23
Hay tugun Joshua nadah holag Israel
Handih nabayag moy niha-adan nadan holag Israel ad Kanaan ya impalinggop APU DIOS didan maid moy inat di buhul dan dida. Kediye ya naka-am-ama moh Joshua. Impaayag nan am-in nadan holag Israel, nadan mangipangpangulun dida, nadan aap-apu da, nadan huwes da ya nadan opisyal da ot maamung da. Kananan diday “Deyan naam-amaak mo ya hituwey kalyok ke dakayu. Tinibo yun am-in di inat APU DIOS an Dios taku nadah tatagu tuh boble gapu ke ditaku. Ya inila yun hiyay nakihangga nadah buhul taku. Deyan ingkap-ong kun dakayun am-in nadan lutan sinakup taku mipalpu nah Wangwang an Jordan inggana nah Baybay an Mediterranean nah nangappit hi kalin-oban di algo, takon nadan boblen ugge taku pay ni-an sinakup ta pumboblayan yu. Ya hantuh pangayan yuh di ya nunna-ud an pabtikon nan AP-APU an Dios taku nadan numbobleh di ta dakayuy mihannot ke dida te kinalina tuwali handi an idat nan dakayuh diyen boble.
Kinali mahapul an tumulid kayu! Tibon yu ta paka-un-unudon yun am-in nadan intudok Moses an Tugun APU DIOS. Adiyu iwalong takon di oha ke dadiyen Tugun. Adi kayu makihayyup nadah tatagun nanongnan dehdin makiboblen dakayu. Adiyu oggan dalaton an kalyon di ngadan nadan dios da. Ya adiyu isapatah ngadan da weno dayawon dadiyen dios da. Maphod di punnanongon yun mangun-unud ke APU DIOS an Dios taku umat nah inainat yu ingganad uwani.
Dakayu mismu ya inila yun inapput APU DIOS di buhul taku takon nadan numbobleh o-ongal an boblen ongal di kabaelan da. Ot deyan maid ke diday ena kinabaelan an nangapput ke ditaku. 10 Takon di dahdin dakayu ya kabaelan yun mangipabtik hi hinlibun tatagu gapuh baddang APU DIOS an Dios taku te hidiyey kinalina handi. 11 Kinali tibon yu ta punnanongon yuy pamhod yun APU DIOS an Dios taku.
12 Deket adiyu punnanongon di pamhod yun hiya ta makihayyup kayu ya makiapu kayu nadah tatagun natdaan hanadah numboblayan yu 13 ya makulug an adi dakayu baddangan ke APU DIOS an Dios taku ta adina pabtikon nadan tatagu ke dadiyen boble hi pangubatan yun dida. Ta ahi dakayu punholholtapon ke dida ot ya abu an kay dakayu kinnah bitu ya kay dakayu hanoplaton ya kay da pagit hi mata yu inggana map-u kayu ta mama-id kayu tuh maphod an boblen indat APU DIOS ke ditaku.
14 Ha-on ke ya inilak an adi mabayag ya taynan dakayu. Mu hituwe boy kalyok ke dakayu: Am-in kayu ya impakainnila yun impaannung APU DIOS an Dios takun inat am-in nadan kiphodan takun kinalina handi. Maid di imbahhona ke dadiyen kinalina. 15 Ya adina ibahhon mangastigun dakayu 16 hin adiyu punnanongon an mangun-unud hi tuguna. Mu deket hay udum an dios di dayawon yu ya bumoh-ol ke dakayu ta ma-idon dakayu tuh maphod an boblen indat nan dakayu.”