10
Hay naapputan nadan Amorite
Hi Adonisedek an patul ad Jerusalem ya dingngol nan sinakup da Joshuay Ai ot pakappa-iyon dah diyen boble. Dingngol na bon pinate da nan patul hidi, umat hi inat dad Jericho an dinadag da ya pinate da nan patul hidi. Dingngol na bon nakitobbalan di iGibeon ke dida ot munhahayyup da mo ya nakiboble da mon dida. Gapun diye ya mabulun nadan tatagud Jerusalem te inila dan ongal an bobley Gibeon umat nadah o-ongal an boblen waday papatul da. Ya ong-ongal mu hay Ai. Oha bo ya inila dan nala-laing nadan iGibeon an makigubat. Ot hay inat Adonisedek ya immipaeh tudok nah patul di Hebron an hi Hoham, hi Piram an patul di Jarmut, hi Japhia an patul di Lakis ya hi Debir an patul di Eglon. Hituwey kinalina nah tudok na: “Umali kayu anhan ta mumbabaddang takun mangubat nadah tatagud Gibeon te nakihayyup dan Joshua ya nadah ibbanan holag Israel.”
Impun-addum datuwen liman patul di Amorite di titindalu da ot likkubon day Gibeon ot gubaton da.
Hanadan iGibeon ya immipae dah tudok ke Joshua an nungkampud Gilgal. Hituwey kinali da nah tudok da: “Adi dakami anhan iwalong, apu. Mangin-a-ali kayu ta baddangan dakami ta ihwang dakami. Teden impun-aaddum nadan liman patul di titindalu da ot gubaton dakami.”
Inumgah Joshua ad Gilgal an ingkuyug nay titindaluna, takon nadan kala-laingan. Kimmalih APU DIOS ke Joshua an kananay “Adika tumakut ke dida te nunna-ud an mangapput ka. Maid ke diday kabaelanan makihanggan he-a.”
Kediyen nangayan da Joshuad Gibeon an nalpu dad Gilgal ya hilong. Ot idalunu dan ginubat nadan Amorite. 10 Impatakut APU DIOS dadiyen Amorite hi nanib-an da nadah tindalun di Israel. Ot pumpaten nadan holag Israel di dakol ke didad Gibeon. Ya pindug day udum inggana nah kalatad Bet Horon, ad Asekah ya Makkedah nah nangappit hi south. 11 Handih mamtik nadan Amorite an manayyu da nah kalata ta ibtikan da nadan holag Israel ya nun-ogan APU DIOS di o-ongal an dalalu ke dida ingganad Asekah. Ot dakdakol di naten didah niptokan hi dalalu mu hay pinaten nadan holag Israel.
12 Kediyen namaddangan APU DIOS nadah holag Israel an nangapput nadah Amorite ya nundasal hi Joshua ke APU DIOS an dongdonglon nadan ibbanan holag Israel. Kananah dasal nay “AP-APU an Dios mi, paohnongom anhan nan algoh pottok di Gibeon. Ya paohnongom nan bulan hi pottok nan Nundotal an Aijalon.” 13 Ya nuntikod nan algo ya bulan inggana inapput nadan holag Israel nadan buhul da. Hituwen naat ya nitudok nah Liblun Jashar. Handih nunggaway algo ya in-ohnong nan algo ot ug-ugge nalimuh ohan algo. 14 Kediye ya hi APU DIOS di himmanggah buhul nadan holag Israel. Maid di umat hidih inat APU DIOS an nunhumang hi ohan tagun nundasal ke hiya nipalpu handih done ingganad uwani.
15 Nagibbuh tuwe ot mibangngad hi Joshua ya nadan tindaluna nah kampu dad Gilgal.
16 Hanadan liman patul di Amorite ya binumtik da ot mitalu da nah liyang ad Makkedah. 17 Waday nanibon dida ot ipainila dan Joshuay nuntaluwan da. 18 Ot mandalon Joshua nadan tindalunan kananay “Puligon yuy o-ongal an batu nah panton nan liyang an nuntaluwan da ya mungguwalya kayun udum an tindaluh di. 19 Labanon yu nadan buhul yuh indoggan ya pudugon yu dida ya tibon yu ta adida mibangngad hi boble da. Nunna-ud an pangapputon ditakun APU DIOS.”
20 Pinaten da Joshua nadan buhul da. Mu wadaday o-ohan ugge napate te nihikug da nah boble dan naaladan hi binattu. 21 Malinggop nadan tindalun Joshua an nibangngad am-in hi kad-ana nah kampu dad Makkedah. Ya nadan tatagun numbobleh di ya namahig di takut da ot maid di ohan didan mungkalkallih ad-adi mipanggep nadah holag Israel.
22 Indani ya kanan Joshua nadah tindalunay “Kaanon yu nadan batun nihani nah panton nan liyang ta iali yuh kad-ak nadan liman patul.” 23 Kinaan da nadan batu ot pabudalon da nadan patul di Jerusalem, patul di Hebron, patul di Jarmut, patul di Lakis ya patul di Eglon. 24 Impaayag Joshuan am-in nadan tindaluna ot kanana nadah ap-apun di tindalunay “Makayu ta igatin yuy bagang datuwen papatul!” Ot un-unudon nadan opisyal hidiyen kinalin Joshua.
25 Kanan bon Joshua ke diday “Adi kayu tumakut ya adi kayu madismaya. Tumuled kayu. Athituy pinhod nan AP-APU an maat am-in hi buhul taku.” 26 Indani ya pinaten Joshua nadan patul ot itayuna didah liman kaiw ot miathidi da inggana mungkahilong.
27 Handih mungkalimuy algo ya kanana nadah udum an tindalunay “Lokahon yu dadiyen nitayun ta eyu iwele dida nah liyang an nuntaluwan da. Ya tangobon yuh diyen liyang hi o-ongal an batu.” Ot ingganad uwani ya nanongnan dehdi dadiyen batu.
Hay nunsakupan da Joshua hi udum pay an boblen di Amorite
28 Kediyen algo ya sinakup da Joshuay Makkedah ot patayon da nan patul hidi ya impakipate dan am-in nadan numbobleh di, umat hi inat dad Jericho. 29 Indani ya tinaynan day Makkedah ot eda bo gubaton di Libnah.
30 Hinggop dah diyen boble te indat APU DIOS ke didah diye ot patayon da nan patul hidi takon nadan tatagu, umat hi inat dad Jericho.
31 Impangulun bon Joshuay titindaluna ot ume dad Lakis ot likkubon da ot gubaton da. 32 Ot sakupon dah kabiggatana te binaddangan APU DIOS dida. Pinate da bon am-in di tataguh di umat hi inat dad Libnah. 33 Man-ut immalih Horam an patul di Geser ya nadan tindalunan bumaddang nadah tatagud Lakis, mu inapput da Joshua dida ot patayon da didan am-in.
34-35 Timmayan bo da Joshuad Libnah ot ume dad Eglon. Linikkod dah diyen boble ot hogpon da kediyen algo ot patayon da bon am-in di tataguh di umat hi inat dad Lakis.
36 Tinaynan da boy Eglon ot mumpae dad Hebron. 37 Hinggop dah diyen boble ot patayon dan am-in di tataguh di takon nan patul da. Ot pakipate da nadan numboble nadah bobleh nunlinikkod hidi. Impakadaddag dah diyen boble, umat hi inat dad Eglon ot maid di natdaan hi mataguh di.
38 Indani ya nibangngad da Joshua ot mumpae dad Debir an ibbana nadan tindaluna ot gubaton da. 39 Hinggop dah diyen boble ot gubaton da nadan numbobleh di takon nadan numbobleh nunlinikkod hidi. Ot patayon dan am-in dadiyen bimmoble takon nan patul da, ya dinadag da bon am-in di wadah di umat hi inat dad Libnah ya Hebron.
40 Sinakup da nadan boble nah mabilid, nadan bobleh puun nadan bibilid nah nangappit hi kalin-oban di algo, takon nadan boblen nuntigging hi nangappit hi timilan di algo, ya nah Negeb hi south. Inapput da nadan papatul ke dadiyen boble ya pinate dan am-in nadan tataguh di. Athidiy inat da te hidiyey in-olden nan AP-APU an Dios di holag Israel an aton da. 41 Sinakup Joshuan am-in di bobled Kades Barnea ingganad Gaza ya am-in di bobled Goshen inggana bod Gibeon nah nangappit hi north. 42 Namingpinghan di nangapputan da Joshua nadah patul ya nadan boble da te binaddangan APU DIOS didan holag Israel ot hiyay makihangga nadah buhul da.
43 Nagibbun sinakup dan am-in dadiyen boblen ginubat da ot mibangngad dad Gilgal an nungkampuwan da.