13
1-2 Am-in nadan kinali yu ya dingngol ku tuwali handi. Maawatak am-in, umatak ke dakayu ya nakanginnilaak damdama. Kon pangali yu on makudang di inilak mu dakayu? Hay pinhod kun pakihummanganan ya hi Apu Dios an Kabaelanan am-in, bokon dakayu. Pinhod kun hiya mismuy pundiklamuwak. Dakayu ke ya langkak di kanalyon yu mipanggep ke ha-on, umat kayu nadah mun-agan maid di inagahan da takon ni-moy oha. Kudukdulnay op-opya kayu ta adi mainilan maid gayam di inila yu. Aga, mundongol kayu ta kalyok di diklamuk.
Tipet munlangkak kayu? Kon pangali yu on itakdog yuh Apu Dios hi pangalyan yuh langkak? Ya kon dakayuy makihanggah kasun Apu Dios? Kon makulug an maid di matibon Apu Dios hi gaga-ihon dakayu? Ya kon pangali yu on mabalin an lukuwon yuh Apu Dios, umat hi punluku yuh tatagu? 10 Takon di italu yuh nomnom yuy adi maandong an pangi-e yu ya boh-olan dakayu. 11 Kon adi kayu tumakut hi kinatag-en Apu Dios? 12 Maid di hilbin di kanalyon yu, umat hi dap-ul an maid di hilbina ya umat hi pulan bangan kapinna-i.
13 Op-opya kayu ta ha-oy poy kumali. Nangamungak, takon di nganney maat ke ha-on. 14 Nidadaanak hi ngannen maat ke ha-on. 15 Takon di patayonak ke Apu Dios hi pundiklamuwak ke hiya ya takon di adik namnamaon an mabaddanganak, mu ta kalyok di diklamuk ke hiya. 16 Mu madinolak an mihwangak te inilak an maid di bahul ku te kon gulat na ya adinadaman eyak makihanggan hiya.
17 Donglon yu ke tun iesplikar ku. 18 Man-uket nakadaddaanak an mangalih diklamuk ya inilak an niptokak. 19 Dahdiy mabalin an makihannun ha-on mipanggep ketuwe? Deket waday mahamak yuh kitib-anan nihallaak ya takomboy pamgak di op-opya inggana mateyak.”
20 Ot kumalih Job ke Apu Dios an kananay “Apu, duwa ya abuy ibagak ke he-a ya deket tobalom ya kalyok am-in ke he-a, maid di italuk. 21 Itikod mu anhan, Apu Dios an mangastigun ha-on ya adiyak anhan patatakuton. 22 He-ay mamangulun kumalin ha-on ta humangok, weno iabulut mun kumaliyak ta humangom. 23 Nganney nunliwatak ya nganney gaga-ihon inat ku? 24 Tipet inwalongak ke he-a? Tipet kayak buhul muh pangat mun ha-on? 25 Ya tipet tanaktakutonak yaden maid di hilbik an umatak nah tubu ya nah namag-anan an dagamin tanogtogom.
26 Dakol di ipabahul mun ha-on ya pakidalat mu nadan inat ku handih kaungak. 27 Kay mu binangkilingan di hukik ya halipat-am di kadligak takon di gattinok. 28 Mun-ul-uleyak an maten umatak nah mungkadunut an kaiw ya umatak nah luput an kinalakalat di balaingan.