24
Mungkabigat kediyen Linggu ya himmalaman nadan binabain immen nah gungat an in-e da nan indadaan dan mihaad hi adol di nate. Dimmatong da nah gungat ya tinibo dan nakaan nan batun nitangob ot humgop da, mu maid nan adol Apu Jesus. Numanomnom da hin nganney naat nah adol na ya kal-inadi ya waday duwan anghel an timmaddog nah paldang dan humihhiliy bulwatida. Ya timmattakut da ot iyuyuung da, mu kanan nadan anghel ke diday “Tipet hituy eyu panamakan nah matagu? Maid hitu te timmagu. Kon adiyu manomnom an hituwe din kinalinan dakayu handih kawada nad Galilee? Kananay ‘Nan Panguluwan di tagu ya ahi alan di gaga-ihon tatagu ta ipatak dah krus ta mate, mu hi mikatlun algo ya mamahuwan.’ ” Ya ninomnom dah diyen kinalina. Ot taynan da nan gungat ot ume dah kad-an nadan himpulut ohan disipulos ya nadan udum an mangulug ot ipainila dan didan maid nan adol Jesus nah gungat. 10 Dadiyen binabai ya da Maria Magdalena, hi Juana, hi Maria an hi inan James ya nadan udum. 11 Mu adi kulugon nadan disipulos te pangali da on adi makulug.
12 Mu hi ke Pedro ya bintik nan immeh di nah nilubukan Jesus. Ot idung-o na ya hiya peman an abuna nan libbut di adol Jesus an tinibo na, mu maid nan adol na. Ot handih mungkibangngad ya numanomnom.
Hay numpatib-an Jesus nadah duwan disipulosna
(Marcos 16:12,13)
13 Kediye bo damdaman algo ya nadan duwan disipulos Jesus ya mange dad Emmaus an himpulut duway kilometroy kadawwinad Jerusalem. 14 Mangmangnge da yaden ihumhummangan da nan na-na-at. 15 Ya kal-inadi ya inakhupan Jesus dida ot maki-kien dida. 16 Tinibo da, mu ugge ni-an numpaimatun ke dida. 17 Kanan Jesus ke diday “Kon nganneh diyen ihumhummangan yu yaden mangmangnge kayu?” Immohnong da ya matiboh anga dan u-umyung da.
18 Hanan oha an hi Cleopas ya kananay “Dahdi ka? Ya- oha ka nin an iJerusalem an ugge nanginilah na-na-at hantuh nala-un kaatnay algo an hiyah tuwe nan ihumhummangan mi.” 19 Kananan diday “Nganney naat?” Kanan day “Hanan naat ke Jesus an iNasaret. Hidiye ya profetas Apu Dios ya tobalon min ongal di kabaelanan mangat hi milagro. Ya nalaing hi am-in takon nah puntuttuduna. Maid di udum hi umat ke hiyah hinangngab Apu Dios ya hi tagu. 20 Mu hanada boppon aap-apun di padi ya nadan ap-apu taku ya eda impadpap ot iedah kad-an Pilatu ta mahumalya ot ahida pipatak hi krus ot mate. 21 Yaden pangali mi on hiyay mangihwang ke ditakun Judyu ta bokon mo nadan tatagud Roma di pun-ap-apu taku. Ot deyan ad uwaniy mikatlun algoh natayana. 22-23 Mu dih biggatna ya himmalaman da nan udum an ibbamin binabaih di nah nilubukana ya maid kanu nan adol na ot mibangngad dan kanan day tinibo da on duwan anghel an kanan da kanuy namahuwan hi Jesus, kinali namodwong kami. 24 Ta nada ke bo damdaman udum an ibbami ya imme da ot tibon da ya makulug peman di kinalin nadan binabai, mu ugge dah tiniboh Jesus.”
25 Kanan Jesus ke diday “Tipe anhan ta makakuddang di nomnom yu! Tipet nakalligat di pangulugan yuh kinalin handidan profetas mipanggep ke Kristo? 26 Kon ugge tuwali nitudok an kananay ‘Hi Kristo an pinilin Apu Dios an mangipaptok hi tagu ya mahapul an mate ta ahi mun-ap-apu.’ ” 27 Ya impainilanan diday kibalinan am-in nan nitudok mipanggep ke hiya, impalpuna nah nitudok an Tugun Moses ya nan intudok handidan profetas.
28 Loktat ya tuwen dumatong da nah boblen pangayan da ya e ot madaggah Jesus, 29 mu kalyon dan hiyay “Mun-iyan takuh tu te mahilngan kah dalan.” Ot tobalon Jesus. 30 Handih eda mangan ya inalana nan tinapay ot mundasal ke Apu Dios ot pani-angona nan tinapay ot idatana didan duwa. 31 Kediyen in-athidina ya kay nadiyat di mata da ot imatunan dan hiyah Jesus, mu pinghanadi ya nama-id. 32 Nuntinnokkolan dan duwa ya waday oha on kananay “Kinali tuwali ahan athidin makakkaphod di punggibok ku handih makihumhummangan ke dita nah dalan ya nah pangituttuduwana nah intudok handidan profetas.”
33 Ot umga da ot mibabangngad dad Jerusalem ya wadada nan himpulut ohan disipulos ya nadan udum an mangulug an naamung da ya 34 hay namahuwan Jesus di anab-abigon dan kanan day “Makulug an namahuwan nan Ap-apu taku te numpatibon Pedro.” 35 Ot kalkalyon mo damdaman nadan duway nangakhupan Jesus ke didan nah dalan ya hay nuppe nangimatunan dan hiya ya nan namani-angana nah tinapay handih eda mangan.
Hay numpatib-an Jesus nadah himpulut ohan disipulosna
(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Juan 20:19-23; Apostoles 1:6-8)
36 Hituwey kalkalyon da ya numpatibo ot boh Jesus an timmaddog hi kad-an da an kananan diday “Malinggop kayu kaya.” 37 Ya kimmaynit da ya timmattakut da te kanan da pe on bokon hiya. 38 Kananan diday “Antipet tumattakut kayu? Kon adi kayu mangulug an ha-on? 39 Tibon yu tun liput hi taklek ya hukik handih nipatakak. Makulug an ha-on. Makayu ta dapaonak ta pangulugan yun bokonak banig te deket bokon tagu ya maid di adol na, mu tibon yun ha-on ke ya waday adol ku.” 40 Pungkali nah tuwe ya pun-ipatibo nay taklena ya hukinan dida. 41 Man-ut imma-anla da, mu munhalinduwa da te nanongnan adida kulugon. Ta hidiye mo nan kanana bon diday “An waday makan?” 42-43 Ya wada udot on dolog ot idat da ot mangan.
44 Ot kanan bon Jesus di “Immannung din kinalik handih kawada takun am-in an kanak di ‘Mahapul an maat am-in nan nitudok mipanggep ke ha-on nah Tugun Moses ya nah Psalms an intudok handidan profetas Apu Dios.’ ”
45 Kinali nah tuwe ot ahina pat-alan di nomnom dan manginilah kibalinan nan nitudok an kalin Apu Dios. 46 Kananan diday “Nitudok tuwali an hi Kristo ya ahi munholholtap ya mate, mu mamahuwan hi mikatlun algo. 47 Hay natayak di gapunan pakawanan Apu Dios di liwat di tagu hin muntutuyu da. Hituwey mahapul an mituttuduh kabobboble mipalpud Jerusalem.” 48 Kanan bon Jesus di “Dakayuy intud-ak kun muntuttudu te dakayuy naniboh immannungan nan nitudok an kalin Apu Dios mipanggep ke ha-on. 49 Mu mahapul an mihaad kayu ni-an ketuwen boble ta had-on yu nan ahik itud-ak an Espiritun Apu Dios an mamaddang ke dakayu te hituwe tuwali din kinalin Ama.”
Hay tinalakdangan Jesus hi langit
(Marcos 16:19,20; Apostoles 1:9-11)
50 Indani ya impanguluna dida ot ume dad Betania. Handih dimmatong dah di ya intagge nay taklena ta idasalana dida. 51 Indasalana dida hi kipaphodan da ot ipayunan tumalakdang hi langit. 52 Am-in da ya dinaydayaw dah Jesus ya maka-an-anla dan nibangngad ad Jerusalem. 53 Ot nipalpun diye ya umeume da nah Templo an mundaydayaw ke Apu Dios.