14
Am-in di tagu ya nakakkapuy dan maid di kabaelan da. Antikke ya napnuh ligat di biyag da. Umat da nah palawer an man-ut timmagu, mu gagala ya nakleng. Ya umat da nah a-on gagalan mama-id. Apu Dios, kon halipat-anak ta idiklamuwak ta kalyom di kastiguk? Kon mabalin an waday tagun maid di kihallaana? Binilang muy toon ya bulan di pumbiyagan di tagu ya adi mabalin an mad-uman di binilang mu. Kinali, daan mo anhan ta bay-am ta mun-iyatuh nakatang? Kay kattog muttatyu, kinali adim halipat-an ta gibbuwonay ngunun indat mun hiya.
Hay kaiw ya takon di nalngo ya namnamaon an humaping ne himmapang ten immongngal. 8-9 Ya takon di nadunut nan tungod ya humaping di lamut na ten immudan.
10 Mu adi athidih tagu te deket nate ya hidiyey poppog di nitaguwanat makal-iwan. 11 Athidi boh danum nah wa-el ya lobong an matduk ta mamag-anan. 12 Nate ke boy tagu ya kay nahuyop an adi mo bumangun inggana mama-id di kabunyan.
13 Mu ha-oy ke pe Apu Dios ya pakudukdulok an deket mateyak ya eyak italu nah dalom di lutat deket nakaan moy boh-ol mu ya himmokak. Ya hana ot ta gutudom di algon pangihwangam ke ha-on. 14 Mu kon deket natey tagu ya ahi bo tumagu? Ya deket athidiy maat ya takon di namahig tun punholholtapak ya waday namnamak an mapoppog. 15 Ne ayaganak ke he-a ta humumangak ya umamlong kan ha-on an lintum. 16 Ta kediye ya halipat-am di gattinok an bokon hay nunliwatak. 17 Ya ahim kal-iwan di gaga-ihon inat ku ta ibilangak bon maphod.
18-19 Muden hay kakulugana ya ma-idom di namnaman di tatagu umat hi kagdeyan di bibilid ya kapuligan di o-ongal an batuh dopla ya umat hi kabulubulan di luta gapuh namahig an udan. 20 Apputom dida ya pumbalinom an mumbaliw di ang-ang da ten nate da ne impaem dida nah eda kiha-adan ta nangamung. 21 Adida inilaon hin madayaw weno mibabain di imbabale da. 22 Abunay gibgibbokon day punholholtapan da ya u-umyung da.”