40
Intuluy APU DIOS an kimmali ke Job an kananay “Kon pinhod mu pay an humumang ke ha-on an Dios an Kabaelanan am-in? Kanam di ha-oy di nihalla. Agat munhummangan ta.”
Kanan Job ke APU DIOS di “Maid di bilbilang ku, kinali maid di ihumang kun he-a. Dakol moy kinalik, kinali maid moy udum hi ek kalyon.”
Indani bo ya himmumang hi APU DIOS an wada nah puwok an kananay “Aga, munhinnangngab tat waday hanhanak ke he-a ya mahapul an humangom. Kon hay pinhod mun kalyon ya he-ay limpiyu ya niptok bokon ha-on? Kon niingngoy olot muh olot ku? Kon kay kidul di kalim umat hi kalik? 10 Deket kanam di ‘Om’ takdogam di dayaw mu ya pumpahhiyam an paddungnay ibulwatim di dayaw mu ya kinatag-en di saad mu. 11 Aga, nadan mumpahhiyay pangiamiham hi bungot mu ta mumpakumbaba da. 12 Diday totokkolom! Ya ibabam dadiyen gaga-iho ta mumbalin dan nakababba. 13 Ika-ut mu didah lutan kay mu ikalabut dida nah boblen di nate. 14 Ne ha-oy di mamangulun manotobal ke he-a ya abulutok an nangapput ka gapuh kabaelam.
15 Nomnomom bo nan hippopotamus an katatakut an aggayam. Lintuk an umat hi nunlutuk ke he-a. Hay kanona ya holok, umat hi baka. 16 Mu hidiyen aggayam ya nakal-ot. 17 Maka-andong di iwit nan umat nah kaiw an sedar ya makulhi nadan laman di hukina. 18 Ya makakkulhiy gunit nan umat hi kulhin di giniling. Ya makodhol di hukinan umat hi gumok. 19 Hidiyey kalkal-otan am-in hi aggayam an lintuk ya ha-oy ya abuy pakaapput ke hiya. 20 Dehdiy mungkaphod an kanona nadah bibilid an pun-ay-ayyaman di udum an aggayam. 21-22 Ya munhidum hi pingngit di wangwang nah puun di kakatlubung an nahaniyan hi holok an lotus weno nadan kaiw an willow. 23 Adi tumakut nah nakal-ot an danum nah Wangwang an Jordan ya adina pagan-anu takon di mungkapalaghikan di angana nah danum. 24 Dahdiy mabalin an mangulap kediye ta dopapona? Ya dahdiy kabaelanan mangakod hi olong na?