Obadiah
Hay mipanggep hi liblu an Obadiah
Hay nitudok ketuwen liblu ya nan impainilan APU DIOS ke Obadiah an profetas na mipanggep hi pangastiguwana nadah tatagud Edom. Hanadan tatagud Edom ya nahlag dan Esau an tulang Jacob. Hi Jacob di nahlagan damdaman nadan makalin holag Israel (Genesis 25:21-26) Hintutulang nadan iEdom ya nadan holag Israel mu mumbubuhhulan da.
Kinali maka-an-anla nadan iEdom handih ginubat di tindalun di Babilon di Jerusalem an importanten boblen nadan holag Israel ot dadagon da. (588-586 B.C.) Uggeda binaddangan dida te kon ot intukutukuk day pangipatulid da nadah tindalun di Babilon ta dadagon day Jerusalem. (Psalm 137:7) Bimmaddang da pay an nangibtik hi kinadangyan di Jerusalem. (verse 13) Ya dimpap day udum nadah iJerusalem an mamtik ta ibtikan da nadan tindalun di Babilon ot ipaboltan da dida dadiyeh tindalu. (verse 14)
Hanadan iEdom ya ipahhiya dan abuy Petra an importanten boble da te kay napaot nadah batun bilid hi nunlinikkod. Kinali hay punnomnom da ya maid di dahdin buhul day pakahgop hidi. Mu, kinalin Apu Dios an hay boblen nadan iEdom ya ahi madadag ta mate nadan tataguh di. Ya kinalin Apu Dios nadah holag Israel an ahida mibangngad hi boble dah udum hi algot mumboble da boh di. (verses 17-18)
Hay nitudok ketuwen liblu.
1. Hay nangalyan Apu Dios an ahina ibalo nadah iEdom di inat da nadah holag Israel. (verses 1-16)
2. Hay nangisapataan Apu Dios an ahina ibangngad nadan holag Israel hi boble dat bendisyonana dida. (verses 17-21)
1
Hay pangastiguwan APU DIOS hi iEdom
Hay kinalin APU DIOS ke Obadiah mipanggep hi Edom.
Hituwey dingngol min kinalina: “Ha-oy an DIOS ya impaek di e mangalih tataguh kabobboble ketuwe: ‘Mundadaan kayu ta eyu gubaton di Edom.’ ” Ya hituwey kanan APU DIOS nadah iEdom an holag Esau: “Pakapuyon dakayu ta punhimpipihulan dakayuh tatagu. Dakayun numbobleh nahamad an naaladan hi binattu ya ingkapya yuy babale yu nadah tap-on di natag-en bilid, nahaul kayu gapuh pumpahhiya yun kanan yuy ‘Dahdi ni-boy makabael an umalih tuh kad-an taku?’ Takon hin kananat inha-ad yuy babale yuh nakattag-e umat hi tuldu weno ingkapya yuy nunhituwan yuh kabunyan, umat nadah bittuwon ya ipada-ul dakayu metlaing ke ha-on. Ha-oy an DIOS di nangalin tuwe.* 1:4 Jeremiah 49:14-16
Hay mangako nah hilong ya akawon da ya abu nadan pinhod da. Ya deket mamlag di taguh grapes ya wadan waday adina polagon. Mu nadan buhul yu ya alan dakayun am-in an maid di eda ibati. Ya alan dan am-in di nabalol ke dakayun holag Esau. 1:5-6 Jeremiah 49:9-10
Hanada ke bon kabaddang yuh tiempon di gubat ya dida mismuy mangipakaan ke dakayuh boble yu. Hinaul dakayu nadah gagayyum yu ot maapput kayu. Paddungnay kinna dakayu yaden uggeyu inila. Ha-oy an AP-APU ya dadagok am-in di nalaing ke dakayun iEdom hantuh pangastiguwak ke dakayu. Ahi tumakut nadan tindalu yun iTeman ya mapaten am-in nadan tindalun yun iEdom.
Hay gapunah nakastiguwan di iEdom
10 Madadag kayun iEdom ya mibabain kayu ta nangamung, te nun-ala yuy limmun nadan iiba yun holag Jacob ya numpate yu dida. 11 Uggeyu hinangud an binaddangan dida handih makahhapul day baddang yu. Handih immaliy buhul da ot alan day kinadangyan dan iJerusalem ot punggogodwaan da ya impamga yuy ang-ang-ang. Ta kay kayu metlaing buhul da.
12 Gulatna ya uggeyu nunggagayotgotan nadan iiba yun iJudah handih immaliy ligat ke dida. Mu namahig ot ya abuy an-anla yu handih pundadag di buhul da dida. Ya mumpahhiya kayu pay anhan ke dida handih munholholtap da. 13 Uggeyu anhan himmok didan tataguk. Mu nun-amlongan yu ot ya abuy nunholholtapan da. Ot ume kayuh boble da ot pun-ala yu nadan natdaan an kinadangyan da. 14 Minam-a yu bo te ekayu numbotak nadah dalan ot dopapon yu nadan e bumtik ot ipaboltan yu dida nadah buhul da.
Hay panumalyaan APU DIOS am-in hi tatagu
15 Nih-up moy tiempon punhumalyaak am-in hi tagu. Ta maat ke dakayun iEdom di umat hi inainat yu. 16 Namahig di numpaholholtap yu nadah tataguk nah bilid ku. Mu ahi nahalhalman damdamay punholholtapan yu gapuh pangastiguk ke dakayu, takon nadan bimmobleh nunlinikkod ke dakayu, ta mama-id kayun am-in an kay kayu maid tuwali.
Hay nangapputan di holag Jacob
17 Mu ahi mihikug nadan mihwang an tatagun APU DIOS nah Bilid an Zion ad Jerusalem an makaphod an boble ta holag Jacob di mumbobleh di te boble da tuwali. 18 Hanadan holag Joseph an imbabalen Jacob di manadag nadah iEdom an holag Esau, umat hi panadagan di apuy hi dagami. Ta ahi maid di matdaan ke didan holag Esau. Ha-oy an DIOS di nangalin tuwe!
19 Ta mumboble nadan iJudah ad Edom nah nangappit hi south. Hanada ke damdaman numboble nadah duntug hi nangappit hi kalin-oban di algo ya sakupon day Pilistia, Eplaim ya Samaria. Ya nadan holag Benjamin ya sakupon day Gilead. 20 Ne nadan ibba dan holag Israel an nibangngad an nalpu nadah boblen niayan da ya sakupon day Poenisia ingganad Sarephat nah nangappit hi north. Ya nadan iJerusalem an nied Sepharad ya sakupon da nadan bobled Judah nah nangappit hi south. 21 Ne ahi umali nadan umihwang an nakangngapput hi gubat ta ume da nah Bilid an Zion ta mun-ap-apu da nadah mabilid an boblen di holag Esau. Hay mumpatul ke dida ya hi APU DIOS.”

*1:4 1:4 Jeremiah 49:14-16

1:6 1:5-6 Jeremiah 49:9-10