Jonah
Hay mipanggep hi liblu an Jonah
Hi Jonah ya ohan profetas ad Israel. (2 Patul 14:25) Wada hiya handih hi Jeroboam di patul hidi. Hanadan iAssyria an numbobleh north ya timmilan di algo di Israel ya buhul di holag Israel dida. Hay capital di boblen Assyria ya Nineveh. Ya hidid Nineveh di nangitud-akan Apu Dios ke Jonah ta ena kalyon hanadah tataguh din adi mabayag ya madadag di boble da gapuh gaga-ihon at-atton da.
Mu adi pinhod Jonah an un-unudon di kinalin Apu Dios gapu te nadan tatagud Assyria ya buhul di Israel dida. Adina pinhod an midattan nadan iNineveh hi tiempon mangngol ketuwet muntutuyu da. Te deket muntutuyu da ya inilan Jonah an homkon Apu Dios didat adina kastiguwon dida.
Kinali impatnan Jonah an bumtik ta midawwin Apu Dios ot milugan hi bapor an umed Tarsis an naka-iddawwid Nineveh. Mu impaalin Apu Dios di puwok nah baybay, ot handih ininnilan nadan mungngunu nah bapor an hi Jonah di gapunan nawaday puwok ya inwelle da hiya nah baybay. Muden inihwang Apu Dios hi Jonah hi nangidadaana nah ongal an dolog an nangukmun ke hiya ot ahina iuta nah pingngit di baybay.
Ot ahi moppe un-unudon Jonah hi Apu Dios ot umed Nineveh ot ena ipainilay kinalin Apu Dios nadah tataguh di. Nuntutuyu da peman ot ugge kinastigun Apu Dios dida ya uggena dinadag di boble da. Hituwen liblun Jonah ya impatibo na an hi Apu Dios ya homkona ya ipaptok nan am-in di tatagu, bokon ya abu nadan tatagud Israel.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hi APU DIOS ya kinalinan Jonah an ena kalyon nadah tatagud Nineveh an mahumalya da mu uggena inun-unud. (chapter 1)
2. Hay dasal Jonah ke APU DIOS handih wada nah putun nan ongal an dolog. (chapter 2)
3. Impidwan APU DIOS an intud-ak hi Jonah ad Nineveh ya inun-unud na moppe. (chapter 3)
4. Impatibon APU DIOS ke Jonah di homok na ya hay pamaptok nan am-in di tatagu. (chapter 4)
1
Hay ugge nangun-unudan Jonah ke APU DIOS
Ohan algo ya kimmalih APU DIOS ke Jonah an imbabalen Amittai. Kananay “Ekad Nineveh an ongal an boblet kalyom hanadah tataguh din makastigu da te inilak an nakaliwwat da.”
Mu ugge inun-unud Jonah ot umgan hinnatkon di pumpaeyanan pangalinat midawwin APU DIOS. Ot umed Joppa ya wada on bapor an mumpaed Tarsis.* 1:3 Hay Tarsis ya bobled Spain handi. Binayadanay pasahena ot makilugan an ibbana nadan mungngunuh bapor. Indani ya impaalin APU DIOS di nakal-ot an puwok nah baybay ya namahig an katatakut an abun kay mapa-i nan bapor. Timmattakut nadan mungngunuh bapor ta waday oha on mumpahpahmok hi dios na. Indani ya ninomnom dan iweley udum an karga dat yumapyap-o nan bapor. Yaden hi Jonah ya wada nah kuwartuh da-ul nan bapor an nakahhuyop. Imme nan kapitan di bapor ot kananan hiyay “Tipe udot ta man-un he-a te malinggop kan mahmahhuyop? Bumangun kat mundasal kah dios mu. Ta kal-ina ot ya homkon ditaku ta ihwang ditaku.”
Waday oha nadah mungngunuh bapor ya kanan day “Mumbubunut takut tibon taku hin dahdin ditakuy gumapu ketuwe.” Indanit numbubunut da ya nabunut hi Jonah. Ot kanan dan hiyay “Kalyom ke dakami hin he-ay gumapu tuh athitun katatakut an ma-ma-at. Nganney ngunum ya ngannen bobley nalpuwam?”
Himmumang hi Jonah an kananay “Ha-oy ya Hebrewak! Dayawok nan AP-APU an Dios hi kabunyan an nunlutuh luta ya baybay.” 10 Kinalina pay an hiya ya binumtik ta pangalinat midawwin APU DIOS.
Timmakut nadan mungngunuh bapor ot kanan dan hiyay “Katatakut mo anhan tuwaliy athinan e aton!” 11 Indani ya pun-il-ot nay puwok. Ot kanan dadiyen mungngunuh bapor ke hiyay “Nganney aton min he-at matikod tun puwok?”
12 Kanan Jonah ke diday “Iwelleyak nah baybay ta dumin-ong tun puwok. Inilak an ha-oy di kon bahul ketuwen katatakut an puwok ta deyan milagat kayu ot ya abu.”
13 Muden nadan mungngunuh bapor ya ilaput dan mungkaud ta padakalon da ot kuma nan bapor, mu pun-il-ot nan puwok ot ya abut adida metlaing paka-idakal. 14 Ot mundasal da nah AP-APU an Dios Jonah. Kanan dah dasal day “APU DIOS, adi dakami anhan kastiguwon hi kate gapuh pamatayan mi ketuwen tagu. Maat di athitu te hidiyey pinhod mu!”
15 Ot itagge dah Jonah ot iwele da nah baybay. Indani ya dimmin-ong uppe nan puwok. 16 Timmakut nadan mungngunuh bapor ke APU DIOS ot iappitan da ya nunsapata dan munhilbi dan hiya.
17 Hi APU DIOS ya binaal nay ongal an dolog an mangukmun ke Jonah ot miha-ad hi putun diyen dolog hi tulun hilong ya tulun algo. 1:17 Mateo 12:40

*1:3 1:3 Hay Tarsis ya bobled Spain handi.

1:17 1:17 Mateo 12:40