32
Gapu te athidin ihikkad Job an maid di bahulna ya intikod mon dadiyen tulun gagayyum nan kumalikalin hiya.
Mu wada on hi Elihu an adi pakaippol hi boh-ol na te hi Apu Dios ot ya abuy pabahulon Job. Hi Elihu ya imbabalen Barakel an holag Bus an holag Ram. Bumobboh-ol damdama ke dadiyen tulun gayyum Job te uggeda kinabaelan an hinumang hi Job hi ustu ta kay mo hi Apu Dios di nihalla an bokon hi Job. Ot gapu te hiyay kaung-ungaan ke didan am-in ya hin-od na ot magibbu dan am-in an kimmali. Handih tinibon Elihu an adida pakahumang ke Job ya bimmoh-ol.
Kananay “Ha-oy ya ung-ungaak mu dakayu. Kinali umagolak an mangalin dakayu hi nganneh diyen wadah nomnom ku. Kanak hi nomnom kuy dakayu kuman aam-amay kumali ta kalyon yuy maandong an wadah nomnom yu. Nunna-ud an nan Espiritun Apu Dios an inyahya nah taguy mangidat hi nomnom ya laing di tagu. Bokon abunay naam-aman nanomnoman weno e dida ya abuy waday kabaelanan mangipanu. 10 Kinali, donglonak anhan ta kalyok di wadah nomnom ku.
11 Inan-anusak an nundongdongngol ke dakayun mun-inhuhhumang ya hay panamahamakan yuh ihumang yu. 12 Dongdonglok ya maid ke dakayuy mangalin nihallah Job ya maid ke dakayuy pakahumang ke hiya. 13 Adiyu kanan di ‘Takon di adi abuluton Job di tugun taku ya nangamung hi Apu Dios an mangituddun hiyah nihallaana.’ 14 Gulat nat ha-oy di pakihummangan Job ya bokon athinay panumang ku. 15 Natikkayan kayu mo anhan hi kalyon yun hiya. 16 Nganne moy aton taku? Kon hadhad-on dakayun kumali? Weno pamgak damdamay op-opya? 17 Mu adi! Te mahapul an kumaliyak damdama. 18 Adiyak pakaippol an ek pamgay op-opya te dakol di kalyok. 19 Dehtun umatak nah balun bolat an nihuduwan di balun mainum ot mabughi. 20 Kinali mahapul an kumaliyak ta ihawwang kuy wada nomnom ku. 21 Maid di ek pangipahhigan ya maid di ek iphodan hi kalin adi malpuh puhuk 22 te nidawwi tuweh nomnom ku. Oha bo ya atok key athidi ya nunna-ud an kastiguwonak ke Apu Dios.