22
Ohan algo ya impaayag Joshua nadan holag Reuben, holag Gad ya godwan di holag Manasseh ot maamung da. Kanan Joshua ke diday “Inun-unud yun am-in di intugun Moses an muttatyun APU DIOS an aton yu. Ya inun-unud yu bon am-in di kinalik an aton yu. Ot uggeyu tinaynan nadan ibba yun holag Israel, mu binanaddangan yu dida ingganad uwani. Athinay inat yun nangun-unud hi tugun APU DIOS an Dios taku. Winadan APU DIOS an Dios takuy linggop nadan ibbayun holag Israel te hidiyey kinalinan atona. Kinali takon di umanamut kayu mo nah pumboblayan yud Jordan nah nangappit hi timilan di algon indat Moses an muttatyun APU DIOS ke dakayu. Mu pakatibbon yu ta paka-un-unudon yu datuwen Tugun Moses an muttatyun APU DIOS ke ditaku: Pohdon yuh APU DIOS ta aton yu nadan pinhod nan aton yu. Punnanongon yuy pundayaw yu ya munhilbi kayun hiya ya abu hi am-in hi biyag yu.”
6-9 Ot paanamuton Joshua dida. Ya binendisyonana didan kananay “Umanamut kayu ot deyan dakol hantudan inala yuh buhul yun ikadangyan yu umat hi silber, balituk, giniling ya gumok. Ya dakol di bulwati yu. Ianamut yu ya idatan yu nadan ibbayun holag Israel.”
Ot taynan dadiyen holag Reuben ya holag Gad ya nadan godwan di holag Manasseh nadan ibba dan holag Israel ad Siloh ad Kanaan ot mibangngad dad Gilead an boblen nidat ke dida mipuun hi tugun APU DIOS an kinali nan Moses. Indat tuwalin din hi Moses di Bashan an wadah nangappit hi timilan di algod Jordan hanadah godwan di holag Manasseh, mu hanada ken godwan di holag da ya indat Joshuay nangappit hi kalin-oban di algod Jordan.
10-11 Handih dimmatong nadan holag Reuben ya holag Gad ya nadan godwan di holag Manasseh ad Gelilot an nih-up ad Jordan ad Kanaan ya ingkapya dah diy ongal an pun-appitan nah pingngit nan wangwang. Handih dingngol nadan ibbadan holag Israel di mipanggep kediyen inat da 12 ya naamung dan am-in ad Siloh ta eda gubaton dadiyen ibbadan holag Israel.
13 Muden intud-ak da ni-an hi Pinehas an imbabalen Eleasar an padin e makihummangan ke dida. 14 Impaki-en nadan holag Israel ke Pinehas di himpulun mangipangpangulun mangitakdog hi oha nadah himpulun holag Israel. Ya diday mun-ap-apu nah puun an nahlagan da.
15 Ot umed Gilead hi Pinehas an ibbana dadiyen mangipangpangulu ot kanan da nadah holag Reuben, holag Gad ya godwan di holag Manasseh di 16 “Naamung kamin am-in hanadah ibba takun holag Israel ot itud-ak dakamin munmahman dakayu hin tipet uggeyu impunnanong di pundayaw yu nah Dios taku. Ya tipet eyu binohwat tun pun-appitan yu? Hituwey pangipatib-an yun inwalong yu nan Dios takun holag Israel. Nganney gapunat eyu ngohayon? 17 Kon ugge kayu nagilat handih nunliwatan takud Peor? Kinastigu ditakun APU DIOS ot ipaalinay nahalman an dogo ot matey dakol ke ditaku. Ya deyan nanongnad uwanin munholholtap taku gapun diyen liwat. 18 Yaden munliwat kayu bo! Deket adiyu itikod an mungngohen APU DIOS ya bumoh-ol ta kastiguwon ditaku bon am-in. 19 Ya deket hay punnomnom yu ya adi maphod tun boble yun pundayawan yun APU DIOS ya umagwat kayu kattog hidih boble min kawad-an nan Tabernacle ta mumboble takun am-in hidi. Mu ta adiyu e ngohayon hi APU DIOS ta edakami ilagat hi eyu pangapyaan hi oha bon pun-appitan. 20 Kon adiyu manomnom di naat handih nungngoheh Akan an imbabalen Serah ot alanay udum hanadah ngunut an bagin APU DIOS? Ot gapun diye ya namahig di boh-ol nan am-in ke ditaku. Bokon ya abuh Akan an nate gapu kediyen inat na, mu hiyay hinumlun hi natayan di dakol an ibba taku.”
21 Himmumang nadan holag Reuben, holag Gad ya godwan di holag Manasseh an kanan day 22 “Hi APU DIOS an Kabaelanan am-in di tistigu mi. Te inilana hin mungngohe kamin hiya weno adi hi nangapyaan min diyen pun-appitan. Deket adi mi punnanongon di pundayaw min hiya te mungngohe kami ya takon di adi dakami ihwang ad uwani. Agat kalyon miy gapunah nangapyaan min diyen pun-appitan. 23 Deket uggemi inun-unud hi APU DIOS ot mangapya kamih hinnatkon an pun-appitan mih aggayam an maghob, weno pun-appitan mih page, weno pun-appitan mih hamulon mi ya takon kattog di kastiguwon dakamin hiya.
24-25 Athituy gapuna, kinapya mih diyen pun-appitan te kal-ina udum hi algo ya ahi kalyon di holag yuh holag miy ‘Impumbalin APU DIOS nan wangwang an pumpopoppogan taku ta maappil kayu. Hi APU DIOS ya Dios mi tuwalin holag Israel. Ya dakayu ke ya ugge kayu nibilang ke hiya.’ Ta hidiye nan kal-ina ya ahi patikodon di holag yuy holag min mundayaw ke APU DIOS.
26 Kinali kanan miy ‘Agat mangapya takuh pun-appitan mu adi taku pun-appitan hi maghob weno nadan udum an miappit an mangipaamlong ke APU DIOS.’ 27 Te mangipanomnom ya abun ditaku ya nadah holag takuh udum hi algon dayawon takuh APU DIOS nah Tabernacle nan mun-appit takun hiyah maghob ya mahamul. Ta adi kalyon di holag yuh holag mih udum hi algoy ‘Maid di lebbeng yun mibilang ke APU DIOS.’
28 Mu kal-ina ket athidiy kalyon di holag yuh holag mih udum hi algo ya ahi kanan di holag miy ‘Tibon yuh tuwen kinapyan handidan aammod mi, nun-ingngo da nah pun-appitan ke APU DIOS. Hituwe ya bokon pun-appitan hi maghob ya bokon pun-appitan hi hamulon, mu mangipanomnom hi holag yu ya holag min tatagu ditakun am-in ke APU DIOS.’
29 Adinadaman ekami mungngohen APU DIOS weno emi itikod an mangun-unud ke hiya gapu ketuwen pun-appitan an kinapya mi. Ya adinadaman ekami mun-appit hi maghob, ekami mun-appit hi page ya ekami mun-appit hi hamulon ketuwen kinapya mi. Te adinadaman ekami mangapyah ohan pun-appitan ta emi kadwaan nan pun-appitan ke APU DIOS nah hinangngab di Tabernacle.”
30 Maphod di nangngol da Pinehas ya nadan ibbanan mangipangpanguluh holag Israel kediyen kinalin dadiyen ibbadan holag Reuben, holag Gad ya nadan godwan di holag Manasseh. 31 Kanan Pinehas an imbabalen Eleasar an padiy “Inila taku mod uwanin badbaddangan ditakun APU DIOS te ugge kayu kaya nunliwat ke hiya an hidiyey wadah nomnom mi. Inihwang yuy holag Israel hi kastigun APU DIOS.”
32 Timmayan da Pinehas ya nadan ibbanad Gilead ot mibangngad dah boble dad Kanaan ot kalyon da nadah tataguy mipanggep hi nunhuhummanganan da nadah holag Reuben, holag Gad ya godwan nadan holag Manasseh. 33 Ya immamlong dan nangngol kediye ot dayawon dah Apu Dios. Ot maid moy kalkalyon dah eda munggugubat ta dadagon day numboblayan nadan ibbadan holag Israel an dadiye ya holag Reuben, holag Gad ya godwan di holag Manasseh.
34 Nginadanan nadan holag Reuben ya holag Gad hidiyen kinapya dan pun-appitan hi “Tistigu.” Ot kanan day “Hituwey tistigu takun mangipanomnom ke ditakun am-in an Dios taku damdaman nan AP-APU.”