8
Hay nadadagan di Ai
Kanan APU DIOS ke Joshuay “Ikuyug mun am-in nadan tindalum ta ume kayud Ai. Adika tumakut. Baddangan dakan ha-oy ta apputon yu nan patul hidi ta ibagi yun am-in nan boble takon nadan tataguh di. Aton yu kediyen bobley umat hi inat yud Jericho ya aton yu bo nah patul hidiy umat hi inat yu nah patul di Jericho. Mu ad uwani ya ibagi yun am-in di nganneh diyen maala yu kediyen boble umat hi ngunut ya aggayam. Aga, mundadaan kayu ta eyu gubaton hidiyen boble. Maphod ten ume kayu nah binnah-el nan boble ta idalunu yun mangubat ke dida.”
Ot mundadaan hi Joshua ya am-in nadan tindalunan umed Ai. Pinilinay tulumpulun libun kala-laingan an tindaluna ot ipae na didah hilong. Hituwey in-oldenan dida: “Muntalu kayu nah binnah-el nan boble, mu adi kayu maka-iddawwi. Ya makadaddaan kayun makigubat. Ume kami nadah ipanguluk an tindalu nah matibo kami. Ta deket bumudal nadan tindalun di Ai, umat nah inat da ya bumtik kami. Nunna-ud an pudugon dakamin didat inggana nah nidawdawi nah boble te pangali da on timmakut kamin dida, umat handi. Ne dakayu ke, bumudal kayu ta hogpon yu nan boble da. Nunna-ud an indat nan AP-APU an Dios takuh diyen boblen ditaku. Ne deket hinumgop kayu kediyen boble ya logabon yun am-in di baleh di. Hituwey iolden kun dakayu mipuun hi kinalin APU DIOS an maat.”
Impaen Joshua dida ot eda mitalu nah puntaluwan da ot munhood da nah nangappit hi kalin-oban di algon numbattanan di Ai ya Bethel. Yaden da Joshua ke ya nun-iyan dah kampu da.
10 Bimmabbangun da Joshuah kabigatana ot idadaana nadan tindalunan e makigubat. Ot humalaman dan nadah ibbanan aap-apun di holag Israel an nangipangulun didad Ai. 11 Nungkampu da nah nangappit hi north di Ai an nundotal di numbattanan da nah boble. 12 Dadiyen liman libun tindalun impamangulun Joshua ya eda nuntalu nah numbattanan di Ai ya Bethel nah nangappit hi kalin-oban di algo ot ahida maukat an gumubat. 13 Nakadaddaan am-in nadan tindalun makigubat ya nipustu dah nangappit hi north, mu nadan udum an e numbotak ya eda nipustuh nangappit hi kalin-oban di algo. Ya da Joshua ke ya eda nungkampu kediyen hilong nah nundotal kediyen boble.
14 Handih tinibon nan patul di Ai nadan tindalun Joshua ya ginal-anan inamung nadan tindaluna ot mumpae da nah nundotal ad Jordan ta eda gubaton dadiyen holag Israel. Hidi boy nunggugubatan da handi. Muden ugge inilan diyen patul an wada day gumubat ke didah indoggan da. 15 Kahimbuttikon da Joshua ya nadan tindalunan impayu dah nangappit nah maid di numboble. 16 Naamung am-in nadan linalakid Ai ot pudugon dah Joshua ya nadan tindaluna yaden mungkidawwi da ot ya abu nah boble da. 17 Nakaibbughul nan boble dan bimmudal am-in nadan linalakin namdug nadah holag Israel ta maid di nataynan nah boble dan makihanggah buhul da.
18 Indani ya kanan APU DIOS ke Joshuay “Idongdong muy pahul mud Ai. Bagi yuh diyen boble te indat kun dakayu.” Ot un-unudon Joshuah diyen kinalin APU DIOS. 19 Kediyen intagge nay taklena ya bintik nadan nuntalun tindalunan hinumgop nah boble ot logabon da.
20 Handih nunwingi nadan tindalun di Ai ya tinibo day mumpatap-on ahuk an nalpu nah boble da. Mu maid mo boy innun dan mibangngad te nunliggu bo nadan pumpudug dan holag Israel ta makihangga da mon dida. 21 Indani damdamat tinibon da Joshua ya nadan tindalunan hinggop nadan ibbada nan boble ot logabon da ya nunliggu da damdama ot pumpate da mo nadan tindalun di Ai an namdug ke dida. 22-24 Immali mo bo nadan ibbadan holag Israel an nanggop nah boble ot bumaddang dan makigubat ot pumpate da nadan tindalun di Ai. Dimpap da nan patul kediyen boble ot ie dah kad-an Joshua. Ya nada ken udum an tindalun di Ai an numpae nah adi maboblayan ya numpudug da ot patayon da dida. Ot ahida bo mibangngad nah boble ot patayon dan am-in nadan tataguh di.
25-26 Nanongnan idodongdong Joshua nan pahul nad Ai an ug-uggena inda-ul inggana napaten am-in nadan himpulut duwan libun linalaki ya binabai kediyen boble. 27 Mu nada ken aaggayam ya nadan nganneh diyen wadah did Ai ya inalan nadan holag Israel te hidiyey kinalin APU DIOS an aton da.
28 Linggab da Joshua nadan babale ya dinadag da nan boble ot munnanong an athidi ingganad uwani. 29 Ya naken patul di Ai ya intattayun Joshuay adol na nah kaiw inggana mungkahilong ot ioldena nadah tindalunan lokahon dat eda iwele nah hogpan kediyen boble. Tinab-unan dah babatu ot dehdi ingganad uwani.
30 Indani ya numpakapyah Joshua nah Bilid an Ebal hi pun-appitan nah AP-APU an Dios di Israel. 31 Ot mun-appit da ke APU DIOS hi aggayam an maghob ya mahamul. Hay ingkapyan Joshua kediyen pun-appitan ya ugge napahok an batu te hidiyey kinalin Moses nah nitudok an Tuguna. 32 Mun-ang-ang-ang nadan ibbanan holag Israel ya pun-itudok Joshua ke dadiyen batu nadan Tugun an intudok Moses. 33 Am-in nadan iIsrael, nadan bimmoble ya nadan nakiboblen dida, nadan aap-apu da, nadan opisyal da, ya nadan huwes da ya timmaddog dah numbinah-el nah Kahon APU DIOS an inhangga da nadah holag Libay an nangiattang. Kagodwa ke diday nangidkug nah Bilid an Gerisim. Ya nadan kagodwa ya inidkug da nah Bilid an Ebal. Athidiy inat da te in-olden Moses an athidiy aton da nah pundawatan dah bendisyon.
34 Indani ya binidbid Joshuan am-in nadan tugun an nitudok nah liblun nitudkan di Tugun takon nadan bendisyon ya idut. 35 Maid ke dadiyen tugun Moses an aton Joshuay uggena imbidbid nadah naamung an tatagu, takon di binabai ya u-unga ya nadan hintaguwan an naki-en dida.