2
Kanana boy, “Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu nadah mangulug ad Ephesus ta kalyom di ‘Hituwey kinalin nan mangmangdon nah pitun bittuwon hi wawwanan mundaldallanan hi kad-an nadan pitun balituk an pangipattukan hi dilag. Inilak am-in di inat yu: Inippoippol yuy ligat ya inhapot yuy ngunu yun mipanggep ke ha-on. Ya inilak bon uggeyu inun-unud nadan tatagun kanan day apostoles da, mu bokon da kaya te minahmahan yu ya ininnila yun gaga-iho da ya makallangkak da. Ya takon di naligatan kayuh ngunu yu gapun ha-oy ya inippol yu ot uggeyak inwalong. Mu hay adik pinhod ke dakayu ya hay pamhod yun ha-on ya adi umat handi lappunah nangulugan yu. Oha bo ya adi kayu munhimpopohhodan. Nomnomon yu ta adiyu mo iathidi. Ta nan pangi-eyu tuwali handiy punnanongon yu te deket adiyak un-unudon ke dakayu ya umaliyak ta kaanok nan pangipattukan hi dilag hina. Mu takon di hidiyey kanak ya nanongnan waday dinol kun dakayu gapuh uggeyu naminhodan nah gaga-ihon at-atton nadan Nicolaitan an adik damdama pinhod. Dakayun waday ingana, pakaddonglon yun am-in di kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug an kananay “Hay tagun adina iwalong di pangulug na takon di nganney maat ke hiya ya hiyay makalin nangapput ya hiyay pangidatak nah kalebbengan an mangan nah bungan di kaiw an kalpuwan di biyag hi kad-an Apu Dios.” ’ ”
Hay mitugun hanadah mangulug ad Smyrna
Kanana bon ha-on di “Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu nadah mangulug ad Smyrna ta kalyom di hituwey kinalin nan maid di lappuna ya maid di poppog na. Hiya nan nate, mu namahuwan ot deyan matagu, kananay ‘Inilak an maligligatan kayu ya nawotwot kayu, mu hay kakulugana ya kadangyan kayu te ongal di baddang Apu Dios ke dakayu. Ya inilak nan gaga-ihon kalkalyon nadan tatagun Satanas mipanggep ke dakayu. Dadiye nadan mumpahhiyan kanan day Judyu da, mu maid di hilbina te gaga-ihoy pangi-eda. 10 Donglon yuh tuwe, ahi kayu munholholtap ya hay udum ke dakayu ya ipakalabut nadan tatagun Satanas. Mu adi kayu tumakut te hidiyey pamatnaan dah kahamad di pangulug yun ha-on, oha bo ya adi mabayag an kay himpulun algo ya abu. Adiyu iwalong di pangulug yun ha-on takon di hidiyey humlun hi katayan yu ot waday biyag yun maid di poppog nah kad-an Apu Dios.
11 Dakayun waday ingana, pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug an kananay: Hay tagun adina iwalong di pangulug na takon di nganney maat ke hiya ya hiyay makalin nangapput ya hiyay adi mihi-an ke Apu Dios an hidiye nan kanan dan mikadwan katayan.’ ”
Hay mitugun hanadah mangulug ad Pergamum
12 Kanana bon ha-on di “Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu nadah mangulug ad Pergamum ta kalyom di ‘Hituwey kalin nan waday matadom an hinalung hi tokona, 13 kananay: Inilak an hinaen bobleyu ya kay hinay numboblayan ya pun-ap-apuwan Satanas. Mu takon di athidi ya inilak an nahamad di pangulug yun ha-on te uggeyu inwalong takon di pinate dah Antipas an ibbayun mangulug an mangituttudu mipanggep ke ha-on. 14 Hay adik pinhod ya wada nadan ibbayun hay tuttudun Balaam di un-unudon da. Te hi Balaam ya tinuttudduwanah Balak hi atonan mangipaliwat nadah tatagud Israel. Intuttudu nay aton Balak ta ihapitana nadan holag Israel ta kanon da nadan makan an niappit hi adi makulug an dios ya aton day malalao umat hi pangihuyopan hi bokon inayan. 15 Ya wadada boy ibbayun mangun-unud hi gaga-ihon ituttudun di Nicolaitan. 16 Kinali muntutuyu kayu ta itikod yu nadan gaga-ihon at-atton yu. Te adi kayu ke ya umaliyak ta hantun hinalung hi tokok di pamatek nadah mangat hi gaga-iho.
17 Dakayun waday ingana, pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug an kananay: Hay tagun adina iwalong di pangulug na takon di nganney maat ke hiya ya hiyay makalin nangapput ya hiyay pangidatak nah makan an ugge nainila ya idatak bo nah batun mabayak an nitudkan nan balun ngadan an maid di udum hi nanginilan abuna nan pangidatak.’ ”
Hay nitugun hanadah mangulug ad Tiatira
18 Kanana bon ha-on di “Itudok muh tuwe nah anghel an mangipangpangulu nadah mangulug ad Tiatira ta kalyom di ‘Hituwey kinalin nan Imbabalen Apu Dios an hay matana ya umat nah mundadalang an apuy ya hay hukina ya umat nah makadangngin gombang an humili. Kananay: 19 Inilak am-in di at-atton yu, hay pamhod yu, hay pangulug yun ha-on ya nan pangan-anusan yuh ligat di ngunuyu gapun ha-on. Ya inilak bon namam-an maphod di pangi-eyud uwani mu handih lappuna. 20 Mu hay adik pinhod ke dakayu ya hay uggeyu nangipatikodan nah gaga-ihon ituttudun nan babain hi Jesebel an kananay hiya ya profetas Apu Dios, yaden bokon kaya. Ta humlun kediye ya dakol ke dakayun tataguk di mangmangat hi malalao umat hi pangihuyopan hi bokon inayan ya pungkan yuy makan an niappit nah adi makulug an dios. 21 Nabayag di nunhoodak hi pangitikodanan diyen at-attona, mu takon ahan ot adina pinhod an itikod. 22 Kinali hay atok ya idatak hi dogon holholtapona, takon nadan mangun-unud kediyen ituttuduna hin adida muntutuyu ta iwalong dah diyen at-atton da. 23 Am-in nadan mangun-unud kediyen ituttudun Jesebel ya ipipatek ta inilaon nadan mangulug ke ha-on an inilak di nomnom ya hay aton di tagu. Waday ahik idat hi gun-udon di tatagu mipuun hi aton da. 24 Mu dakayun iTiatira an ugge nangun-unud kediyen mituttudun pangi-en Satanas ya adi dakayu idatan hi kabulubulunan yu. 25 Abunay mahapul an punnanongon yuh naen nahamad an pangulug yun ha-on inggana hantuh ahik kibangngadan.
26-27 Hay tagun adina iwalong di pangulug na takon di nganney maat ke hiya ya hiyay makalin nangapput ya hiyay pangidatak nah kalebbengan an mun-ap-apuh kabobboble umat hi kalebbengak an indat Aman ha-on. Ya maid di pakaapput ke hiya ya mahapul an hiyay maunud ya nalakay pangapputana nadah gaga-ihon tatagu umat hi kaphikan di buwod. 28 Ya idat ku bon hiya nan talo. 29 Dakayun waday ingana, pakaddonglon yuh tuwen kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug.’ ”
Hay mitugun hanadah mangulug ad Sardis