39
Intuluy Apu Dios an kimmali ke Job
Kon inilam hin kakon-anay puntungawan nadan gulding hi mabilid? Ya kon inang-ang muy aton di makawan mun-impa? 2-3 Ya kon inilam hin kaatnay bulan da on ahida limmukbub ta muntungo da? Indani ya naongal di iimpa da ya nal-ot da mot nangamung dah pangayan da.
Dahdiy nangiabulut an mumbalin an mailom nadan udum an kabayu? Ha-oy ya abuy nangituddu ke didan tumagu nah maahin an lona nah adi maboblayan. Midawwi da nadah boble ya adida mabalin an maayum ta mangun-unud da. Ya nadah bibilid di kiha-adan da ya panamakan dah kanon da.
Kon mabalin an ayumon di mailom an bakat mabalin an pungngunuwom weno e miha-ad nah ingkapyam an kiha-adana? 10 Kon damanan gakdam di ohat pun-aladuwom? 11 Kon damanan idinol muh inlot nan mangingunuh ngunum? 12 Ya kon mabalin an idinol mun e mangianamut hi pagem?
13 Hanan ostrich ya nakappaspas an mangipayagpag hi payak na. Mu adina kabaelan an appowan di stork an tumayap. 14 Hay ostrich ya naala on tinayananay itlug na nah malonat nangamung nan um-ummatung hidi ta maob-oban. 15 Adina ikagun kal-ina ya waday mangigatin ke dadiyen itlug nat maphik da weno dadagon di mailom an aggayam. 16 Ya takon di nap-a da ya kay na bokon impa dida ya adina ikagu hin mate dadiyen impana. 17 Athidiy nangapyak kediyen hamutin maid di nomnom na te uggek indatan hi laing na. 18 Mu deket bumtik ya hiyay kalkal-otan ta la-uwanay tagun nuntakkeh kabayu.
19 Job, kon he-ay nangidat hi olot nadan kakabayu? Ya kon he-ay nangidat ke didah andukken buuk hi tongod da? 20 Kon he-ay nangidat hi kabaelan dan pumaytuk umat hi dudun? Ya kon he-ay nangidat nah gumangoh olong dat panattatakut dah tatagu? 21 Deket eda makilaban ya pun-ikum-ot day huki da nah luta. Ya nakakkal-ot dan bumtik. 22 Uggeda inilan tumakut ya adida takutan di ispada. 23 Munggangoy almas nadan tindalun nuntakken dida ya humili ten naptangan. 24-25 Deket gimmangoy tangguyub an hidiyey pangipainilaan dan waday gubat ya bumtik da. Adida dumin-ong. Ya mungkung-i da hin dingngol day gangon di tangguyub. Magibok da bon waday gubat takon di nidawdawi da ya gumayonggong da hin dingngol day mandal nadan opisyal di tindalu te ihik dan makigubat.
26 Kon he-a boy nanuttudu nah gawwang an tumayap ta mumpae dah south nah ahi kotolan? 27-28 Kon he-ay mummandal nadah tuldu ta tumayap dah natag-en e mangapyah buya da nah tap-on di babatu nadah nakattag-en bibilid? 29 Ta mun-uh-uhdung dat matiboy aggayam an dopapon dan kanon da. 30 Ne naamung nadan impa dat pungkan da dadiyen naten aggayam.”