3
Kanana bon ha-on di “Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu nadah mangulug ad Sardis ta kalyom di hituwey kalin nan waday pitun kabaelanan Espiritun Apu Dios ke hiya ya nangdon nah pitun bittuwon. Kananay ‘Inilak am-in di mipanggep ke dakayu. Man-ut matagu kayu, mu kay kayu nate te ugge nihamad di pangulug yu. Nomnomon yu ta ihamad yuy pangulug yun Apu Dios te deket adiyu ya loktat ot mama-id. Kalyok hituwe te inilak an hay pangi-eyu ya bokon hidiyey pinhod Apu Dios. Nomnomon yu nadan nituttudun dakayu handih lappunat hidiyey un-unudon yu ya muntutuyu kayuh liwat yu te deket adi kayu ya umaliyak ta kastiguwon dakayu ya uggeyu inila hin kakon-ana te hay aliyak ya umat hi aliyan di mangako.
Mu dakayun o-ohan iSardis an ugge naliwat ya ahi kayu mabulwatiyan hi mabayak an maki-en ha-on te uggeyu inwalong di pangulug yun ha-on. Hay tagun adina iwalong di pangulug na takon di nganney maat ke hiya ya hiyay makalin nangapput ya hiyay mumbulwati damdamah mabayak ya adinadaman makaan di ngadana nah nitudokan di ngadan di tatagun waday biyag nan maid di poppog na. Ya ahik kalyon hi hinangngab Apu Dios ya nadan anghel nan hiyay taguk. Dakayun waday ingana, pakaddonglon yu ya un-unudon yuh tuwen kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug.’ ”
Hay mitugun hanadah mangulug ad Philadelphia
Kanana bon ha-on di “Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu nadah mangulug ad Philadelphia ta kalyom di hituwey kalin nan makaphod an abu ya maid di mibahhoh kalina. Hiyay nangdon nah aladdun David ya deket in-aladdu na nan panto ya maid di pakaibughul. Ya deket imbughul na ya maid di pakaidakig. Kananay ‘Inilak di pangi-eyu ya inilak an makudang di kabaelan yu yaden inun-unud yuy intuttuduk ya nanongnad uwanin ha-oy di kulugon yu, kinali ibughul ku nan panton hogpan yu. Hituwen panto ya adinadaman idakig di tagu. Donglon yu tun kalyok, nadan makallangkak an tatagun Satanas ya ipahhiya dan kanan day Judyu da, mu maid di hilbin di kanan day Judyu da. Ahik pundukkunon didah hinangngab yu ta inilaon dan dakayuy pakappinhod ku.
10 Ya gapu te inun-unud yuy kalik ot anusan yuy ligat yu ya adi dakayu pakililigaton hantuh tiempon aliyan di ligat hi kabobboble tuh luta hantuh ahik pamatnaan am-in hi tagu. 11 Maid uhup ya mibangngadak, kinali punnanongon yuy nahamad an pangulug yun ha-on te deket mahaul kayu ta iwalong yuy pangulug yu ya adi kayu midatan hi gun-udon yu. 12 Mu hay tagun adina iwalong di pangulug na takon di nganney maat ke hiya ya hiyay makalin nangapput ya hiyay pangidatak nah gun-udona ya iha-ad ku didan mialig an tukud hi Templon Apu Dios. Ya mihaad dah dit nangamung. Hiyay ahik pangitudkan hi ngadan Apu Dios, hay ngadan nan balun bobled Jerusalem an malpun Apu Dios hi langit ya nan balun ngadan ku. 13 Dakayun waday ingana, pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug.’ ”
Hay mitugun hanadah mangulug ad Laodicea
14 Kanana bon ha-on di “Muntudok ka nah anghel an mangipangpangulu nadah mangulug ad Laodicea ta kalyom di ‘Hituwey kalin nan kanan dan Amen an makulug am-in di kalyona ya maphod am-in di atona. Hiyay gapunan lintun Apu Dios am-in tun wadad uwani. Kananay: 15 Inilak an hay pangi-eyu ya mialig nah danum an adi maatung ya adi matuning, mu nadalnat te maid di ustuh pangulug yu. Man-u te adiyak kahingon ke dakayu, mu maid di ustuh pangulug yun ha-on. 16 Gapu te athidi kayu ya iwalong dakayun ha-on an umatak nah tagun adina pinhod di danum an nadalnat ta hidiyen nan ibughak na. 17 Kanan yuy kadangyan kayu te dakol di limmu yu ya wadan am-in di mahapul yu, mu uggeyu inilan nakawwotwot kayu, nakulap kayu ya kay kayu ugge numbulwati te maid ke dakayu nan malpun ha-on an ikadangyan di tagu. 18 Hituwey itugun kun dakayu, kudukdul nay ha-oy di pumbagaan yuh baddang te nan ibaddang kun dakayu ya hidiyey mangihamad hi pangulug yun mialig hi balituk an ikadangyan yu. Ya ha-oy di pumbagaan yuh kabaelan yun mangat hi maphod ta kay hidiye nan mabayak an ibulwati yu te kababain di ekayu adi mumbulwati. Ya athidi bo nah kulap yun ha-oy di pumbagaan yuh baddang ta paphodok di panibo yu. 19 Am-in nadan pakappinhod ku ya boh-olak ya kastiguwok dida hin adi maphod di aton da. Kinali kalyok ke dakayun ip-iphod yuy punnomnom yu ta muntutuyu kayuh liwat yu.
20 Donglon yu te deyak hitun mungkugkug hi panto yu ta nan mangngol ta paghoponak ya hiyay pakikanak. 21 Hay tagun adina iwalong di pangulug na takon di nganney maat ke hiya ya hiyay makalin nangapput umat ke ha-on an impunnanong kun nangun-unud ke Apu Dios, hiyay ahi makib-un ke ha-on ot deyan nakib-unak ke Ama hituh pun-ap-apuwana. 22 Dakayun waday ingana, pakaddonglon yuy kalyon nan Espiritun Apu Dios ke dakayun mangulug.’ ”
Hay kidayawan Apu Dios hidih langit