11
Hay nangapputan Joshua nadah bobleh nangappit hi north
Handih dingngol nan patul di Hasor an hi Jabin di mipanggep hi nanganapputan nadan holag Israel ya impaenay tudok nan Jobab an patul di Madon ya nadah patul di Simron ya Aksap, nadah patul nadah mabilid an bobleh nangappit hi north, nadah bobleh nundotal ad Jordan nah nangappit hi south ad Galilee, nadah bobleh puun di bibilid ya nadah bobleh pingngit di baybay an nih-up ad Dor. Impae na boy tudok na nadah iKanaan nah numbinah-el di Jordan, nadah Amorite, nadah Hittite, nadah Perisite, nadah Jebusite an numbobleh mabilid ya nadah Hibite an numbobleh puun nan Bilid an Hermon ad Mispah. Immalin am-in dadiyen papatul an ingkuyug day titindalu da ya anakkayang an dakkodakkol dan umat dah kadakol di lonah pingngit di baybay. Ya dakkodakkol boy kabayu da ya kalesa da. Impun-aaddum dadiyen papatul di titindalu da ot mungkampu da nah Wa-el an Merom di ngadanat makigubat da nadah holag Israel.
Kimmalih APU DIOS ke Joshua an kananay “Adika tumakut ke dida, Joshua. Te hi athitun oras hi bigat ya patayok didan am-in. Ya pilayom am-in di kakabayu da ya gobhom di kakalesa da.”
Indalunun da Joshuan nangubat ke didah di nah wa-el an Merom ot pangapputon APU DIOS dida. Numpudug da pay dida ingganad Misrepot Maim nah nangappit hi north, ya ad Sidon inggana pay ad Mispah nah nangappit hi timilan di algo. Intultuluy day gubat inggana maid di natdaan hanadah buhul da. Inun-unud Joshua nan in-olden APU DIOS ot pilayon day kakabayun nadan buhul da ya ginhob da nadan kalesa da.
10 Indani bo ya hinggop da Joshua nan boble an Hasor ot patayon da nan patul hidi. (Hanan patul di Hasor di ap-apun am-in hanadah boblen numbabaddang an nangubat nadah holag Israel.) 11 Ya pinate dan am-in di numbobleh di ot maid di matagun natdaan ot logabon da pay nan boble.
12-15 Sinakup da Joshuan am-in di numboblayan nadan buhul da ot logabon day Hasor. Mu uggeda linggab nadan udum an boble nah nabillid. Pinate da bon am-in nadan bimmoble ke dadiye takon nadan patul da ot maid di natdaan. Ya inala dan am-in di wadah din aggayam ya nadan nabalol an ngunut. Man-uke ya hidiyey intugun APU DIOS ke Moses ot ituguna damdaman Joshua ot un-unudona. Inat nan am-in di intugun APU DIOS ke Moses an atona.
16 Sinakup da Joshuan am-in nadan mabilid an bobleh nangappit hi north, nadan bobleh puun di bibilid nah nangappit hi kalin-oban ya timilan di algo, nadan mamagan bobleh nangappit hi south ya am-in di bobled Goshen takon nadan boble nah nundotal ad Jordan. 17-18 Sinakup da pay nadan boble mipalpu nah Bilid an Halak an nih-up ad Edom inggana nah nangappit hi north ad Baal-Gad ya inggana nah nundotal ad Lebanon an nangappit hi south di Hermon an bilid. Nabayag di nakigubatan Joshua nadah patul ke dadiyen boble ot loktat ya impadpap na dida ot pipatena dida. 19 Abuna nadan Hibite an numbobled Gibeon di nakihayyup nadah holag Israel. Hanada ken tatagu nadah udum an boble ya inapput di holag Israel didah gubat ot sakupon day boble da. 20 Impatulid APU DIOS didan makigubat nadah holag Israel ta waday innunan adi homkon nadan holag Israel didat pakadadaggon da dida. Hituwey intugun APU DIOS ke Moses an aton da.
21 Ketuwen tiempoy namatayan da Joshua nadah holag Anak an o-ongal an tatagun numboble nadah mabilid ad Hebron, Debir, Anab, ya am-in hanadah mabilid ad Judah ya Israel. Impakadaddag Joshua dida takon nadan numboblayan da. 22 Ot maid ke diday natdaan hanadah numboblayan di holag Israel, mu wada day udum ke didan holag Anak di numbobled Gaza, Gat ya Asdod ot diday natdaan. 23 Athidiy nunsakupan da Joshua ke dadiyen boble te hidiyey in-olden APU DIOS ke Moses. Ot ganodwaona ot ip-ong na nadah ibbanan holag Israel. Kay anhan ya wada moy linggop am-in hanadah numboblayan nadan holag Israel.