Job
Hay mipanggep ketuwen liblu an Job
Hi Job ya makangngun-unud ta nangamung ke Apu Dios. Mu ohan algo ya numpatiboh Satanas ke Apu Dios hi langit ot kalyonan hiyan man-uket makangngun-unud hi Job ke hiya ya gapu te benbendisyonanat nangamung. Kinalin Satanas ke Apu Dios an konnat iabulut nan punholholtaponah Job ya nunna-ud an iwalong nay pangulug nan Apu Dios ya idutana. Pinhod Apu Dios an ipatibon adi makulug hituwe ot iabulut nah Satanas an umidat hi punholholtapan Job ya in-abulut nan ma-idonay ngannen wadan hiya.
Handih ininnilan nadan tulun gagayyum Job an hi Eliphas, hi Bildad ya hi Sophar hidiyen ligat an naat ke hiya ya imme dan e nangalubyag ke hiya. Mu indani ot ya abu ya kanan day waday inat Job hi gaga-iho kinali munholholtap. Kanan da boy gulat nat maid di gaga-ihoh inat na ya ugge ot in-abulut Apu Dios an munholholtap. Mu kanan Job di maid di inat na hi gumapuh pangipaholholtapan Apu Dios ke hiya. Tinagan da Job ya nadan gayyum nan himmanuhummangan mipanggep ketuwe. Indani ya nakaddismayah Job ya maid moy ustuh punnomnom na mipanggep ketuwen ligat an holholtapona.
Loktat ya kimmalih Apu Dios ke Job ot kalyonan hiyan adi kabaelan di tagun e pakaawwatan am-in di mipanggep hi pinhod nan aton hi tataguna. Hay importanten aton di tatagu ya mundinol dan Apu Dios ya inilaon dan takon di nganney maat ke dida ya impakappinhod na dida ya ipaptok na dida. (Hebrews 10:38 ya Habakkuk 2:4) Kinalin bon Apu Dios an hiyay katagtag-ayan ya waday kalebbenganan mangat hi ngannen pinhod na ya limpiyun am-in di atona.
Hay inadal Job ketuwen nunholholtapana ya: Am-in di iabulut Apu Dios an maat nadah naminhod ke hiya ya mumbalin hi kiphodan da (Romans 8:28 ya James 5:11)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Impunholholtap Satanas hi Job ya mina-id nay ngannen wadan hiya. (chapters 1-2)
2. Hay namangulun nunhumhummanganan da Job nadah gayyum na. (chapters 3-14)
3. Hay mikadwan nunhumhummanganan da Job nadah gayyum na. (chapters 15-21)
4. Hay mikatlun nunhumhummanganan da Job nadah gayyum na. (chapters 22-31)
5. Hay kinalin Elihu. (chapters 32-37)
6. Hay humang Apu Dios ke Job ya hay bendisyonan hiya. (chapters 38-42)
1
Wada on tagun nungngadan hi Job an numbobled Us. Maphod an taguh Job ya halipat-anat maid di atonah gaga-iho. Ya dayawonah Apu Dios ya punnanongonay pangulug nan hiya. Himpuluy imbabalena an pituy lalaki ya tuluy babai. Dakol di halunan pitun libuy kalnerona, tulun libuy kamel na, hinlibuy bakana ya liman gatut di kabayuna. Ya dakol di muttatyuna. Hiyay kakadkadangyanan hanadah numbobleh nangappit hi timilan di algo.
Hanadan pitun linalakin imbabalena ya oggan da munhahannot an mumpahamul on inayagan day tatagun makihamul. Ya deke on impakiayag da damdama nadan tulun binabain tutulang da. Ne hi kabigatana keh kagibbuwan di hamul on nun-appit hi ama dan hi Job an hidiyey ine-en di punlinina nadah imbabalena. Man-uket oggana aton hidiye ya kal-ina kanu ya uggeda linispituh Apu Dios ta numbahul da, takon hin kananat uggeda ingnguddan.
Ohan algo ya imme nadan anghel hi kad-an APU DIOS ya imme damdamah Satanas. Kanan APU DIOS ke Satanas di “Nganney in-innat mu?”
Himmumang hi Satanas an kananay “Immeyak hidih luta ot eyak mundaldallanan.”
Kanan APU DIOS ke hiyay “Kon tinibom nan muttatyuk an hi Job? Maid di ohan umat ke hiya an makakkaphod ya punnanongonay pangulug nan ha-on. Dayawonak ke hiya ya halipat-anat maid di atonah gaga-iho.”
Kanan Satanas di “Kon makulug ni-bon edaka daydayawon hin maid di ena gun-udon hi pangatanan diye? 10 Man-uke ot tuwali ya pakaippaptok mu didan himpamilya, takon nadan nganneh diyen wadan hiya. Ya ongal boy bendisyon mun am-in hi atona ya indatam hi dakol an halunan mabalin an mapnun am-in di boble. 11 Mu konna ket ma-idom am-in dadiye, nunna-ud an gaga-ihoy kalyonan he-a!”
12 Kanan APU DIOS di “Agat panib-an ta! Am-in di wadan hiya ya nangamung kah pinhod mun aton. Mu adim ot liputan.” Ot tumayan hi Satanas hi kad-an APU DIOS.
13 Ohan algon munhahamul nadan imbabalen Job nah balen nan panguluwan an lalaki 14 ya mamtik an mangalih kad-an Job on muttatyuna ot kananay “Handih mun-aladu kamin pungngunuwon mi nadan lakin baka yaden nada ken kakabayu ya wada da nah nih-up hi pumpattolan 15 ya kal-ina di ya immali nadan Sabean ot akawon dan am-in nadan kabayu takon nadan lakin baka. Ya pinate da nadan udum an muttatyum. Ammunaak an nakabtik ot deyan immaliyak ta ipainilak ke he-a.”
16 Ugge ginibbun diyen muttatyuy pungkalina ya immali bo on ohan muttatyun kananay “Nakil-atan nadan kalnero ya nadan mumpattol ot mate da. Ammunaak an natdaan ot deyan immaliyak ta ipainilak ke he-a.”
17 Uggena bo ginibbuy pungkalina ya immali boy ohan muttatyun kananay “Immali day tulun grupun di Chaldean ot akawon da nadan kamel ya pinate da nadan udum an muttatyum. Ammunaak an natdaan ot umaliyak ta ipainilak ke he-a.”
18 Uggena bo ginibbuy pungkalina ya immali boy ohan muttatyun kananay “Munhahamul nadan iimbabalem hidih balen nan panguluwan 19 ya immaliy nakal-ot an dibdib an nalpu nah adi maboblayan ot tu-iyona nan bale ot mate dan am-in. Ha-oy ya abuy ugge nate ot deyan immaliyak ta ipainilak ke he-a.”
20 Imminah Job ot pumbik-inay bulwatina te u-umyung an abu. Ya minukmukanay uluna ya nunlukbub nah luta ot dayawonah Apu Dios.
21 Kananay “Nitungowak an ma-ma-idan di intabin ku ya athidi bon mateyak an maid di itabin ku. Hi APU DIOS di nangidat am-in ke dadiye ya hiya boy namangngad. Hana ot ta midayaw hi APU DIOS.”
22 Takon di naat ke Job dadiyen ligat ya ugge nunliwat te uggena impabahul ke Apu Dios dadiyen naat.