HAY IMPITUDOK APU DIOS KE JUAN MIPANGGEP KE JESUS
1
Handih maid ni-an am-in hantudan wadad uwani ya wada tuwali nan Kali an mangipainilan Apu Dios. Hiya ya wada ke Apu Dios te Dios tuwali. Wada tuwali ke Apu Dios ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. Ot gapu ke hiya ya naltun am-in ya maid di oha an uggena lintu. Hiyay nalpuwan di biyag ya hiyay dilag an mamat-al hi nomnom di tagu ta maawatan day pangi-en Apu Dios. Hiyay mamat-al hi tapol an punnomnom di tagu. Ya hiya ya adinadaman mama-id, mu munnananong ta nangamung.
6-7 Wada nan tagun hi Juan di ngadanan pinilin Apu Dios an mangipainila mipanggep kediyen dilag ta kal-ina ot ya kulugon am-in di tagu. Bokon hi Juan hidiyen dilag, mu immali ya abun mangipainila kediyen kanan dan dilag.
Hidiyen dilag ya immali tuh luta te hiya ya abuy mamat-al hi nomnom di tagu. 10 Hiyay gapunah naltuwan am-in tun wadah luta, mu handih immali ya ugge inimatunan di tatagu. 11 Immali ot makiha-ad hi tataguna, mu dakol ke diday ugge nangabulut ke hiya. 12 Wadaday nangabulut ke hiya ot diday indatanah kalebbengan an mibilang an imbabalen Apu Dios te nundinol dan hiya. 13 Hidiyen nibilangan dan imbabalen Apu Dios ya adi umat hi pangibilang di taguh imbabalenan mitungo, te hay nibilangan da ya gapuh kabaelan Apu Dios, ta hidiye nan hiya moy Ama da.
14 Hidiyen Kali an mangipainilan Apu Dios ya numbalin hi tagu ot makiha-ad ni-an ke ditaku tuh luta. Tinibotibo mi ot inilaon min hiya nan binugtung an Imbabalen Apu Dios an kitib-an di dayaw Amana te makaulle tuwalin ditakun tatagu ya makulug am-in di kalyona. 15 Hiyay impainilan Juan an kananay “Hiyah tuwe nan madayaw an tagun kinalik ke dakayun ahi umalin natag-en abu mu ha-on te hiya ya wada tuwali ot ahiyak mawada.”
16 Gapuh ongal an ulenan ditakun tatagu ya dakkodakkol di kiphodan an dawaton taku. 17 Hanan Tugun Apu Dios ya hi Moses di nangipainila, mu nan ongal an ulen Apu Dios ya nan makulug an mipanggep ke hiya ya hi Jesu Kristoy nangipainila. 18 Maid di tagun nanibon Apu Dios, te abunah diyen binugtung an Imbabalenan wadat nangamung ke hiya. Ot hiyay nangipainilan Apu Dios.
Hay ituttudun Juan an mumbonyag
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)
19 Hanadan ap-apun di Judyu an Pharisee ad Jerusalem ya intud-ak da nadan padi ya nadan bumadbaddang ke didah simbaan hi kad-an Juan ta eda mahmahan hin dahdi hiya. 20 Ya makulug di inhumang Juan an kananay “Bokon ha-oy hi Kristo an tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tatagu.” 21 Kanan dan hiyay “Kon he-a moh Elijah?” Kanan Juan di “Bokon.” Ot kanan da boy “Kon he-a mo nan kanan Apu Dios an ahi umalin profetas?” Kanan bon Juan di “Bokon.” 22 Indani ya kanan dan hiyay “Ot dahdi ka mo? Mahapul an humangom ta waday kalyon mi nadah nangitud-ak ke dakami mipanggep ke he-a. Nganney kalyom mipanggep hi adol mu?” 23 Kanan Juan di “Ha-oy nan inabig din hi Isaiah an profetas handih done an kananay
‘Wada nan tagun ahi muntuttudu nah adi maboblayan an kananay “Iphod yuy dalanon nan Ap-apu taku.” ’ ”* 1:23 Hay pinhod tuwen kalyon ya mundadaan kayu an iphod yuy pangi-eyu te umali nan Ap-apu taku.
24-25 Indani ya kanan bon nadan intud-ak di Phariseey “Deket bokon he-ah Kristo weno hi Elijah ya bokon he-a nan profetas Apu Dios an umali, antipet bonyagam di tatagu?” 26 Ya hinumang Juan an kananay “Om, mumbonyagak hi tatagu, mu danum ya abuy pamonyag ku. Mu waday oha tuh kad-an takud uwani an uggeyu inila. 27 Hiya nan kanak an ahi umalin mihannot ke ha-on. Hiya ya natagtag-e mu ha-on, ta takon di hay mangubad hi gakod di apatut na ya nakababbaak an mangat kediye.” 28 Hituwey naat ad Betania an dommang nan Wangwang an Jordan an numbonyagan Juan hi tatagu.
Hi Jesus ya mialig hi kalnero te nate gapuh liwat di tagu
29 Handih nabiggatana ya tinibon Juan hi Jesus an mangalih kad-ana ot kanana nadah tataguy “Deyan mangali nan mumpakawan hi liwat di tagu. Hiya nan kanan dan Kalneron miappit ke Apu Dios. 30 Hituwe nan kanak an umalin natagtag-e mu ha-on te wada tuwali ot ahiyak mawada. 31 Ha-oy ya uggek ni-an inila, yaden hiyay gapunan pumbonyagak di tataguh tud Israel ta inilaon da hiya.”
32 Hituwey kanan Juan hi nanginilaanan Jesus: “Tinibok nan Espiritun Apu Dios an kay paloman nalpuh langit ot umpan hiya ya inilak mon hiyah Kristo. 33 Te handih nangitud-akan Apu Dios ke ha-on an e mamonyag hi tataguh danum ya kananay ‘Hanan umaliyan di Espirituk an kay palomay ang-ang na ya hidiyeh Kristo. Hiyay mangibonyag hi Espirituk hi tatagu.’ 34 Tinibok am-in datuwen naat, kinali ihadak kun hiya ya Imbabalen Apu Dios.”
Hay nanginilaan da Pedro ya hi Andres ke Jesus
35-36 Nabigat bon diyen muntattaddog da Juan ya nadan duwan ibbana ya mungkala-uh Jesus ot kanan Juan ke diday “Hiyah tuwe nan mialig an Kalneron miappit ke Apu Dios.” 37 Dingngol dah diyen kinalin Juan ya pinghanadi ya niunud dan Jesus. 38 Nunwingih Jesus ya tinibo nan mituntun-ud dan hiya ot kananan diday “Nganney pinhod yu?” Ya kanan dan hiyay “Apu, daanay kiha-ha-adam?” 39 Ya kananan diday “Makayu ta eyu tibon.” Naki-e da ot makihumhummangan dan Jesus nipalpuh himbatangan ingganay mahilong.
40 Hay ngadan nan oha an nangngol hi kinalin Juan ot miunud ke Jesus ya hi Andres an tulang Simon Pedro. 41 Hay namangulun inat Andres ya ena tiniboh tulang nan hi Simon ot kananan hiyay “Tinibo mih Kriston tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu.” 42 Ot ikuyug Andres hi Simon hi kad-an Jesus ya kanan Jesus ke hiyay “He-ah Simon an imbabalen Juan, mu ad uwani ya hannotak di ngadan mu ta he-a moh Pedro.” Hay kibalinan tuwen ngadan ya Batu.
Hi Felipe ke Nataniel ya disipulos damdaman Jesus dida
43 Nabigat kediye ya ninomnom Jesus an umed Galilee. Tinibo nah Felipe ot kananan hiyay “Mikuyug kan ha-on.” 44 Hi Felipe an iBetsaida ya kaboblayana da Andres ke Pedro. 45 E tinibon Felipeh Nataniel ot kananan hiyay “Tinibo mih Kristo an mipanggep ke hiyay intudok Moses ya handidan profetas. Hay ngadana ya hi Jesus an iNasaret an imbabalen Joseph.” 46 Mu kanan Nataniel di “Kon waday maphod hi iNasaret?” Ya kanan Felipe ke hiyay “Makat em tibon.”
47 Inang-ang Jesus an mangali da Nataniel ot kananay “Hituwey makulug an holag Israel an maandong di pangi-ena.” 48 Ya kanan Nataniel di “Antipet inilaak ke he-a?” Kanan Jesus di “Man tinibo daka tuwali handih punhidhidummam nah puun di kaiw an fig ot ahi daka e awiton ke Felipe.” 49 Ot kanan Nataniel ke hiyay “Apu, makulug an He-ay makulug an Ap-apun di holag Israel!” 50 Kanan Jesus ke hiyay “Wadan kinulugak te kanak di tinibo daka nah puun di kaiw. Mu wada pay di udum an namammam-an ahim kamodwongan mu hituwe.” 51 Kanan bon Jesus di, “Donglonak ke dakayu te makulug an ahiyu tibon an mabukatan di kabunyan ya wadaday anghel Apu Dios an mumbinangngad an umalih kad-ak an Panguluwan di tagu.”
Hay kasal ad Kana

*1:23 1:23 Hay pinhod tuwen kalyon ya mundadaan kayu an iphod yuy pangi-eyu te umali nan Ap-apu taku.