31
Hay udidin kinalin Job
Ha-oy ya insapatak hi adol kun adik omnawan di babai.
Hay idat Apu Dios an Kabaelanan am-in hi gun-udon di tagu ya mipuun hi aton da. Kinali ipaenay ligat ya nganneh diyen dumadag nadah tatagun mangmangngat hi gaga-iho.
Hiya ya hahalipat-anan am-in di atok. Ot inilanan adiyak humaul ya adiyak tumalam. Hiyay nangamung an mangiuh-un maid di bahul ku. Deket uggek inun-unud di pinhod na weno inomnawak di tinibok weno inat kuy gaga-iho ya takon kattog di madadag di inliyak ku ya kanon di udum an taguy nganneh diyen intanom kun makan.
Ya kal-ina ket inomnawak di inayan di hinag-on ku ot numanomnomak hi nganney innuk an mangihuyop ke hiya 10 ya takon kattog di makiahawah udum an lalaki nan inayak ya takon kattog di ihuyop nay udum an lalaki. 11 Himpappangen liwat di e omnawan an ihuyop di bokon inayan ya lebbengnan makastiguy mangat kediye. 12 Hin kananat inat kuy athidi ya takon kattog di madadag am-in di wadan ha-on te hidiyen liwat ya paddungnay apuy hi impiernon gobhonan am-in.
13 Ya deket waday nihallah inat ku nadah muttatyuk weno uggek hinangud di diklamu da ya 14 nganney innuk an makihinnangngab ke Apu Dios? Ya nganney ihumang kun hiya hin munhanhan? 15 Hi Apu Dios di nunlutun ha-on ya hiya boy nunlutu nadah muttatyuk.
16 Kon uggeyak bimmaddang nadah nawotwot ya kon uggek himmok nadan nabalu? 17 Ya kon naka-imutak ot uggek indatan nadan napuh-ig? 18 Ha-oy ke ya nipalpu tuwali handih kaungak ya makabbaddangak ke dida. 19 Deket wada nadah nawotwot di adi pakagatang hi bulwati da ya idatak 20 didah bulwatin nakapyah dutdut di aggayam ku ta adida maktol. Kinali pakatbalonak hi tatagu. 21 Deket waday tinalam kuh napuh-ig gapu te ongal di kabaelak 22 ya takon kattog di magi-uy taklek ya malahlay pukol ku. 23 Kudukdul hidiye mu nan eyak kastiguwon ke Apu Dios mu uggek inat di athidi te tumakutak ke hiya an nakattag-e.
24-25 Uggek indinol di pun-an-anlaak hi balituk weno ek impahhiyay kinadangyan ku. 26-27 Ya uggek dinayaw di bulan ya algo takon di inang-ang kuy kakinaphod da. Ya uggek ninomnom an idalunun dayawon dida. 28 Gulat nat inat kuy athidi ya lebbengnan makastiguwak te inwalong kuh Apu Dios hi langit.
29 Uggek bo tinataw-an di buhul ku hin waday immalin ligat ke dida. 30 Ya maid di ek nundasalan ke Apu Dios ta mate da. Kon gulat nat inat kuy athidi ya om, an naliwatak. 31 Hanadan muttatyuk ya damanan iuh-u dan panganok am-in di dumuttuk hi nunhituwak. 32 Ya maid di ohan adik pahigupon, takon di hintaguwan an nalpuh udum an boble. 33 Ha-oy ke pe ya adiyak umat hi udum an it-ittalu day liwat da. 34 Ya takon di nganney kalyon di tagu mipanggep hi inat ku ya uggeyak timmakut ot uggek impamgay op-opya ya uggeyak nuntalu.
35 Gulat na ot anhan ta wada ni-moy ohan huwes an mangngol ke ha-on ya inilaonan makulug datuwen inat ku! Dipendalak di adol ku ya hana ot ta humangonak ke Apu Dios ta kalyonay bahul ku weno itudok na. 36 Adiyak tumakut takon di kanan yuy nabahulanak te madinolak an maid di mahamak nadah ipabahul yun ha-on. Aga, nganney ipabahul yun ha-on, kon wada? 37 Madinolak an ume ke Apu Dios ta kalyok am-in ke hiya nadan inat ku.
38 Deket tinalam ku weno pinlok nan tantanommak an luta, 39 ya deket man-un ha-on te makangnganak yaden adi mangan nadan pungngunuwok an nangiliyak nah kanok ta munholholtap da, 40 ya takon kattog di hay holok ya pagit di patmolom an bokon hay page.”
Hinaey poppog di kinalin Job.