3
Hay diklamun Job ke Apu Dios
Indani ya kimmalih Job an ad-adi moy kalina mipanggep hi nitungowana. 2-3 Athituy kanana: “Idutam Apu Dios nan algon nitungowak ya idutam nan hilong an nangapyaan di ammod kun ha-on. Pumbalinom hidiyen algo hi tapol ya kal-iwam ya adim pat-alan. Pumbalinom hi adi pun-amlongan. Hophopam hi kulabut ta adi mapat-alan ya ma-idom hidiyen hilong ta adi makibilang nah hintoon. Pumbalinom an maid di hilbina ya pumbalinom an maid di amlong kediyen hilong. Ya kalyom hanadah mun-ayak an waday kabaelan dan mangipabudal nah Lebayatan an katatakut an matagu nah baybay ta idutan dah diyen algon nitungawak. Adim ipahiyoy bittuwon nah biggatna ya adim pabudalon di algot munnanong di hilong. 10 Om, idutam hidiyen hilong an nitungowak te deyan munligligatak ya u-umyungak.
11 Kudukdulna tuwaliy nateyak handih wadaak hi putun ina weno kudukdulnay nateyak handih nitungawak. 12 Tipe nin tuwalit eyak impanaptok ke ina? Ya tipet eyak impainuinuman hi huhunat eyak timmagu? 13 Gulatna ya nateyak kuma ta dehdiyak an malingop an mun-iy-iyatu. 14 Wada ot nin an mahmahhuyopak nah lubuk ku an umatak nadah papatul ya opisyal an nundingngol gapu nadah inat dan kipkiphodan di boble da. 15 Ya kudukdul di nateyak an umatak nadah naten iimbabalen di patul an pinnu day bale dah balituk ya silber, 16 weno umatak nah golang an naten nitungon uggena tiniboy pat-al. 17 Deket natey tagu ya hidiyey poppog di pangatan dah gaga-iho. Ya hidiyey pun-iyatuwan nadan naka-atun tatagu. 18 Takon handidan babalud an nate ya luminggop da mo te adida mo mabungotan ya mamandalan ya adida mo matukutukukan. 19 Athidi boh kadangyan ya nawotwot, nadan nundingngol ya nadan tatagun maid di nanginilan dida an nun-iingngo dan dehdi dah lubuk. Ya nada ken himbut ya nalibli da ni-mo nadah kon himbut ke dida te dehdi da damdama.
20 Tipet e paaliyon Apu Dios di pat-al nah tagun munligligat umat ke ha-on? Tipet adina poppogon di biyag di tagun u-umyungan an abu? 21 Uma-abtu da kattog an mate, mu ad-addi da. Pakudukdulon day lubuk mu hay nganneh diyen nabalol an odon. 22 Te maid metlaing di amlong dah biyag da inggana mate da. 23 Tipet e punnanongon Apu Dios an mataguy makakkahmok an tagu yaden maid di hilbina te maid di namnamana? 24 Ha-oy ke boppo ya kanan bo anhan di manganak ya adi te pumalapalakak ya u-umyungak. 25 Ya am-in bo nadan tatakutak ya naat ot ya abun ha-on. 26 Maid pe kattog di linggop ku, maid di iyatuk ya namahig di ligat kun maid di poppogna.”