7
Kon adi tuwali naligat di biyag di tagu? Munholholtap tuwaliy tagu, umat nah muttatyun naligat di nitaguwana. Hay tagu ya kay himbut an umabtun mahilong ta mun-iyatu ya umat nah makiboklan hadhad-onay tangdana. Ha-oy ke ya u-umyungak hi kabigabigat ya kahilohilong an maid moy namnamak hi nitaguwak. Hituwe pe kattog di indat Apu Dios an biyag ku. Deket mahmahhuyopak nah hilong ya uma-abtuwak an mabigat, mu kon ot makabayyag an mabigat yaden bumalibalinak. Nabigiyan di adol ku ya mun-aayuy nonan di poghak.
Hay punggibok ku ya gagalan mangey algok an kay hingkodom ya abu. Ya maid di namnamak an tumagu. Apu Dios, adim kal-iwan an kay hap-ud di biyag kut maid anhan di ek mo pun-an-anlaan te dandani moy poppog di biyag ku. Man-ud uwani te tibtibbonak, mu gagala ya adiyak mo tibon te mateyak. 9-10 Hay tagu ya umat hi kulabut an deket nama-id ya adi mo mibangngad. Athidiy tagu an deket nate ya adi mo mibangngad ta kal-iwan mon am-in nadan nanginilan hiya.
11 Namahig di boh-ol ku ya hakit di nomnom ku kinali mahapul an kumaliyak. Adinadaman ek pamgay op-opya. 12 Tipet eyak guguwalyaan ke daka? Kon umatak nah katatakut an matagu nah baybay? 13 Deket nibakilangak ta mahuyopak ta ihamak kuy kaalubyagan di hakit di nomnom ku 14 ya tanaktakutonak ke he-a nah ipain-inop mun ha-on. Te dakol di patibom ke ha-on hi katatakut ya lomamonak ke he-a. 15 Ta hidiyey gapunan pakudukdulok an hoklonak ta mateyak mu nan eyak tumagun munholholtap. 16 Abu ot kattog di mumbiyag, immingleyak mo anhan hi nitaguwak. Kinali bay-anak pet nangamungak. Maid metlaing di hilbin di biyag ku.
17 Kon tipet importantey tagu ke he-a, Apu Dios? Tipet pakaikkagum di at-atton di tagu? 18 Kabigabigat ya halipat-am di at-attona on indatam hi punligatanat pamatnam ke hiya. 19 Ha-oy ke, daan mot bay-ananak pe ta nangamungak? 20 Nganney inat kun he-a, Apu Dios? Kon numbahulak ke he-an manguh-uhdung hi tagu? Tipet ha-oy di pinilim an punholholtapon? Kon ha-oy di umidat hi kabulubulunam? 21 Kon adiyak anhan pakawanan hi liwat ku? Gagala pe tuwali ya milubukak ta deket eyak hamakon ke he-a ya maidak mo.”