HAY IMPITUDOK APU DIOS KE LUCAS MIPANGGEP KE JESUS
1
1-4 Teofilo, inilak an dakol day nangitudok hi mipanggep ke Jesus ya nan pangi-ena. Ya hay intudok da ya nadan dingngodingngol min itanuttudun nadan tatagun nanibo nadah inat Jesus nipalpu handih lappunan nuntuttuduwana. Gapu te takon di ha-oy ya impakammahmahak ot pakainillaok am-in di makulug mipanggep ketuwe ya ninomnom kun itudok ke he-at inilaom di makulug an nituttudu.
Hay nipainilaan di kitungawan Juan an mumbonyag
Handih tiempon di numpatulan Herod ad Judea ya wada din padin di Judyu an nungngadan hi Sakalia. Hanadan padin di Judyu ya nunhihinnatkon di ngadan di grupu da. Hi Sakalia ya nid-um hanadah kanan dan Abijah. Takon nan inayanan hi Elisabet ya holag din hi Aaron an padin dih done. Didan himbale ya makangngun-unud dah tugun Apu Dios, kinali matbal dan hiya. Mu maid di imbabaleda te adi pakaimbabaleh Elisabet. Oha bo ya nain-ina mo ya naam-ama mo damdamah Sakalia.
Ohan algo ya mungngunuh Sakalia nah Templo te nadatngan di tiempon di pungngunuwan nadan padin nid-umana. 9-10 Hanah pangi-eda ya ibubunut da hin dahdiy muntolog nah insenso ya hi Sakaliay nabunut. Hinumgop nah Templo ot tolgana nan insenso yaden mundasal damdama nadan tatagu nah dola.
11 Kediye ya numpatibo on anghel Apu Dios ke Sakalia an timmaddog nah winawwan di altar an niha-adan di insenso. 12 Handih tinibona nan anghel ya timmakut ya uggena inilay atona. 13 Mu kanan nan anghel ke hiyay “Adika tumakut, Sakalia. Immaliyak ta kalyok ke he-an dingngol Apu Dios di dasal mu. Hi Elisabet an inayam ya ahi mun-imbabaleh lalaki. Ya ahiyu ngadanan hi Juan. 14 Mun-am-amlong kayu hi kitungawana ya athidi bo nadah udum an tatagun mun-am-amlong da. 15 Hiya ya ahi makatbal ke Apu Dios, adi uminum hi baya ya nadan udum an bumutong. Ya mipalpuh kitungawana ya hay Espiritun Apu Dios di mangipaduttuk ke hiya. 16 Hanadan ahina ituttuduy gumapuh pumbangngadan di dakol an holag Israel ke Apu Dios. 17 Te hiyay ahi mangidadaan hi tatagun mangabulut nah ahi itud-ak Apu Dios. Hiya ya ahi umat handin profetas an hi Elijah te wadan hiyay kabaelan di Espiritun Apu Dios. Ahina tuttuduwan nadan aammod ta mumbangngad di pamhod dah imbabale da ya ahina tugunon nadan mangohe ta iphod day pangi-eda.” Hituwey kinalin nan anghel ke Sakalia mipanggep nah ahi iimbabalen Elisabet.
18 Mu kanan Sakaliay “Nganney innuk an mangulug ketuwen deyan naam-amaak ya nain-ina nan inayak?” 19 Ya hinumang nan anghel an kananay “Ha-oy hi Gabriel an muttatyun Apu Dios. Intud-akak ke hiya ta kalyok ke he-a tun maphod an maat ke dakayu. 20 Mipalpud uwani ya adika pakakali inggana mitungo nan imbabale yu te uggem kinulug tun kinalik. Hituwe ya umannung hantuh algon gintud Apu Dios.”
21 Hanadan tatagu nah dola ya hahad-on dah Sakalia an kanan day “Tipet mihahhaad hi Sakalia nah bohongna?” 22 Indanit limmah-un ya adi pakakalin abunay isinyas nay pinhod nan kalyon. Kediye ya naawatan nadan tatagun waday numpatibon hiya nah bohongnan di Templo.
23 Nagibbuy ngununa nah Templo ot umanamut hi baleda. 24 Indani ya immannung an nawadaan hi Elisabet ot mitmittaluh bale dah liman bulan. 25 Kananah nomnom nay “Maphod ahan ta athituy inat Apu Dios ta maid moy gumapuh ek kibabainan.”
Hay nipainilaan di kitungawan Jesus
26 Nala-uy onom an bulan nipalpu handih numpatib-an nan anghel ke Sakalia ya intud-ak bon Apu Dios hidiyen anghel an hi Gabriel hidid Nasaret ad Galilee 27 ta wada damdamay ena kalyon nah babain hi Maria an nitbin Joseph an holag din hi David. 28 Imme nan anghel hi kad-ana ot kananay “Maria, immaliyak an mangalin binendisyonan dakan Apu Dios ya hiya ya wada ke he-a.”
29 Namodwong ya nabulun hi Maria ot numanomnom hi kibalinan nan kinalin nan anghel. 30 Ya kanan nan anghel ke hiyay “Adika tumattakut, Maria, te makaulleh Apu Dios ke he-a. 31 Ahika mawadaan ta mun-imbabale kah lalaki ya ahiyu ngadanan hi Jesus. 32 Hiya ya madayaw ya mangadanan an Imbabalen Apu Dios an Katagtag-ayan. Ya nan kinapatul din ammod nan hi David ya ahi ipaboltan Apu Dios ke hiya 33 ta ahi pumpatul ta nangamung nadan holag Jacob.”
34 Kanan Maria nah anghel di “Nganney innuk an mawadaan an maid di inayak?” 35 Hinumang nan anghel an kananay “Ipaalin Apu Dios nan Espiritunat hay ongal an kabaelanay mangat ta mawadaan ka. Hituwey gapunan hidiyen ungan makaphod an abu ya ahida kalyon di Imbabalen Apu Dios. 36 Hi Elisabet an ibam an kanan day adi pakaimbabale ya nawadaan mon mikan-om ad uwaniy bulana takon di nain-ina. 37 Hituwey kitib-anan hi Apu Dios an ongal di kabaelana ya damanan atonan am-in.” 38 Ot kanan Mariay “Takombo, abulutok hinaen kinalim te muttatyuwak ya abun Apu Dios. Hana ot ta umannung hinaen kinalim.” Kinali nah tuwe ot tayanan nan anghel.
Hay nangidung-owan Maria ke Elisabet
39 Indani ya nundadaan hi Maria ot gal-anan ume nah mabilid an bobled Judea. 40 Immeh balen da Sakalia ke Elisabet ot kananan Elisabet di “Immaliyak an mangidung-o ke he-an iba.” 41 Kediyen dingngol Elisabet di kalin Maria ya kimmobol nan golang hi putuna. Ya impaduttuk di Espiritun Apu Dios hi Elisabet 42 ot oltonay kalinan kananan Mariay “Hi am-in an binabai ya he-ay pakaullayan Apu Dios ya athidi bo nah ahim iimbabale. 43 Maka-an-anlaak te immali ka. Mu kon dahdiyak ahan an em idung-o, yaden he-ay ahi mangitungo nah Ap-apu taku? 44 Hanah nangngolak hi kalim ya kimmobol tun golang hi putuk hi anlana. 45 Inilak an maka-an-anla kan mangulug an umannung nan kinalin Apu Dios.”
Hay kantan Mariah pundayaw nan Apu Dios
46 Kanan Mariay “Dayawok hi Apu Dios. 47 Maka-an-anlaak te hi Apu Dios di mangihwang ke ha-on. 48 Takon di nababaak an tagu ya ninomnomak ni-mon muttatyuna kinali mipalpud uwani ya kalyon di tataguy nidatanak hi pun-amlongak 49 gapu ketuwen inat Apu Dios an ongal di kabaelana ya makaphod an abu. 50 Hiya ya homkonan am-in nadan mangun-unud ke hiya ya nadah mitun-ud an holag da. 51 Impatibo nay ongal an kabaelana nadah inat na ya nun-iwahit na nadan mumpahhiyan tatagun gaga-ihoy nomnom da. 52 Kinaana nadan ap-apu hi pun-ap-apuwan da ot nadan nawotwot an tataguy impatag-e na. 53 Ya indat nay mahapul nadan maagangan an tatagu, mu hanada ken kakadangyan ya intud-ak na didan maid di indat na. 54 Ditakun holag Israel an muttatyuna ya binaddangan ditaku. 55 Ya himmok nat nangamung hi Abraham ya ditakun holag na ot ipaannung nay kinalina handidah aammod taku.”
56 Nakiha-ad hi Maria ke Elisabet hi tulun bulan ot ahi umanamut hi baleda.
Hay nitungawan Juan an mumbonyag
57 Nadatngan di puntungawan Elisabet ya lalakiy intungona. 58 Am-in nadan hinag-on da ya iiba da ya inila dan ongal di homok Apu Dios ke Elisabet ot makiam-amlong dan hiya.
59 Handih mikawalun algon nan golang ya kinugit da. Kanan nadan naamung di ipangadan day Sakalia an ngadan amana. 60 Mu kanan inanay “Bokon! Hay ngadana ya hi Juan.” 61 Kanan dan hiyay “Mu maid di tutulang yuh nungngadan hi Juan.” 62 Ot isinyas dan amanan hi Sakalia hin nganney pinhod nan ipangadan. 63 Nunsinyas an idatan dah puntudokana ot itudok nah tuwe “Hay ngadana ya hi Juan” ya namodwong da. 64 Pinghanadi ya pakakali boh Sakalia ot dayawonah Apu Dios. 65 Ya namodwong nadan hinag-on da. Am-in datuwen naat hi balen Sakalia ya nundingngol hi kabobbobled Judea. 66 Ya am-in nadan nangngol ya nonomnomon dah tuwen kanan day “Nganne nin di ahi pumbalinan diyen golang?” Nainilan waday kabaelan Apu Dios ke hiya.
Hay panaydayaw Sakalia ke Apu Dios
67 Impaduttuk di Espiritun Apu Dios hi Sakalia ot abigonay ahi maat an kananay
68 “Dayawon takuh Apu Dios an kon tagu ke ditakun holag Israel te ugge ditaku kinal-iwan, mu ipaali nay mamoklah liwat taku. 69 Hidiyen ipaalina ya ohan holag David. Hiya ya kabaelan mangihwang ke ditaku. 70 Hituwey kitib-anan umannung din impaabig Apu Dios nadah profetas handih donen 71 ahi ditaku ihwang nadah buhul taku ya nadah tatagun humihhingit ke ditaku. 72 Hituwey pangipatib-anan immannung din kinali na handidah aammod takun homkona dida. 73 Insapatanan Abraham an ammod takun 74 ihwang ditaku nadah buhul takut adi taku tumakut an mangun-unud ke hiya 75 ta adi taku maliwat ya ta maphod di pangi-e takut nangamung. 76 Ya he-a ken imbabale ya ahida kanan di profetas daka nah Katagtag-ayan an Ap-apu te he-ay mangipainilah tatagun ahi umali nan Ap-apu taku. 77 Ahim ituttudu nadah tatagun makaan di liwat dat mihwang da. 78 Gapuh ongal an homok Apu Dios ya itud-ak na nan ahi mangihwang ke ditaku. Ya hantuh aliyan diyen itud-ak na ya umat nah manimil an algo 79 an pat-alanay muntatapol te ipainila nah tataguy maphod an un-unudon dat adida mihi-an ke Apu Dios. Ya ipainila nay maphod an pangi-en pangiun-unudan di tatagut luminggop da.”
80 Immongngal hi Juan ya nanomnoman ya e niha-ad nah adi maboblayan ingganay nadatngan di ena puntuttuduwan hanadah holag Israel.
Hay nitungawan Jesus
(Mateo 1:18-25)