2
Hay namatnaan bon Satanas ke Job
Indani ya imme bo nadan anghel hi kad-an APU DIOS ya imme damdamah Satanas. Kanan APU DIOS ke Satanas di “Daan di nangayaayam?”
Kanan Satanas di “Immeyak hidih luta ot eyak mundaldallanan.”
Kanan APU DIOS ke hiyay “Kon tinibom nan muttatyuk an hi Job? Maid di ohan tagun umat ke hiyan makaphod ya punnanongonay pangulug nan ha-on. Dayawonak ke hiya ya halipat-anat maid di atonah gaga-iho. Impakadam ke ha-on ot iabulut dakan mangat hi gaga-iho ke hiya takon di maid di gapuna. Mu takon di athidi ya nanongnay pangulug nan ha-on.”
Kanan Satanas di “Hay tagu ya ilamanganan am-in di nganneh diye mu ta tumagu. Kinali liputam key adol Job ya nunna-ud an gaga-ihoy kalyonan he-a.”
Kanan mon APU DIOS ke hiyay “Aga, takomboy iabulut kun nangamung kah atom ke hiya, mu adim patayon.”
Timmayan hi Satanas hi kad-an APU DIOS ot umeh kad-an Job. Ot impatmol nay poghan am-in hi adol na. Imme mo kattog hi Job nah pingngit di punwelleyan hi lugit ot pumidit hi upping di naphik an banga ot punggol-ad nah kimmulhin nonan nadan poghana.
Kanan nan inayana ke hiyay “Ya kon nanongnay pangulug mun Apu Dios? Kon gulat na ya kalyom di ad-adi ke hiya ta mate ka ot kattog.”
10 Hinumang Job an kananay “Nganne boppoh naen pungkalim! Deket in-abulut Apu Dios an maat ke ditakuy maphod ya umamlong taku. Ya deket impaaliyan ditakun hiyah ligat ya adi taku mundiklamu.”
Maid di ad-adin kinalin Job ke Apu Dios takon di naat am-in datuwen ligat ke hiya.
Immali day gagayyum Job
11 Indani ya immali day tulun gayyum Job an hi Eliphas an nalpud Teman, hi Bildad an iSuah ya hi Sophar an iNaamah. Immali dan e mangalubyag ke Job te dingngol dan namahig di punholholtapana. 12 Nidawwi da pay ya tinibo dah Job, mu uggeda inimmatunan. Handih inimmatunan da uppe ya namahig di koga da. Numbik-i day bulwati da ya nun-ipatu-ug day dap-ul hi uluda. 13 Nakibkib-un dan hiya nah luta hi pitun algo ya pitun hilong, mu adida mungkalkallin hiya te tibtibbon dan namahig di punholholtapana.