5
Kon umayag ka ke Job hi bumaddang ya kon waday manangud ke he-a? Takon di umayag ka nadah anghel ya maid di umalin bumaddang ke he-a. Kal-ina ya ikatem di danag mu ya hakit di nomnom mu. Athidi ke mo anhan di atom ya kay maid di nomnom mu. Tinibotibok nadan tatagun makudang di nomnom nan maphod di nitaguwan da, mu indani ya immaliy ligat hi nunhituwan da. Ta maid di din-ong ya linggop di iimbabale da. Ya maid boy mangitakdog ke didah korte. Ta hay udum mon tataguy mangalah aniyon da. Ya ibagin di udum an tataguy kinadangyan dat diday mun-am-amlong. Dahdiy kalpuwan di ligat hin bokon he-a mismu? Inila takun adi naala on tummol di ligat hi luta umat hi holok. Mahapul an abulutom an am-in di tagu ya nunna-ud an munligat umat nah balan matu-ug an malpuh apuy.
Athituy itugun kun he-a: Daan mot kalyom ke Apu Dios hantudan ma-ma-at ke he-a. Hiya ya dakol nadan at-attonan umipamodwong. 10 Ipaali nay udan tuh lutat madanuman di papayo. 11 Hiya boy mangipatag-e nadah maid di bilang di nitaguwan da ya hiyay mangipaamlong nadah u-umyung. 12-13 Ya pumbalinonan maid di hilbin di implanun nadan natalam an tatagu.* 5:12-13 Tibon yuy 1 Corinth 3-19 Ya nadan gaga-ihon implanu dan aton dah ibba dan tagu ya maat ke dida. 14 Umat da nadah nakulap an takon di mapat-al ya mundapdapa da. 15 Mu nadan nawotwot ya ihwang Apu Dios didah katayan da ya ihwang na didah aton nadan mangipaligligat ke dida. 16 Ya idat nay namnama da, mu poppogonay at-atton nadan gaga-iho.
17 Ya nan tagun disiplinaon Apu Dios ya umamlong, kinali adika bumkon hin disiplinaon dakan hiya. 18 Takon hin kananat liputan daka ya paphodon daka metlaing. Ya hin kananat pahakitan daka ya alubyagon daka bo. 19 Ihwang dakat maid di ad-adin maat ke he-at nangamung. 20 Ya ipaptok daka nah tiempon di bitil ta tumagu ka ya ipaptok daka bo nah tiempon di gubat ta adika mate. 21 Ihwang daka ta adika madadag. Ya tibonat takon di mangapyay tataguh bahul mu ya maid kayay ad-adin maat ke he-a. Ya takon hin waday manadag ke he-a ya adika tumakut. 22 Adika bo tumakut takon di katatakut di ma-ma-at, takon di umaliy bitil. Ya adim takutan nadan katatakut an mailom an aggayam. 23 Te maid di maat dan he-a. Takon di payom ya paddungnay mumbalin hi adi mabatu. 24 Kediyey panginilaam an malinggop di nunhituwam ya maid di ad-adin maat hi aggayam mu. 25 Ahika mahlag ta dumakol di iimbabalem ya inap-apum umat hi kadakol di holok nadah pumpattolan. 26 Andukkey biyag mun maka-am-ama ka ta ahika mate, umat hi pagen had-on ta mat-ong ne ahi inani.
27 Datuwey inadal taku, Job. Oha bo ya makulug datuwe, bokon langkak, kinali abulutom ta iat muh nitaguwam.”

*5:12-13 5:12-13 Tibon yuy 1 Corinth 3-19