21
Hay numboblayan nadan holag Libay
1-2 Hanadan ap-apun di holag Libay ya eda nakihummangan ke da Eleasar an padi ya hi Joshuan imbabalen Nun ya nadah mangipangpanguluh holag Israel. Ot kanan dan diday “Kinalin APU DIOS ke Moses an itudduwan dakamih pumboblayan min maunnudan hi kudal an pumpattolan mih aggayam mi.” Ya timbal da te hidiyey kinalin nan AP-APU ot umidat dah pumboblayan ya pumpattolan dadiyen holag Libay hi aggayam da. Hanadan nidat ke dida ya parten nan lutan nidat nadah ibba dan holag Israel.
Hay holag Kohat di namangulun nabunut an midatan hi pumboblayan da. Nidat ke dadiyen holag Aaron di himpulut tulun boblen pumboblayan dan parten di lutan di holag Judah, holag Simeon ya holag Benjamin. Nidat nadah udum an holag Kohat di himpulun boblen pumboblayan dah parten di lutan di holag Eplaim, holag Dan ya holag Manasseh nah nangappit hi kalin-oban di algo.
Nidat nadah holag Gershon di himpulut tulun boblen parten di lutan di holag Issakar, holag Asher, holag Naptali ya holag Manasseh nah nangappit hi timilan di algo.
Ya nidat nadah holag Merariy himpulut duwan boblen parten di lutan nidat hi holag Reuben, holag Gad ya holag Sebulun.
Inat nadan holag Israel hidiye mipuun hi kinalin APU DIOS an intugun Moses an umidat dah pumboblayan nadan holag Libay ya hay kudal an pumpattolan dah aggayam da.
Datuwe nadan boblen ibban di lutan di holag Judah ya holag Simeon an nidat 10 nadah namangulun nabunut an holag Kohat an holag Aaron an nahlag ke Libay.
11 Nidat ke diday Arba an boblen ningadanan Arba an aman Anak. Ya Hebron moy ngadan diyen mabilid an boblen nidat hi holag Judah an niunnud nan kudal hi nunlinikkod hidi. 12 Mu nadan papayo ya nadan i-itay an boblen nih-up hidi ya nidat tuwali handi ke Kaleb an imbabalen Jephunneh.
13 Hanadan holag Aaron ya nidat ke diday hiyam an boblen naunnudan dah kudal: Dadiye ya Hebron an boblen kihikugan, Libnah, 14 Jattir, Estemoa, 15 Holon, Debir, 16 Ain, Juttah, ya Bet Semes. Hiyam datuwen o-ongal an boblen naunnudan dah kudal ya ibban di lutan nidat hi holag Judah ya holag Simeon.
17 Opat an o-ongal an bobley nidat hi lutan di holag Benjamin. Datuwe ya Gibeon, Geba, 18 Anatot, ya Almon an niunnud di kudal datuwen boble.
19 Himpulut tuluy boblen naunnudan hi kudal di nidat nadah padin holag Aaron.
20 Hanadan udum an holag Kohat an holag Libay ya nidatan dah opat an boble nah lutan di holag Eplaim 21 an datuwe ya Sekem an oha nadah natuddun boblen kihikugan nah mabilid an bobled Eplaim, hay Geser, 22 hay Kibsaim ya Bet Horon. Datuwen opat an boble ya naunnudan hi kudal. 23 Ya nidat di opat an boblen parten di lutan di holag Dan an datuwe ya Eltekeh, Gibeton, 24 Aijalon, ya Gat Rimmon, ya naunnudan dah kudal. 25 Duwan bobley nidat hi lutan di kagodwan di holag Manasseh, datuwe ya Taanak ya Gat Rimmon an naunnudan dah kudal.
26 Datuwen holag Kohat ya nidatan dah himpulun boblen naunnudan hi kudal.
27 Datuwey boblen di kagodwan di holag Manasseh an nidat nadah holag Gershon an holag Libay: Hay Golan ad Bashan an oha nadah boblen natuddun kihikugan ya Beesterah an naunnudan dah kudal.
28 Hanadan nidat an boblen parten di lutan di holag Issakar ya Kishion, Daberat, 29 Jarmut ya En Gannim an naunnudan dah kudal.
30 Hanadan nidat an boblen parten di lutan di holag Asher ya Mishal, Abdon, 31 Helkat ya Rehob an naunnudan dah kudal.
32 Hanadan boblen nidat hi parten di lutan di holag Naptali ya Kedes ad Galilee an oha nadah boblen natuddun kihikugan, hay Hammot Dor ya Kartan an naunnudan dah kudal.
33 Himpulut tuluy bilang am-in dadiyen boblen nidat hi holag Gershon an naunnudan dah kudal.
34-35 Ya nadan holag Merari an holag Libay ya nidat ke diday opat an boblen parten di lutan di holag Sebulun. Hay ngadan dadiyen boble ya Jokneam, Kartah, Dimnah, ya Nahalal an naunnudan dah kudal.
36-37 Hanadan holag Reuben ya indat da nadah holag Merari datuwen boble: Hay Beser, Jahas, Kedemot ya Mephaat an naunnudan dah kudal. 38-39 Hanadan holag Gad ya indat da damdamay Ramot ad Gilead an oha nadah boblen natuddun kihikugan, hay Mahanaim, Hesbon ya Jaser an naunnudan dah kudal.
40 Himpulut duway bilang am-in di boblen nidat hi holag Merari.
41-42 Ya hay bilang am-in di boblen nadan holag Israel an nidat hi holag Libay ya nap-at ta walun naunnudan hi kudal.
43 Indat APU DIOS nadah holag Israel am-in nadan boblen insapatanan idat handidah ammod da. Ot hogpon da dadiyen boble ot diday mihannot an numbobleh di. 44 Winadan APU DIOS linggop dan am-in ke dadiyen numboblayan da. Man-uke ya hidiye tuwaliy insapatana handidah aammod da. Ya maid di oha nadah buhul day kinabaelanan makihanggan dida te impaapput nan am-in nadan buhul da ke dida. 45 Am-in nadan insapatan APU DIOS nadah holag Israel ya immannung an maid di nibahho takon di oha.