9
Hay nunhaulan di iGibeon ke Joshua
Dingngol am-in nadan papatul nadah bobled Jordan nah nangappit hi kalin-oban di algo, nadah bibilid, nadah bobleh puun di bibilid ya am-in hanadah bobleh pingngit nan Baybay an Mediterranean ingganad Lebanon nah nangappit hi north di na-na-at. Hay numpumbobleh di ya Hittite, Amorite, Kananite, Perisite, Hibite ya Jebusite. Ot pun-aaddumon nadan papatul ke dadiyen bobley titindalu dan makigubat ke Joshua ya nadan ibbanan holag Israel.
Mu dingngol nadan Hibite an numbobled Gibeon di inat da Joshua ad Jericho ya ad Ai ot hay ninomnom dan aton ya haulon da dida. Ot pumili dah itud-ak dad Gilgal an e makitobbalan ke Joshua. Immal-ala dadiyeh makan, hay daan an saku ya nalkonalkoban an bolat an nangiha-adan dah mainum. Nabikbik-iy imbulwati da ya nalkonalkoban di apatut da. Ya nakammag-anan ya nabuutan nadan tinapay an binalun da. Imme dad Gilgal nah nungkampuwan nadan holag Israel ot kanan dan Joshua ya nadan ibbanay “Nalpu kamih naka-iddawwin boble. Immali kami te pinhod min makitobbalan ke dakayu ta munhahayyup taku.”
Mu kanan nadan holag Israel di “Tipet ekami makitobbalan ke dakayu? Nih-up ot nin di numboblayan yu?” Kanan dan Joshuay “Muttatyu dakamin he-a.” Kanan Joshua ke diday “Dahdi kayu ya daanay nalpuwan yu?”
Kanan dah inhumang dan hiyay: “Nalpu kami apu, hi naka-iddawwin boble. Immali kami te dingngol miy mipanggep am-in hanadah inat nan AP-APU an Dios yud Egypt 10 ya hay inat na nadah duwan patul di Amorite ad Jordan nah nangappit hi timilan di algo an hi Sihon ad Hesbon ya hi Og ad Bashan an numbobled Astarot. 11 Kanan nadan mangipangpanguluh boble mi ya am-in nadan ibba miy umal-ala kamih makan an itabin min manamun dakayu. Kanan day takon kattog di mummuttatyu kamin dakayu ya ibaga min dakayu ta makitobbalan kayun dakami. 12 Tibon yu tun tinapay an binalun min nabuutan. Maatung datuwe handih inumgahan min umalin makidammun dakayu. Mu ad uwani ya deyan nakammag-anan ya nabuutan. 13 Umat bon datuwen bolat an punhuduwan hi mainum an balbalu handih inumgahan mi, mu tibon yun nabik-i da mo. Takon di bulwati mi ya apatut mi ya nabik-i da mo te ehem an nidaddawwiy nalpuwan mi.”
14 Inabulut nadan holag Israel nadan makan yaden uggeda hinanhanan ke APU DIOS hin mabalin. 15 Ot makitobbalan hi Joshua ke didan maphod di punhahayyupan da ot uggena impipate dida. Ya insapatan nadan mangipangpanguluh holag Israel an adida ibahhoh diyen nuntotobbalan da.
16-17 Indanit nala-uy tulun algo ya ininnila uppen nadan holag Israel an nih-up gayam di numboblayan dadiyen iGibeon an immalin nakihummangan ke dida. Hay boble da ya Gibeon, Kephirah, Beerot ya Kiriat Jearim. Inumga nadan holag Israel nah nungkampuwan da ot dumatong da ke dadiyen opat an boble handih mikatlun algo. 18 Mu uggeda pinate nadan tatagu ke dadiyen boble te insapatan nadan mangipangpangulu ke didan holag Israel hi ngadan APU DIOS an Dios dan holag Israel an maid di aton dan dida. Gapun diye ya mundiklamun am-in nadan tatagu nadah mangipangpangulun dida, 19 mu hinumang dan kanan day “Nganney innun an insapata mih ngadan APU DIOS an Dios takun holag Israel, ta hidiye nan adinadaman waday gaga-ihoh etaku aton ke dida. 20 Mahapul an bay-an taku didan mumbiyag mipuun nah insapata mi. Deket adi taku ipaannung hidiyen insapata mi ya kastiguwon ditakun Apu Dios. 21 Kinali takon di adi taku patayon dida, mu mahapul an ikaiwan ditaku ya ihagoban ditakun dida.” Dadiyen mangipangpangulun holag Israel ya inat dah diyen insapata da.
22 In-olden Joshua an ie dah kad-ana nadan iGibeon. Ot kananan diday “Tipet edakami hinaul ke dakayun kanan yuy nakaiddawwiy boble yu yaden hitu gayam di numboblayan yu? 23 Gapu ketuwen inat yu ya makastigu kayu ta mumbalin kayun himbut ta inggana takon nadan imbabale yu. Ta mangaiw kayu ya humagob kayuh danum an miusal nah balen nan Dios ku.”
24 Himmumang dan kanan day “Man-uket in-athidi mi, apu ya ininnila min makulug an in-olden nan AP-APU an Dios mu ke Moses an idat nan am-in hantudan boble ke he-a ya in-oldena bon deket umali kayu ya mahapul an patayon yun am-in di tatagu ke datuwen boble. Ot gapuh namahig an takut min dakayu ya in-athidi mi ta tumagu kami ni-mo. 25 Ne ad uwani ke ya nangamung kattog di pinhod yun aton ke dakami hin nganney punnomnom yu.”
26 Ot hay inat Joshua ya uggena in-abulut an patayon nadan ibbanan holag Israel dida. 27 Mu impumbalina didah himbut ta ikaiwan da ya ihagoban da didan holag Israel. Ya aton da bo datuwe nah pun-appitan ke APU DIOS.