4
Hay namangulun humang Eliphas ke Job
Kimmalih Eliphas an kananay “Job, kon balawom ten kumaliyak? Adiyak pakaippol an ek pamgay op-opya.
Handi ya oggan ka tumugun ta alubyagom nadan nadismaya ta mundinol dan Apu Dios ya binaddangam nadan nakapuy. Kinalyam bo nadan maid di namnama dah nitaguwan da ot tumulid da. Mu ad uwanin he-ay munholholtap ya uggem mo inilay atom an mananggah ligat mu. He-a bo ya dinaydayaw muh Apu Dios ya maid di numbahulam. Kinali, gulatna ya ong-ongal di dinol mu ya namnamam.
Nomnomom ke, kon waday ohan maphod an tagun e nakaliggatan? Tinibok an hay tagun mangmangngat hi gaga-iho ya gaga-iho boy maat ke hiya. Pinghanadi ya dinadag Apu Dios di athidin tagu gapuh boh-ol na. 10 Hay athidin tatagu ya kay da layon an mun-olmom, mu paop-opyaon Apu Dios dida ya polagonay bab-a da. 11 Ya umat da nah layon an maid key kanon da ya mate da ta miwahwahit di impa da.
12 Waday nipainilan ha-on an maid di udum an nanginila te ingkutyam nan nangipainilan ha-on. 13 Hidiyen nipainilan ha-oy ya kay lomam an dinistulbu nay hinuyop ku. 14 Ya munggagayonggongak te namahig di takut ku. 15 Indani ya kay nadibdiban di angak ya nabugitak. 16 Natikod nan kay dibdib ya waday inang-ang kuh muntattaddog, mu maid di maptok hi ang-ang na. Indani ya dingngol kun kimmutyam an kananay 17 ‘Kon waday ohan tagun maid di liwat nan makaphod hi hinangngab Apu Dios?
18 Takon ni-mo nadan anghel hi langit ya adi madinol ke dida. 19 Kinali kon pangalim on makadinnol hi Apu Dios hi tagun nakapyah lutan nalakan puditon umat hi kulkulap-e? 20 Hay tagu ya takon di matagu nah biggatna ya mabalin an mateh kahilongana. 21 Ta hidiye nan matey tagun ibati nay limmunah udum an tatagu ya uggena naawatan di ine-en di nitaguwan.’