17
Hay udum hanadah lutad Jordan nah nangappit hi kalin-oban di algo ya nidat nadah udum an holag Manasseh an panguluwan an lalakin imbabalen Joseph. Hi Makir an aman Gilead di panguluwan an lalakin imbabalen Manasseh. Hiya ya nakatullid an makigubat ot midat ke hiyay Gilead ya Bashan nah nangappit hi timilan di algod Jordan. Ya nadan udum an bobleh nangappit hi kalin-oban di algod Jordan ya nidat nadah udum an holag Manasseh. Hay ngadan da ya hi Abieser, hi Helek, hi Asriel, hi Sekem, hi Hepher ya hi Semida. Datuwey ngadan nadan linalakin imbabalen Manasseh an panguluwan an imbabalen Joseph.
Hi Selophehad an imbabalen Hepher an imbabalen Gilead an imbabalen Makir an imbabalen Manasseh ya maid di imbabalenah linalaki, abunay binabai. Hay ngadan da ya hi Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah ya Tirsah. Imme da nah padin hi Eleasar ya hi Joshua an imbabalen Nun ya nadah mangipangpanguluh holag Israel ot kanan day “Hi APU DIOS ya in-oldenan Moses an idatan dakamih lutan pumboblayan mi umat nadah linalakin iiba mi.” Ot midatan dah pumboblayan da mipuun nah olden nan AP-APU. Kinali himpulun pumboblayan di nidat ke Manasseh ot mid-um di Gilead ya Bashan nah nangappit hi timilan di algod Jordan te nidatan damdama nadan binabain holag Manasseh. Nid-um nimpey Gilead ot midat nadah udum an holag Manasseh.
Datuwe nadan boblen nidat hi holag Manasseh. Hay poppogna ya nipalpud Asher ot mumpaed Mikmetah nah nangappit hi timilan di algod Sekem. Ot ahi mumpaeh south ot mid-um di numboblayan nadan tatagud Entapuah. Hanadan bobleh nunlinikkod ad Tappuah ya nidat nadah holag Manasseh. Mu nan boble an Tappuah nah pingngit di boblen nadan holag Manasseh ya nidat nadah holag Eplaim. Hay poppogna ya numpadayyu nah wa-el an Kanah. Nidat nadah holag Eplaim nadan o-ongal an bobleh nangappit nah south nan wa-el takon di wada nah numboblayan nadan holag Manasseh. Hay poppog nan boblen nidat nadah holag Manasseh ya numpaeh nangappit hi north an in-unnud na nah Wa-el an Kanah ot mipoppog nah Baybay an Mediterranean. 10 Hay lutan nidat nadah holag Eplaim ya nangappit hi south. Ya hay lutan nidat nadah holag Manasseh ya nan nangappit hi north ya nah Baybay an Mediterranean di poppog hi nangappit hi kalin-oban di algo. Hay poppognah nangappit hi northwest ya nan numboblayan nadan holag Asher. Ya hay poppognah nangappit hi northeast ya nan numboblayan nadan holag Issakar.
11 Datuwe nadan boblen di holag Manasseh an wadah sakup di boblen nadan holag Issakar ya holag Asher: hay Bet San ya Ibleam ya nadan i-itay an bobleh di, hay Dor nah pingngit di baybay, En Dor, Taanak, Megiddo ya nadan bobleh nunlinikkod hidi.
12 Muden ugge kinabaelan nadan holag Manasseh an dinog-al nadan Kanaanite an numbobleh di ot nanongnan dehdi da ingganad uwani. 13 Takon tuwali handih nal-ot da mon kabaelan dan dog-alon dida ya uggeda te numbalin dadiyen Kanaanite an himbut ke dida.
14 Ohan algo ya imme nadan holag Joseph ke Joshua ot kanan dan hiyay “Tipet abunah diyen lutan indat mun dakamin pumboblayan mi yaden dakol kami te binendisyonan dakamin APU DIOS.”
15 Himmumang hi Joshua an kananay “Deket kumulang nan mabilid an boblen ningadanan Eplaim an pumboblayan yu te dimmakol kayu, mumpae kayu nadah mamuyung an numboblayan nadan Perisite ya nadan Rephaim ta ekayu mun-umah dih pumboblayan yu.”
16 Kanan day “Takon nin di iathidi mi ya kumulang metlaing hidiyen mabilid an pumboblayan mi. Adi kami bo nadaman dumayyu nah Nundotal an Jesreel te nadan iKanaan an numbobled Bet San ya nadah udum an bobleh di ya gumok di kalesa dan iusal dan makigubat.”
17 Kanan Joshuay “Om, makulug an dakol kayu ya ongal di kabaelan yu. Kinali tobalok an idatan dakayu pay hi pumboblayan yu. 18 Bagi yuh diyen mabilid ya ahiyu umaan takon di mamuyung ta pumboblayan yun am-in hidiye mipalpuh puuna inggana uduna. Hanada ken iKanaan ya kabaelan yun dog-alon dida takon di gumok di kalesa dan usalon dan makigubat ya takon di nungkal-ot da.”