22
Hay inhumang Eliphas an iTeman
Hinumang Eliphas an iTeman hi Job an kananay “Nganney hilbin di tatagu ke Apu Dios? Takon nadan kalaingan, nganney hilbi dan Apu Dios? Takon hin kananat maid di liwat di ohan tagu, nganneh diye ke APU DIOS an Kabaelanan am-in?
Kon hay pundayawam ke hiyay gapunah nangatanan danaen he-at pundisiplinanan he-a? Bokon, mu man-uke ya gapuh dakol an liwat mut kitib-an di kinagaga-ihom.
Inalam di bulwatin di tagun adi pakabayad hi utang na ot maid mo kattog di inusal na. Uggem indatan hi makan ya danum nadan naagangan ya nauwon tatagun umalin he-a, takon di kaddakaddangyan ka, madayaw ka ya ongal di kabaelam. Ya uggem binaddangan nadan nabalun pinlom di limmun nadan napuh-ig ya pinaligat mu dida. 10 Kinali, ma-ma-at danaen katatakut ke he-a 11 ta kay ka wadah tapol ya kay ka nalting hi lobong.
12 Hi Apu Dios an wadah langit ya uh-uhdunganan am-in di bibittuwon. 13 Kinali adim kanan di adi pakatiboh Apu Dios nah tapol an kawad-am. 14 Ya adim kanan on haniyan di kulabut di matana nah ena pundanallanan hi kabunyan ya hi tap-on di lutat adina tibon di at-attom?
15 Kon adim tuwali anat-atton di umat hi at-atton di naliwat an tatagu? 16 Maid maptok on nama-id nadan naliwat an tatagu takon di ugge nadatngan nan nagtud an katayan dan paddungnay in-anud di dakol an danum. 17 Man-uke ya inwalong dah Apu Dios an kanan dan hiyay ‘Bay-an dakami. Nganney maat mun dakami?’ 18 Yaden hiyay nangidat am-in hi maphod an limmu da. Toan, adik maawatan di punnomnom dadiyen tatagu.
19 Umamlong ya makatattawa nadan maphod an tataguh panib-an dan holholtapon di gaga-ihon taguy kastiguna. 20 Kanan day ‘Nunna-ud an madadag am-in di kinadangyan di gaga-ihon tagu. Wada ke boy natdaan an ugge nadadag ya gobhon di apuy.’
21 Mumpakumbaba ka ot ya abun Apu Dios ta bendisyonan daka bon hiya. 22 Abulutom di tuttuduna ya ihaha-ad muh nomnom mut adim kal-iwan. 23 Ibangngad mu ken mangun-unud ke hiya ta itikod mun munliwat ya maphod mo kayay maat hi biyag mu. 24 Adim ipaanhan an gamgaman di pihhu ya iwelem nadan balituk mu. 25 Ipaanhan mu ot ya abuh Apu Dios an mialig an pihhu ya balituk.
26 Ot umamlong ka kayan mundinol ke hiya an Dios an Kabaelanan am-in. 27 Ya deket mundasal kan hiya ya humangonay dasal mu ne impaannung muy insapatam an atom. 28 Ahi maphod di pumbalinan di atom ta pumhod mo kayay nitaguwam. 29 He-a tulang ku Job, tipet adim maawatan an deket waday tagun nipababa ya nadismaya ya alubyagom ta adi mundanag ya nunna-ud an baddangan Apu Dios hiya. 30 Deket makulug an makangngun-unud kan Apu Dios ya mabaddangam nadan naliwat ta mihwang da.”