7
Hay naapputan nadan holag Israel gapuh nunliwatan Akan
Kinalin APU DIOS nadah holag Israel an mahapul an madadag am-in nadan nganneh diyen wadad Jericho ta maid di eda ibagi ke dadiye. Mu waday ohan didan ugge nangun-unud kediyen olden. Hidiye ya hi Akan an imbabalen Karmi an nak Sabdi an nahlag ke Sera an holag Judah. Ot namahig di boh-ol APU DIOS ke dida.
Indani ya immitud-ak hi Joshua hi e munsiim ad Ai an nih-up ad Bet Aben ya nangappit hi timilan di algo hin wada tad Bethel.
Handih nibangngad da ya kinali dan Joshua an takon di ammunay duwa weno tulun libun tindaluy ipaenan e mangubat kediyen boble te ittay. Ot ammuna moy umeh tulun libuy impaena, mu inapput nadan tatagud Ai dida. Numpudug da dadiyen holag Israel inggana nah madayyun pangal-an hi batu ot patayon day tulumpulut onom. Gapun diye ya maid moy tulid da ya namahig di takut da.
U-umyung hi Joshua ya nadan ibbanan aap-apun holag Israel. Hina-adan day ulu dah dap-ul ya numbik-i day bulwati da ot munlukbub dah hinangngab nan Kahon APU DIOS inggana mungkahilong. Kanan Joshuah dasal nay “APU DIOS an Nakattag-e, tipet e dakami binaddangan an nun-agwat nah Wangwang an Jordan ta edakami paapput nadah Amorite ta dadagon dakamin dida? Gulat na, takon di ugge kami immagwat ta nihdi kami ot udot nah binnah-el nan Wangwang an Jordan. Ne nganne uppe anhan AP-APU an Dios hituwen naat an nibangngad hantudan ibbak an holag Israel te impatakut di buhul mi dida? Kal-ina ya donglon nadan iKanaan ya nadan udum an numbobleh tu ya likkubon dakamit patayon dakami ta mama-id kami tuh tap-on di luta te pangali da on maid di kabaelam an mamaddang hi tatagum. Nganne moy innun an midayaw ten athidi?”
10 Kanan APU DIOS ke Joshuay “Umina ka! Adika munluklukbub! 11 Ipainilak ke he-an nunliwat hantudan holag Israel! Uggeda inun-unud di kinalik. Kinalik ke didan bagik am-in nadan ngunut ad Jericho ta hidiye nan mahapul an dadagon dan am-in. Muden wadan diday nangidalunun immala nadah ngunut ot ikamo dah ngunut da mu ihaut da. 12 Hidiyey gapunan adida pakahangga nadah buhul yu ot bumtik da. Kinali lebbengnan madadag da. Adi dakayu mo baddangan ke ha-on inggana pa-iyon yu nadan inala yun kanak an dadagon yu.
13 Aga, umina ka. Em kalyon hanadah tatagut aton da nan ine-en di punlini ta makihinnangngab dan ha-on hi bigat. Ha-oy an AP-APU an Dios yun holag Israel ya hituwey kalyok ke dida: ‘Waday intalu yu nadah kanak an dadagon yu. Maid di kabaelan yun makihanggah buhul yu inggana dadagon yu dadiye.’ 14 Kinalik an mahapul an umali kayu tuh kad-ak hi bigat ya mahapul an maanappil da mipuun hi nahlagan da. Deket tinudduk di ohan holag ya maanappil da bo mipuun moh holag da. Ne hana bon tudduwok an ohan holag ya maanappil da bo mipuun hi pamilya da. Ne hanan pamilyan tudduwok ya maanappil da bo mu maohhaohha da. 15 Ta nan tagun matuddun hiyay nangako nadah ngunut an kanak an dadagon yu ya mahapul an gobhon yun am-in di wadan hiya takon di hiya ya nan pamilyana. Te hidiyen taguy gimmapuh nibabainan yun holag Israel.”
16 Handih biggatnah kabigatana ya inamung Joshua nadan tatagu ot maanappil da mipuun hi holag da ya naptok di holag Judah. 17 Ot ayagana didan naappil da mipuun hi holag da. Indani ya naptok di holag Serah. Naanappil da bo mipuun hi pamilya da ya naptok di pamilyan Sabdi. 18 Naohhaohha nadan pamilyan Sabdi ya naptok hi Akan an imbabalen Karmi an inap-apun Sabdi.
19 Kanan Joshua ke hiyay “Kalyom an imbabalek di makulug ke APU DIOS an dayawon takun holag Israel. Agam, kalyom di inat mu. Adim ihaut.”
20 Kanan Akan di “Om, nunliwatak ke APU DIOS an dayawon takun holag Israel. Hay inat ku ya 21 inalak on mapmaphod an andukken bulwatin nalpud Babilon ya hay duwan kilon silber ya dandanin kagodwan kilon balituk. Ginamgamak datuwe handih tinibok ot alak. Dehdin ingka-ut ku nah lutah kampuk an nundallom nan silber.”
22 Ot umitud-ak hi Joshuah e manamak ke dadiyen inalan Akan. Bintik nadan nitud-ak an immeh kampuna ya hiya peman an dehdin nika-ut an nundallom nan silber. 23 Inukat da ot ie dah kad-an da Joshua ya nadan ibba dan holag Israel, ot iha-ad dah dit ipatibo dah hinangngab APU DIOS.
24 Impudon da Joshua ya nadan tataguh Akan. Ya inala da nadan silber, nan andukken bulwati, nadan balituk, nadan imbabalena, nadan bakana, kabayuna, kalnerona, nan kampuna ya am-in di nganneh diyen wadan hiya ot ie da didad Akor. 25 Kanan Joshuan hiyay “Tipet em inat hinae ot gumapuh nunligatan taku? Ad uwani ya kastiguwon dakan APU DIOS.”
Tinugmilan nadan tataguh Akan ya nan pamilyana. Ya ginhob da didan am-in takon nadan limmuna ya aggayam na. 26 Tinab-unan dah nipiggil an batuh Akan ot nanongnan dehdi ingganad uwani. Handih inat dah diye ya nakaan moy boh-ol APU DIOS ke dida. Gapun diye ya nangadanan hidiyen boble hi Boblen di Ligat ingganad uwani.