2
Nala-uy duway algo ya waday kasal ad Kana ad Galilee ya wadah dih inan Jesus. Dahdi damdama da Jesus ya nadan disipulosna. Indani ya nap-u nan mainum ot kanan inan Jesus ke hiyay “Maid moy mainum.” Ya kanan Jesus ke inanay “Ina, nangamungak, adika madanagan te inilak di atok, mu ugge ni-an nadatngan di tiempon pangipatib-ak hi kabaelan Apu Dios.” Mu takon di athidi ya immeh inana ot kanana nadah muttatyun mumpaptok di “Un-unudon yuy kalyon Jesus ke dakayu.”
Wada nan onom an angang an kiha-adan di danum an pun-ulan di tataguh pangun-unudan dah pangi-en di Judyu. Hay mihuduh ohan angang ya umeh tuluy pulun galon. Kanan Jesus nadah muttatyuy “Punuwon yuh danum nadan angang.” Ot un-unudon da. Kanan bon Jesus ke diday “Pamanguluwon yun itaugan nan mumpaptok tuh kasal.” Ot eda itaugan.
Tinamtaman nan mumpaptok nah kasal nan danum an numbalin hi mainum, mu uggena inilay nalpuwana. Abuna nadan muttatyun nanginila. Impaayag nan mumpaptok nah kasal nan lalakin mungkasal 10 ot kananay “Hay inilak hi pangi-e taku ya pamanguluwon takun ipainum nan makakkaphod an mainum ta deket nap-u ya ahi intun-ud di lagat ten wada. Mu antipet dakayu ke ya dehtuy eyu intaluh makakkaphod ta eyu pangudidiyon an itaug?”
11 Hidiyen inat Jesus ad Kana ad Galileey namangulun milagron nangipatib-anah kabaelana. Ta nadan disipulosna ya namammam-an nangulug dan hiya.
12 Indani ya immeh Jesus ad Kapernaum an naki-eh inana ya nadan tutulang na ya nadan disipulosna ot miha-ad dah dih kaatnay algo.
Hay nangayan Jesus hi Templo
(Mateo 21:12,13; Marcos 11:15-17; Lucas 19:45,46)
13 Mungkadatngan moy Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ot ume da Jesus ad Jerusalem. 14 Imme da nah Templo ya dakkodakkol day munggattang hi baka, kalnero ya paloma ya nadan munsilyuh pihhun inumbun dah kad-an di lamesaan da. 15 Immalah Jesus hi linubid ot kapyaonah huplit ot pun-abul na nadan igattang dan babaka ya kakalnero ya nuntu-i nay lalamesaan nadan munsilyuh pihhu ot mungkiwahit nadan kalang. 16 Kanan Jesus nadah munggattang hi palomay “Pungkaan yu hantudan paloma yu. Tipet pumbalinon yuh malkadu tun balen Ama?” 17 Ninomnom nadan disipulosna nan nitudok an kananay “Apu Dios, ongal di pangikaguk tuh balem, mahakit di nomnom ku ten nalgom di kiatana.”
18 Kanan nadan Judyu ke Jesus di “Ipatibom di milagro ta kitib-anan waday kalebbengam an mangat nah inat mu.” 19 Ya kanan Jesus ke diday “Pa-iyon yu tun Templo ot bohwatok hi tulun algo.” 20 Kanan nadan Judyuy “Antipe udot ta nap-at ta onom di toon di namohwatan dan tuwe ya em kanan di bohwatom hi tulun algo?”
21 Mu hay nangialigan Jesus nah Templo ya hay adol na te nate ot handih mikatlun algo ya namahuwan. 22 Handih namahuwanay nunnomnoman nadan disipulos na nah kinalinan kananay bohwatonah tulun algo nan Templo hin mapa-i. Hituwey gapunah nangulugan da nah impitudok Apu Dios mipanggep hi kamahuwan Jesus ya nan kinalin damdaman Jesus mipanggep kediyen kamahuwana.
Inilan Jesus di wadah nomnom di tagu
23 Handih wadah Jesus ad Jerusalem kediyen piyestan di kanan dan Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya inainat nay milagro ot dakol di tatagun nangulug ke hiya. 24-25 Mu adi madinol hi Jesus an nahamad di pangulug da te inila nay pangi-en di tagu takon di adida kalyon di wadah nomnom da.
Hay hummangan da Jesus ke Nikodemus