HAY TUDOK JUDA
1
Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Juda an muttatyun Jesu Kristo ya tulang James. Muntudokak ke dakayun iibbak an napilin tatagun pakappinhod Ama takun hi Apu Dios ya ipappaptok Jesu Kristo.
Hana ot ta munnananong di homok ya pamhod Apu Dios ke dakayu ya palinggopon dakayuh ustu.
Hanadan muntuttuduh nihallan pangi-e
Kaibaiba, pinhod kun abun itudok nan mipanggep hi kihwangan takun am-in, mu bokon ad uwani. Hay mo kalyok ke dakayu ya kah-in di itultuluy takun mangitakdog nah kinulug taku tuwali te hidiyey impituttudun Apu Dios nadah tatagunan adinadaman malumman. Kalyok hituwen dakayu te wadaday mun-ngohen Apu Dios an nid-um ke dakayu handi. Nihallay ituttudu da mipanggep nah ulen Apu Dios ta pangali dat mabalin an aton da nadan adi maphod an pinhod di adol. Ya adida abuluton an hi Jesu Kristo ya abuy maunud an Apu, mu impitudok tuwalin Apu Dios handih done an makastigu nadan tatagun mangiathidi.
Takon di inila yuy mipanggep ketuwe, mu pinhod kun ipanomnom ke dakayun takon di impangulun Apu Dios nadan tataguna ot tumayan dad Egypt an nihbutan dat adida mo maligligatan, mu indani ya pinatena nadan adi mangulug ke hiya. Ipanomnom ku bon dakayuy naat nadah anghel an nangiwalong hi saad dah langit ot ipaen Apu Dios dida nah tapol ta kay da nabobodan hi bangkiling inggana hantuh Algon punhumalyaanat makastigu da. Ya adiyu kal-iwan an athidi boy bimmoh-olan Apu Dios nadah tatagud Sodom ya ad Gomorrah ya nadah tataguh nungkih-up an boble ot gohbona dida ot mumbalin dah dap-ul te nahalman di liwat dan inainat day malalao umat hi makilalaki ya makibabai. Hay linalaki ya ihuyop day ibbadan linalalaki ya athidi boh binabai ihuyop day ibbadan binabai. Hi Apu Dios ya inat nah tuwet ipainilanan am-in hi tatagun takon ad uwani ya wada nan munnananong an apuy an pangastiguna nadah tatagun gaga-ihoy at-atton da.
Hanadan kinalik ke dakayun mangituttuduh nihalla ya umat da ke dadiyen kinastigun Apu Dios te gaga-ihoy nonomnomon da ya hay pun-amlongan di adol day at-atton da. Adida bo ibilang an waday natagtag-e mu dida ya nakababbay panibo da nadah anghel hi langit. Hi Michael an ap-apun di anghel ya uggena in-athidi ya wada pay di lispitona nah nakastigun anghel an hi Satanas. Te handih punhannuwan da hin dahdiy mangalah adol Moses ya maid di ad-adih kinali nan hiya. Ammunay kananay “Hi Apu Dios di nangamung an mamoh-ol ke he-a.” 10 Mu datuwen tatagu ya ibaag day kumpulnan adida maawatan. Ya kay da aggayam an adida nomnomon on inat da, kinali ahi munnanong di kastiguwan da. 11 Mahmok da te namahig di kastiguda. Man-uke ya un-unudon day pangi-en din hi Kain an pinate nah tulang na. Ya umat da ke Balaam handi an gagamgaman day pihhu ot ituttudu day langkak ta haulon day tatagu. Ya kinahing dah Apu Dios, ta hidiye nan ahina dadagon dida. Umat da ke Korah handi an dinadag na te kinahing nah Moses.
12 Diday pumappa-in dakayu nah kaam-amungan yuh panginomnoman yu nah natayan ya namahuwan Jesus. Hay adol da ya abuy nonomnomon da te malaglagaban dan mangan ya pun-itook day mainum ta mama-idan di udum. Ya maid di ibaddang dah ibbada. Umat da nah nahyung an kulabut an kanan on idgo nay udan, mu e ot ya abu immama-uwan ya in-en di dibdib. Umat da bo nah kaiw an maid pey bungana yaden ahibungaan te adi tuwali bumunga, namam-a bo te nate te nabagut. 13 Umat da bo nah nal-ot an dalluyun nah baybay an ihaklit nay nganneh diyen lugit nah pingngit na. Hay kialigan diyen lugit ya nan kababain an at-aton da. Ya umat da nadah mungkakag-an bittuwon an adi bo ya nad-op ta munhihhilong mo. Ta hidiye nan indadaan Apu Dios nan tapottapol an ahida kiha-adan ta nangamung.
14 Hi Enoch an mikapitun an holag Adam di nangabig hi kawadan datuwen gaga-ihon tatagu ya nan ahi maat ke dida. Kananay “Umali nan Ap-apu takun ikuyug nay dakkodakkol an anghel 15 ta humalyaon dan am-in di tatagu. Hanada ken ugge nangun-unud ke Apu Dios ya makastigu da gapuh nangataatan dah gaga-iho ya gapuh kinalikali dan gaga-iho ke hiya.” 16 Datuwen tatagu ya munlili dah indat Apu Dios an gahat da. Ya hay gaga-ihon pun-an-anlaan di adol di at-atton da. Deket kumali da on namahig an it-ok dan makakkaphod da. Ya nakala-ing da bon mangihapit ta maawis nan tagun waday maala dan hiya.
Hay tugun Juda nadah mangulug
17 Mu dakayun iibba, nomnomon yuy kinalin nadan apostoles nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo. 18 Kanan day “Hantuh mungkadatngan di kapoppogan di luta ya wadaday manaltalangga ke ditakun mangulug ya ahi at-atton di tataguy gaga-ihon pinpinhod di adol da.” 19 Datuwen tataguy humlun hi kapa-iyan di pun-uunnudan takun mangulug te maid di Espiritun Apu Dios ke dida, kinali abuna nan impainghan di tatagu tuh lutay inila da.
20 Mu dakayun kaibaiba, hay ot ya abu kihamadan di pangulug takun Apu Dios di gamgaman taku. Ya nah pundasalan yu ya mundinol kayu nah Espiritun Apu Dios. 21 Punnanong yun mundinol hi pamhod Apu Dios ad uwanin panpan-oddan taku nah biyag takun munnananong ta nangamung an dawaton takun Apu takun hi Jesu Kristo gapuh homok nan ditaku. 22 Maphod boy baddangan taku nadan munhalinduwat kay ahan ya un-unudon da nan makulug an tuttudun inun-unud taku. 23 Ya tugunon yu didat mihwang dah kakastiguwan dad dalom. Ya nada ken gaga-ihoy at-atton da ya homkon yu didat awison yu didan mangun-unud ke Apu Dios. Mu tibon yu te indani ya maagalinan kayu ot ya abu nah at-atton da.
Hay kinatag-en Apu Dios
24 Madayaw hi Apu Dios an waday kabaelanan mangipaptok ke ditakut adi taku iwalong di pangulug takun hiya ta udum hi algo ya mumpatibo takun maka-am-amlong an napakawanan hi hinangngab na an nakattag-e. 25 Hiya ya abuy Dios an mangihwang ke ditaku, maid di udum. Hana ot ta gapu ke Apu takun hi Jesu Kristo ya tobalon am-in di tatagun hi Apu Dios di kapkaphodan, katagtag-ayan, nangdon hi am-in ya ongal di kabaelana tuwali handi, ad uwani ya ingainggana. Amen.