HAY NITUDOKAN AM-IN DI MIPANGGEP HI IMPAINILAN JESUS
1
Hituwen libluy nitudokan am-in di mipanggep hi ahi maat hi udum hi algon impainilan Apu Dios ke Jesu Kristo ta ipainilana damdama nadah mangulug ke hiya. Ha-oy an hi Juan an muttatyun Jesus ya inilak am-in datuwe te intud-ak nay ohan anghel an nangipainilan ha-on. Ot datuwen am-in an intudok ku ya dadiyey tinibok ya dingngol kun nalpun Apu Dios an impainilan Jesu Kriston ha-on. Hay tagun mamidbid ya mangulug ke datuwen nitudok tuh liblu ya paamlongon Apu Dios ya mipaamlong bo nan tagun mangidngol ke datuwe te adi mabayag ya maat.
Hay kinali na nadah mangulug nah pitun simbaan
Hituwen tudok kun dakayun kaibaiban mangulug ke Jesu Kristo nah pitun bobleh nad probinsiad Asia ya nalpun ha-on an hi Juan. Hana ot ta ulayan dakayu ya palinggopon dakayun Apu Dios an wada tuwali handi, ad uwani ya wada ta nangamung. Ya hana ot ta athidi boy aton nan Espiritunan pituy kabaelanah hinangngab Apu Dios an inumbun nah ubunanan mun-ap-apu. Athidi bon Jesu Kristo an hana ot ta ulayan dakayu ya palinggopon dakayu. Hiyay pundinolan an mangipainilah pinhod Apu Dios ya hiyay naunna ya katagtag-ayan an minahuwan Apu Dios ya hiyay ap-apun am-in di ap-apu tuh luta.
Impakappinhod ditakun hiya ya ingkate nah krus di kapakawanan di liwat taku. Ot piliyon ditakun makiap-apun hiya ya pinili ditakun padin mangiat hi pinhod Amanan hi Apu Dios. Kinali hana ot ta hiyay mun-ap-apu ya madayaw ta nangamung. Amen.
Nomnomon yuh tuwe, hiya ya ahi bo umalin nunlinikkod di kulabut ke hiya ya ahi ang-angon am-in di tagu takon nadan namaten hiya. Hanadan ugge nangulug ke hiya ya makatuttuyu da ya tumattakut da. Am-in datuwe ya makulug. Amen.
Hanan in-inop Juan mipanggep ke Jesus an impatibon nan Espiritun Apu Dios
Hi Apu Dios an Kabaelanan am-in ya kananay “Ha-oy di kalpuwan di am-in ya ha-oy di poppog di am-in. Ha-oy an Apun di am-in ya wadaak tuwali handi, ad uwani ya wadaak ta nangamung.”
Ha-oy an hi Juan ya ibbayun migappat nah pun-ap-apuwan Apu Dios ya umatak ke dakayun ip-ippol ku tun punholholtapak gapuh pangulug takun Jesu Kristo. Nipaaliyak hitud Patmos an boblen nigawwah baybay te hituwey kastiguk hi nangituttuduwak hi kalin Apu Dios ya hay nangipainilaak hi impainilan Jesus ke ha-on. 10 Ohan linggu ya impain-inop nan Espiritun Apu Dios ke ha-on ya waday dingngol kun mungkalih indoggan kun nakal-ot di kalinan kay gangon di tangguyub. 11 Kananay “Itudok mun am-in datuwen tibom ta ipaem nadah mangulug ke Jesus nadah pitun bobled Asia. Datuwen pitun boble ya Ephesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia ya Laodicea.”
12 Indanit nunligguwak ta tibok nan mungkalin ha-on ya tinibok on pitun balituk an pangipattukan hi dilag. 13 Ya hidi nah gawwan nadan pangipattukan hi dilag ya wada on timmaddog an tagun andukkey bulwatina ya waday in-awako nah balituk. 14 Hay buuk na ya makabbayak ya hay matana ya kay mundadalang an apuy. 15 Ya hay hukina ya umat nah gombang an humili ya hay kalina ya umat nah bungug di mumpuy-uk an danum. 16 Inodnan di wawwanay pitun bittuwon ya waday matadom an hinalung hi tokona. Hay angana ya humihhilin umat hi potang nah maka-al-algo.
17 Handih tinibok ya natu-iyak hi kad-an di hukina ya kayak nate. Indapanan ha-on di wawwan an taklena ot kananay “Adika tumakut. Ha-oy ya wadaak ta nangamung an maid di lappuna ya maid di poppog na. 18 Nateyak handi, mu tibom an mataguwak ta nangamung. Ha-oy di nangdon hi biyag di tagu ya ha-oy di nangamung hi pangipaeyak hi linnawan da ten nate da. 19 Itudok mun am-in di tibom, nadan maat ad uwani ya nadan ahi maat. 20 Hay kibalinan nadan pitun bittuwon an tinibom ya dadiye nadan pitun anghel an nip-ong nadah mangulug nah pitun boble. Hay kibalinan nadan pitun balituk an pangipattukan hi dilag ya dadiye nadan mangulug nadah pitun simbaan ke dadiyen boble.”
Hay mitugun hanadah mangulug ad Ephesus