24
Impaayag bon Joshuan am-in nadan holag Israel ad Sekem, takon nadan mangipangpangulun dida, nadan ap-apu da, nadan huwes da ya nadan opisyal da ot maamung dah hinangngab Apu Dios. Kanan Joshua ke diday “Hituwey kinalin APU DIOS an Dios Israel: Numboble handidan aammod yu dih done nah binnah-el nan Wangwang an Euphrates ya dinaydayaw day hinnatkon an dios. Hay oha ke dadiyen aammod yu ya hi Terah an aman da Abraham ke Nahor. Indani ya inawit kuh Abraham an ammod yun inilpuk kediyen boblen binnah-el nan Wangwang an Eupharates ot ipanguluk ad Kanaan. Indani ya winadak hi Isaac an imbabalena ot padakkolok di holag na. Nahlag hi Isaac ot da Jacob ke Esau. Indat kuy Edom an tawid Esau. Mu hi Jacob an ammod yu ya nadan imbabalena ya imme dad Egypt. Nabayag ot ahik wadaon da Moses ke Aaron an binaal kun immed Egypt ot atok nadan himpappangen ligat hidi. Ot ipangulu dakayun tumayan ad Egypt. Mu handih wada kayu nah Maingit an Baybay ya pindug dakayu nadah iEgypt an nungkalesa da ya nuntakke dah kabayu. Indani ya mumpahpahmok kayun ha-on an DIOS ot paalik di tapol hi numbattanan yu nadah iEgypt, ot anudok dida nah baybay. Dakayu mismu ya tinibo yuy inat kun, impae dakayu nah adi maboblayan ot miha-ad kayuh dih nabayag. Indani ot iali dakayu nah boblen nadan Amorite ad Jordan nah nangappit hi timilan di algo. Nakigubat dan dakayu, mu impangapput dakayun ha-on ot pulhon yuy boble da, te handih mangali kayu ya dinadag ku mo tuwali dida. Indani bo ya nakigubat ke dakayu nan imbabalen Sippor an hi Balak an patul di Moab, ot kalyonan Balaam an imbabalen Beor an idutan dakayu. 10 Mu uggek hinangud an dingngol hi Balaam, ot bendisyonan dakayu ot ya abun hiya. Athidiy inat kun nangihwang ke dakayu nah e ot aton Balak ke dakayu. 11 Handih nun-agwat kayu bod Jordan ot umali kayud Jericho ya nakigubat bon dakayu nadan iJericho umat damdama nadah Amorite, Perisite, Kanaanite, Hittite, Girgashite, Hibite, ya nadan Jebusite, mu impangapput dakayun ha-on. 12 Man-uke ya impatakut ku dida handih mangali kayu ot bumtik nadan duwan patul di Amorite. Kinali bokon hay ispada yu ya pana yuy gapunah nangapputan yu. 13 Indat kuy lutan uggeyu nun-atuwan ya indat kun dakayuy boblen ugge kayu nun-atun nangapya. Ot ad uwani ya dehna kayun numboblen kankannon yu pay di bokon yu intanom umat hi grapes ya oliba.”
Hay nanguddidin intugun Joshua
14 Kanan bon Joshua nadah ibbanan holag Israel di “Dayawon yuh APU DIOS ya paka-un-unudon yu. Hiya ya abuy punhilbiyan yu. Ya iwalong yu nadan adi makulug an dios an dinayaw handidan aammod yu handih wada da nah binnah-el nan Wangwang an Euphrates ya Egypt. 15 Mu deket munhalinduwa kayun mangiohhah pundayaw yun APU DIOS, weno pakudukdulon yun dayawon nadan dios an dinayaw handidan aammod yu weno pakudukdulon yu nadan dios an dayawon nadan Amorite an kon boble tuh kawad-an takud uwani, pakannomnomon yu ta piliyon yud uwanin algo hin dahdiy pinhod yun dayawon. Ha-oy ke ya nan pamilyak ya munhilbi kami pen APU DIOS.”
16 Himmumang nadan tatagun kanan day “Takon di dakami ya hi APU DIOS ya abuy dayawon mi! Adimi dayawon di udum an dios! 17 Man-uke ya hiya an hi APU DIOS an Dios takuy nangipakaan handidah aammod takud Egypt an nihbutan da. Oha bo ya tinibo mi nadan umipamodwong an inat na ya inihwang ditakun am-in hanadah boblen nangayan taku ya lina-uwan taku. 18 Ya handih pangaliyan taku ketuwen boble ya impabtik na nadan Amorite an numbobleh tu. Kinali hi APU DIOS di dayawon mi damdama te hiyay Dios taku!”
19 Ot kanan Joshuan diday “An kabaelan yu nin an punnanongon di pangun-unud yun APU DIOS? Te hiya an maphod an abu ya adina abuluton an waday udum an dios an dayawon yu ya adina pakawanan di ngohe yu ya liwat yu. 20 Deket iwalong yu ta dayawon yuy udum an dios ya ipaalinay kastigu yu ta kadadagan yu takon di pakaullayyan dakayu handi.”
21 Mu kanan nadan tataguy “Adi athina te hiya an APU DIOS di dayawon mi ya un-unudon mi.”
22 Kanan Joshua ke diday “Nomnomon yuh naen kinali yu. Dakayu mismuy nangali an hi APU DIOS di un-unudon yu.” Kanan nadan tataguy “Om, nonomnomon min dakamiy nangalin nae.”
23 Kanan Joshua ke diday “Deket athina ya mahapul an iwalong yu nadan adi makulug an dios an daydayawon yu ta hi APU DIOS an Dios Israel ya abuy dayawon yu.”
24 Kanan bon nadan tatagu ke Joshuay “Om, hi APU DIOS an Dios takuy dayawon mi ya un-unudon mi.”
25 Ot hidid Sekem an kawad-an da ya intudok Joshuah diyen inhuhummangan da ya indat nan dida nadan udum an tugun an un-unudon da kediyen algoh. 26 Ot pakitudok na dadiyen tugun nah liblun nitudkan di Tugun. Ya immalah ongal an batu ot ha-adona nah puun nan kaiw an oak an nih-up nah pun-appitan ke APU DIOS.
27 Kananan am-in hanadah tataguy “Hituwen batuy panginomnoman taku ke dadiyen kinalin APU DIOS ya nan etaku inhummangan. Hituwey tistigu takuh adiyu pangiwalongan ke hiya an Dios yu.”
28 Nagibbuh diyen nunhuhummanganan da ot paanamuton Joshua nadan tataguh boble da.
Hay natayan Joshua
29 Indani ya nateh Joshua an muttatyun APU DIOS an imbabalen Nun handih hinggatut ta himpuluy toona. 30 Inlubuk da nah lutan binoltanad Timnat Serah hidi nah mabilid ad Eplaim nah Bilid an Gaas hi nangappit hi north.
31 Handih katagun Joshua ya hi APU DIOS di dayawon nadan holag Israel. Takon handih nate ya nanongnan hiyay dayawon da te wadada nadan ibbanan aap-apun nanibo nadah kiphodan dan inainat APU DIOS.
32 Ya hana ke damdaman gunit Joseph an inilpu dad Egypt ya inlubuk dad Sechem an lutan ginatang Jacob hi hinggatut an kalang nadah linalakin imbabalen Hamor an hi aman Sekem. Hidiyen lutay nipaboltan hanadah holag Joseph.
33 Hi Eleasar an imbabalen Aaron ya nate ot milubuk ad Gibeah an boble nah mabilid ad Eplaim. Hidiyen luta ya nipaboltan nah imbabalenan hi Pinehas.