21
Hay kinalin Job
Kimmali boh Job an kananay “Donglon yu ni-moy kalyok ta hidiyey pangalubyag yun ha-on. Anusanak ta kumaliyak. Deket nagibbuwak an kimmali ya takon di taltalanggaanak ke dakayu.
Hay pundiklamuwak ya bokon hay tatagu mu hi Apu Dios te tipet Kabaelanan am-in, yaden adiyak baddangan? Gulatna ot tuwali ya mahngang kayuh panib-an yun ha-on. Ha-oy mismu ya mahngangak ya gumayonggongak hi punnomnomak tuh ma-ma-at ke ha-on.
Tipet iabulut Apu Dios an makattaguy gaga-ihon tatagu ya kumakaddangyan da pay ya maka-am-ama da bo on ahida nate? Mahlag da pay ya andukkey biyag dat tibon day iimbabale da ya inap-apu da inggana umongngal da. Maid boy ipaalin Apu Dios hi dumadag hi pamilya da. Ya maid di eda takutan. 10 Takon di halun da ya maphod di pangimpa da. 11 Maan-anla day iimbabale dan mumpun-ay-ayyam, umat da nadah mumpumpaypaytuk an impan di kalnero. 12 Manmannayo da, munggitala da ya mun-ayyuding da. 13 Malinggop dah biyag da ya maid di eda holholtapon hi nganneh diye on nate da. 14 Takon di athidi ya kanan da ot ya abun Apu Dios di ‘Adi daka mahapul ke dakami. Adimi pinhod an inilaon di pinhod mun maat hi biyag mi.’ 15 Pangali da on adi mahapul an un-unudon hi Apu Dios, weno maid di gun-udon dan mundasal ke hiya. 16 Kanan day man-uke kanut maphod di biyag da ya gapuh kabaelan da. Mu ha-oy ke ya adik abuluton di athidin punnomnom.
17 Mu kon kastiguwon Apu Dios dida? Adi! Kinnonan di ligat an umalin dida. Ya deke bot impaalin Apu Dios di ligat gapuh boh-ol na ya adina ilagat dida. 18 Ya kon kastiguwona didan umat hi pangat di nal-ot an dibdib nah dagamin pun-itayyap na? Adi!
19 Kanan yuy kastiguwon Apu Dios di u-unga gapuh liwat di ammod da. Mu adi! Hanadan nunliwat mismuy kastiguwon Apu Dios ta ipatibonan atonah diye gapuh liwat da. 20 Mahapul an nadan numbahul di mamoklah numbahulan dat gibokon day boh-ol Apu Dios an Kabaelanan am-in. 21 Kon nate key tagu ya ena bo ikakagu hin malinggop di iimbabalena weno adi?
22 Dahdi udot di mabalin an manuttudun Apu Dios hi atona, kon adi hiyay huwes am-in hi tagu? 23-24 Hay udum an tatagu ya maphod ta ingganay adol dan maid di dogo da. Nalam-ay di biyag da ya maan-anla da inggana mate da. 25 Hay udum ya nakawwotwot dan makakkahmok da inggana mate da. 26 Mu nun-iingngo da metlaing an mabigiyan dah lubuk da.
27 Inilak an ad-adiy punnomnom yun ha-on. 28 Kanan yuh nomnom yuy ‘Daan boh nay balen nan kaddakaddangyan an tagun gaga-ihoy atoatona?’ 29-30 Am-in di tagu takon di daana ya tobalon dan mahang-an di ligat an ipaalin Apu Dios nadah mangmangngat hi gaga-iho. 31 Maid di mangalkalih numbahulan da ya maid di mangastigun dida. 32 Ya deket nate da ya namahig di pundayaw di tatagun dida. 33 Maki-ey dakol an tataguh eda kilubukan ya ipatibo day punlispitu dan dida kediyen kilubukan da.
34 Yaden dakayu ke boppo ya nalgonalgom di kanalyon yuh pangalubyag yun ha-on.”