15
1-3 Indani ya kanan Eliphas an iTeman ke Job di “Maid di ohan nanomnoman ya nalaing an tagun umat ke he-ay pungkalkallina. Abu! Itikod mun kumali nah nalgonalgom an kanalyom te maid metlaing di hilbina. Kon adim dayawon ya adim takutan hi Apu Dios? Makattiboy kinagaga-ihom nah pungkalkallim. Ipainilam bo udot an lasonam di at-attom. Adi mahapul an ek kanan di nabahulan ka. He-a pe ot ipainilam nah pungkalkallim.
Kon pangalim on he-ay namangulun tagun nitungo? Ya kon wada ka tuwali handih lintun Apu Dios di bibilid? Kon wada kan nakidkidngol hi planun Apu Dios? Kon inohhaam di laing? Ya kon nganne ni-boy inilam an uggemi inila? 10 Hay nun-adalan mih laing mi ya handidan aam-aman nungkaubanan an natnat-ongan da mu hi amam.
11 Kon makudang di maulen kalin Apu Dios ke he-a? Nganne pay di hapulom? 12 Tipet adim pakannomnomon ta eka bumoh-ol? 13 Inwalong muh Apu Dios ta deyan bimmoh-ol kat gaga-ihoy kalyom ke hiya? 14 Kon mabalin an waday ohan tagun maphod hi hinangngab Apu Dios? 15 Hi Apu Dios ya adi madinol takon hanadah anghel te adida makallinih hinangngab na. 16 Ot namam-a moh tagun nakaliwwat an ihiknan aton di gaga-iho.
17 Aga, Job, donglom ke tun kalyok an inilak. 18 Makulug datuwen intuttudun nadan nalaing ya nanomnoman ke ha-on. Datuwe ya dingngol da damdamah aammod dan 19 dida nan nidatan nan boble handih maid pay ni-an di udum an tatagun numbobleh di.
20 Hanadan gaga-ihon tatagun paligaton day ibba dan tagu ya munholholtap da inggana mapoppog di biyag da. 21 Namahig an takut day makapa ya takon nah malinggop an tiempo ya tumattakut dan kay waday manggop ke dida. 22 Adida bo ume nah munhihhilong te tumakut dan kal-ina ya waday mamaten dida. 23 Humanawwangan dan e manibotiboh kanon da, mu maid di mahamak da. Ya tumattakut da te inila dan tuwen madadag da. 24 Namahig di takut da kediyen ahi maat ke dida umat hi takut da nah patul an umalin mangubat ke dida. 25 Athidiy maat nadah tatagun taltalanggaan da ya pakangohayyon dah Apu Dios an Kabaelanan am-in. 26 Ihik dan makihanggan hiyan umat da nah tindalun makigubat an nahamad di happiyona.
27 Hanadan gaga-ihon tatagu ya matataba da ya kakadangyan da. 28 Mu ahida mumboble nadah nataynan ya natoan an boble. 29 Ahi mama-id di limmu da ya kinadangyan da. Ya adi mo mihinap di kinadangyana nadah boble.
30 Ya adinadaman eda ibtikan di tapottapol an kiha-adan da. Ahida umat nah kaiw an nadadag te ginhob di apuy te hong-aban Apu Dios didat madadag da. 31 Adida mo pundinolan nadan kinadangyan dan maid di hilbinah udum hi algo te maid di gun-udon da. 32 Ahi gagalan mapoppog di biyag dat maid di hilbin di limmu da. 33 Umat da nah bungan di grapes an adi mal-um yaden naplag ya umat boh habung di oliba an nadlu. 34 Hanadan gaga-ihon tatagu ya mama-id di holag da ya maghob di bale dan napnuh pinlo ya inako. 35 Dida nan mumplanuplanu ya mangmangat hi gaga-iho ya humahhaul da.”