6
Hay kinalin APU DIOS an aton nadan holag Israel
Nidakkig nan hoob nah hogpan ad Jericho ya naguwalyaan ta maid di damanan e lumah-un weno humgop. Ya takon nadan holag Israel ya adida pakahgop.
Kanan APU DIOS ke Joshuay “Indat kuh tuwen boble an Jericho ke dakayu, kinali paapput ku nan patul ketuwen boble takon nadan tindaluna. Hay aton yun am-in hanadah tindalum ya likkodon yuh mumpinghan hidiyen bobleh kabigabigat hi onom an algo. Ya nah mikapitun algo ya mamimpitun likkodon yu yaden hanada ken pitun padin nitun-udan nadan nun-attang nah Kahon ku ya pun-ipagango day tangguyub da. Ne nah manguddidin pangipagangowan da ya baybayaggon dan adida tikkotikkodon. Deket dingngol yuh diyen nipagango ya mundidihhan kayun tumkuk. Ahi matlob nadan binattun alad an nunlinikkod kediyen boble ta waday innun yun am-in an humgop.”
6-7 Inayagan Joshua nadan papadi ot kalyonan didan iattang da nan Kahon APU DIOS ta mitun-ud da nadah pitun padin mangdon hi tangguyub. Ya in-oldena nadah tatagun mun-altitu dan munlikkod nah boble ya mamangulu day udum an tindalu ta guwalyaan da nadan padin mangdon kediyen Kahon.
8-9 Inun-unud day in-olden Joshua ot mamangulu day udum an tindalu ya nitun-ud nadan papadin mumpagangoh tangguyub ot ahi mitun-ud nadan papadin nangiattang nah Kahon ot ahi mitun-ud bo nadan udum an tindalu. Hanadan papadin nangdon hi tangguyub ya pagpaggangngohon day tangguyub da. 10 Mu in-olden Joshua nadah tatagun adida kumali ya adida tumkuk inggana ioldena. 11 Ot ipanguluna nadan tatagun munlikkod hi mumpinghan kediyen boble ot ahida mibangngad nah nungkampuwan da.
12-14 Nasapa bon bimmangun hi Joshuah kabigatana ot ipanguluna bo nadan tindalu ot likkodon dah diyen boble. Namangulu bo nadan tindalun mungguwalya ot ahi nadan pitun padin muntangguyub ot ahi nadan papadin nangiattang nah Kahon APU DIOS ot ahida mitun-ud nadah udum an tindalu. Ta mangmangnge da yaden pun-ipagangon nadan papadiy tangguyub da. Numpinghan dan nunlikkod ot mibangngad dah kampu da. Athidiy inainat dah onom an algo.
15 Nasapa da bon bimmangun kediyen mikapitun algo ot likkodon da boy Jericho. Kediye ya abun algoy nunlikkodan dah namimpitu nah boble. 16 Ya kediyen mikapitun punlikkodan dan hidiyey pangipagangowan nadan papadih tangguyub da ya kimmalih Joshua nadah tatagun kananay “Tumkuk kayu! Impaboltan APU DIOS ke ditaku tun boble! 17 Mahapul an madadag tun boble ya am-in nadan wadah tut miappit ke APU DIOS. Ammunah Rahab ya nan pamilyanan adi taku pakipate te intalu na nadan impunsiim taku. 18 Mu maid di eyu alan hi nganneh diye te mahapul an mapa-in am-in. Deket waday adiyu pa-iyon ta alan yu ya hidiyey humlun hi kadadagan takun holag Israel. 19 Ta hidiye nan am-in nadan nakapyah silber, balituk, gombang weno gumok ya midulin ta miusal hi pundayawan ke APU DIOS.”
20 Impagangon nadan papadiy tangguyub da ya nundidihhan nadan holag Israel an tinumkuk ot matlob nan natag-en binattun alad an nunlinikkod nah boble. Ya pinghanadi ya hinggop nadan titindalu nan boble. 21 Ot pumpate dan am-in di tatagu takon nadan aggayam da umat hi baka, kalnero ya kabayu.
22 Mu hi Rahab ya nan pamilyana ya uggeda pinate. Kinalin tuwalin Joshua nadah duwan e nunsiim di “Eyu awiton nan babain mumpabayad hi adol nah linalaki, takon nadan pamilyana ta mihwang dat ipaannung yu nan kinali yun hiya handi.” 23 Inawit dah Rahab, hi amana, hi inana, nadan tutulang na ya nadan muttatyu da ot ie da dida nah nih-up hi nungkampuwan nadan holag Israel.
24 Ot ahida logabon nan boble. Ginhob dan am-in di nganneh diyen wadah di ot maid di natdaan. Hay ya abu uggeda ginhob ya nadan nakapyah balituk, silber, gombang ya gumok ot eda id-um nah miappit ke APU DIOS. 25 Ugge impakipaten da Joshuah Rahab ya nan pamilyana te intalu na nadan duwan intud-ak nan nunsiim. Ot makiboble mo da Rahab nadah holag Israel ingganad uwani.
26 Handih nagibbun nadadag di Jericho ya kimmalih Joshua nadah tatagu. Hituwey kanana: “Hanan tagun munnomnom an mangiphod tuh boble an Jericho ya umalin hiyay idut APU DIOS. Hanan e mangilappun mangiha-ad nah binattun alad tun boble ya matey panguluwan an imbabalenan lalaki. Ya nan tagun e mangiha-ad hi hoob nah hogpan ya matey udidiyan an imbabalenan lalaki.”
27 Hi Joshua ya pakabbaddangan APU DIOS, kinali nundingngol di ngadanah kabobboble.