ya holag Manasseh ot eda gubaton di Bethel. 23 Hay ngadana handih nangipaeyan dah munsiim kediyen boble ya Lus. 24 Kediye ya inakhupan dadiyen munsiim on tagun nalpu nah boble ot kanan dan hiyay “Ituddum di dalan an ume nah boble ta adi daka liputan.” 25 Intuddun diyen tagu ot ume nadan holag Eplaim ya nadan holag Manasseh ot patayon dan am-in nadan bimmobleh di, mu uggeda nan tagu ya nan pamilya na. 26 Indani ya immeh tuwen tagu nah boblen nadan Hittite ot mangapyah ongal an boble ot ngadananah Lus an hidiyey ngadana ingganad uwani.
Hanadan tatagun ugge dinog-al nadan holag Israel
27 Hanadan holag Manasseh ya uggeda kinabaelan an dinog-al nadan numbobled Bet San, Taanak, Dor, Ibleam, Megiddo ya nadan nih-up an boble te inhamad nadan iKanaan an numbobleh din adida madog-al. 28 Ya handih wada moy ongal an kabaelan nadan holag Israel ya uggeda impakaan dadiyen iKanaan nah boble, mu pungngunuwon da didan kay himbut.
29 Athidi bo nadah holag Eplaim an uggeda kinabaelan an impakaan nadan iKanaan an numbobleh did Geser ot munnanong dan nakiboblen dida.
30 Athidi bo nadah holag Sebulun an uggeda kinabaelan an impakaan nadan iKanaan an numbobled Kitron weno Nahalol ot munnanong dan nakiboblen dida, mu pinilit da didan mungngunu an kay himbut.
31 Ugge damdama kinabaelan an dinog-al nadan holag Asher nadan iKanaan an numbobled Akko, Ahlab, Aksib, Helbah, Aphek, Sidon ya Rehob. 32 Ot gapuh uggeda nanog-alan ke dida ya diday dakdakol di numboblayan da mu nadan holag Asher.
33 Athidi bo nadah holag Naptali an uggeda kinabaelan an dinog-al nadan iKanaan an numbobled Bet Semes ya Bet Anat. Kinali didan iKanaan di dakdakol di numboblayan da mu hin-uddum on pinilit nadan holag Naptali didan mungngunun kay himbut.
34 Hanada ken holag Dan ya numboble da nah mabilid te adi iabulut nadan Amorite an dumayyu da nah nundotal. 35 Hanadan Amorite ya adida madog-al te inhamad dan numbobled Aijalon, Saalbim ya nah Bilid an Heres mu handih ongal moy kabaelan nadan holag Eplaim ya holag Manasseh ya pinilit da nadan Amorite an mungngunun kay himbut.
36 Hay poppog di boblen dadiyen Amorite ya nipalpu nah Dalan an Akrabbim inggana mala-uwan di Sela.