2
Hay nangitud-akan Joshua nadah duwan linalakin e munsiim ad Jericho
Handih nungkampu da Joshua nah kanan dan Akasia ya intud-ak nay duwan e munsiim ad Kanaan, namam-a nan boble an Jericho. Hay nun-iyanan dadiyen munsiim ya hi balen Rahab an babain pabpabbayad nay adol nah linalaki.
Mu dingngol nan patul di Jericho an wada day holag Israel an immali kediyen hilong an munsiim kediyen boble da. Ot umitud-ak hi e nangalin Rahab ketuwe: “Palah-unom nadan duwan linalakin impaghop mu nah balem te danae nan immalin munsiim tuh boble taku.”
4-6 Kanan Rahab ke diday “Om, wadaday immali, mu uggek inilay nalpuwan da. Muden imme da mo tuwali dih mungkahilong ot ahi midakig nan hoob nan boble. Ya uggek inilay pangayan da, mu deke nin ta galgal-an yu ta eyu hamakon dida ya damanan akhupan yu dida.” Mu hay kakulugana ya intalun Rahab dida kaya nah nundotal an atop di balena ot hophopana didah dagami. Handih limmah-un nadan tindalun intud-ak nan patul ya nidakkig bo nan hoob. Imme dadiyen tindalun dan in-unud dah kalata inggana nah pun-agwatan nah Wangwang an Jordan.
Kediyen ugge ni-an nahuyop nadan munsiim ya immeh Rahab nah atop an nuntaluwan da. Ot kananan diday “Inilak an indat APU DIOS ke dakayu tun boble. Kinali namahig an takutan dakayun am-in hi tataguh tu. 10 Dingngol miy mipanggep hi nangodwaan APU DIOS nah danum nah Maingit an Baybay ot deyan umagwat kayu handih nalpuwan yud Egypt. Dingngol mi boy mipanggep hi namatayan yu nadah duwan patul an da Sihon ke Og an patul nadan Amorite an numbobleh pingngit di Jordan nah nangappit hi timilan di algo ot patayon yun am-in nadan bimmoble. 11 Kinali namahig di takut mi ta hidiye nan maid di namnama mih nitaguwan mi. Makulug an nan AP-APU an Dios yu ya Dios ad kabunyan ya hituh luta. 12 Ya ibagak anhan ke dakayun isapata yun ha-oy hi ngadan diyen Dios yu ta homkon dakami anhan an hin-am-a hantuh umaliyan yu, umat hi inat kun dakayu. Ya ipainila yun ha-oy ad uwani ta madinolak 13 an adiyu pakipate da ama ke ina, nadan tutulang ku ya nadan pamilya da hantuh umaliyan yu.”
14 Kanan day “Om, athinay aton mi. Adimi ibahho te kastiguwon dakamin APU DIOS. Mu mahapul an adim kalkalyon di in-innat mi tuh boble.”
15 Hanan balen Rahab ya nidummit nah natag-en binattun alad diyen boble. Kinali inuy-uy nay linubid nah binnah-el di alad an impadalanah tawang ot hidiye pangidalanan dadiyen munsiim. 16 Kananan diday “Mumpae kayu nah mamuyung ta mitalu kayuh dih tuluy algo ta dammunay kibangngadan nadan intud-ak nan patul an e manamak ke dakayu ya ahi kayu maukat ta mange kayu.”
17 Kanan dadiyen munsiim ke Rahab di “Adika madanagan, adi mi ibahhon aton nan kinali min he-a. 18 Mu mahapul an umigakod kah maka-ingit an linubid nah tawang an nangidalanan mi. Ya mahapul an awitom hi amam, hi inam, nadan tutulang mun linalaki ya am-in nadan pamilyan amam ta maamung kayu tuh balem. 19 Te deket waday maakhupan nah dola ta milagat an mapate ya hiya pey kon bahul mu deket waday ad-adih maat hi oha nadah wadah bohongna, ya dakamiy mabahulan. 20 Mu deket ibahhom ta ipainilam tun at-aton mi ya adimi bo ipaannung nan kinali min he-a.”
21 Timbal Rahab ot itud-ak na dida ot igakod na nan maka-ingit an linubid nah tawang.
22 Dadiyen munsiim ya numpae da nah mamuyung ot mitalu dah dih tulun algo. Ya nada ken intud-ak nan patul ya adida pakahamak ke dida ot mibangngad dad Jericho. 23 Bimmuddal nadan munsiim ot mundayyu da. Nun-agwat da nah Wangwang an Jordan ot mibangngad dah kad-an Joshua. Ot kalyon dan am-in ke hiyay na-na-at ke dida. 24 Kanan dan Joshuay “Nunna-ud an impaboltan APU DIOS am-in hidiyen boble ke ditaku. Ya namahig di takut am-in nadan tataguh din ditaku.”