6
Hay kinalin Job
1-2 Hinumang Job an kananay “Gulat nat mikilo tun ligat ku ya hantun holholtapok ya madamdam-ot nin mu nadan lonah pingngit di baybay. Kinali adi kayu mamodwong hin tipet athituy pungkalkallik. Paddungnay pinanaak ke Apu Dios ot miwahit di kodot diyen pananah adol ku. Ya paddungnay nuntutun-udonay katatakut an maat ke ha-on. Kon maid di kalebbengak an mundiklamu? Takon di kabayu ya baka ya munlili da hin maid di kanon da. Ya takon di ditakun tagu ya mundiklamu taku hin maid di ahin ta maid di tamtam nan makan. Umat nah mumbobbolan parten di itlug, kon pinhod takuy tamtam na? Ha-oy ya maid di ganas kun mangan kediye ya kay adi maukmun ten e kanon.
Tipe nin ta adi idat Apu Dios di ibagak ke hiya? Tipet adina humangon di dasal ku? Kudukdulnay patayonak ot kattog. 10 Deket athidiy maat ke ha-on, takon di namahig di punholholtapak ya malinggopak te inilak an uggek nginohey tuguna. 11 Mu nganney innuk an tumagun maid di olot ku ya namnamak? 12 Ha-oy ya taguwak an nakapuy. Bokonak batu ya ugge nakapyah giniling di adol ku. 13 Maid di olot ku ya namnamak hi nitaguwak gapu tuh ma-ma-at ke ha-on. Yaden maid di mabalin hi ek pumpabaddangan.
14 Hin makulug an gayyum dakayu ya lebbengnan baddanganak ke dakayu tuh namahig an ligat ku takon di pangali yu on inwalong ku nan Katagtag-ayan an Dios. 15 Mu dakayu mismun gagayyum ku ya impatibo yun ha-on an adi kayu midinol te umat kayu nah wa-el an adita madinol an e wadat nangamung di danum hidi. Man-u po te deke on himmabang 16 ten manginudan ya ten natunaw nadan dalalu, 17 mu deket inugawan ya makatduk ta makammag-anan. 18 Ta nadan negosyanten mangihingngih dalanon dat eda uminum hidi ya maha-utan da. Ta hidiye nan dakol di mate te matalak da gapuh panamak dah danum nah mamagan adi maboblayan. 19 Athidi nadan negosyanten iSeba ya iTema an dakol ke diday ongal di namnama dan waday mahamak dah uminuman da. 20 Mu gapu te maid di hinamak dah danum ya nakamma-id moy namnama da. 21 Athidi kayun gagayyum kun maid di maibaddang yu, mialig kayu ot ya abu ke dadiyen wa-el hi pangat yun ha-on. Gapu te athituy ma-ma-at ke ha-on an tibtibbon yu ya midawwi kayu mo te tumakut kayun kal-ina ya maat damdaman dakayuy athitu. 22 Mu kon tipe? Kon waday numbagaak ke dakayu hi nganneh diyen iregalo yun ha-on weno numbagaak hi gastuwon yu gapun ha-on? 23 Ya kon waday nangibagaak ke dakayu ta ihwangak hi buhul kun mangipaligligat ke ha-on?
24 Nganney numbahulak? Kalyon yu hin wadat pamgak hi op-opya. 25 Man-u po te mahakit di makulug an kali. Mu adiyak pe mahakitan te adi makulug di kinali yu. Hay kakulugana ya maid di hilbin di kanalyon yu. 26 Dehtuwak an makakkahmok yaden kanan yuy nalgonalgom di kanalyok. Kon pangali yu on nalaing kayun tumugun? Maid di hilbin di itugun yu tuh punholholtapak. 27 Matibo nah pangat yun ha-on an umat kayu nadah tatagun ihbut day napuh-ig ya ihbut da pay di gayyum da. 28 Aga, iang-ang yun ha-on, man bokon langkak tun kinalik. 29 Namahig mo anhan di at-atton yu. Itikod yun kumalikalin kanan yuy nabahulanak. Ha-oy ke pe ya maphodak. 30 Adiyak munlangkak. Kon pangali yu on uggek inila hin nganney maphod ya gaga-iho?