2
Handih hi Agustus di ap-apud Roma ya in-oldenan mumpalistan am-in di tatagu nadah boblen sinakup di Roma. Hay gobernador ad Syria ketuwen namangulun nunlistaan dah tatagu ya hi Quirinius. Am-in di tagu ya eda numpalista nah boblen nalpuwan di aammod da.
4-5 Hay numboblayan da Joseph kediye ya ad Nasaret hidid Galilee, mu imme dad Betlehem ad Judea an e numpalista te hidiy boblen din ammod dan hi David. Hi Maria an nitbin hiya ya naki-e yaden ongal di putuna ot handih wadadad Betlehem ya hidiyey tiempon puntungawana. Ya maid di eda kiha-adan te am-in di baled Betlehem ya napnu. Ot mihaad dah allung. Nuntungoh Maria ya lalakin hidiyey panguluwan ot libbutana ot ipahuyop na nah panganan di baka.
Hay numpatib-an nan anghel Apu Dios nadah mumpattol hi kalnero
Wadaday mumpattol nah pangngel diyen boblen iadug day kalnero da nah hilong. Indani ya numpatibo on anghel Apu Dios ke dida ya pinat-alan di dayaw nan Ap-apu takuy kad-an da ya namahig di takut da. 10 Mu kanan nan anghel ke diday “Adi kayu tumakut. Hay kalyok ke dakayu ya maphod an mangipaamlong am-in hi tagu. 11 Ad uwani ya nitungon dakayu nah boblen David nan mangihwang hi tatagu. Hiyah Kristo an Ap-apu. 12 Hituwey panginilaan yu, hanan golang an eyu tibon ya nalibbutan hi luput an nipahuyop nah panganan di baka.” 13 Maid maptok ya wadaday dakkodakkol an anghel an nid-um da nah ohan anghel ya pun-ikanta day pundayaw dan Apu Dios. Kanan day
14 “Madayaw hi Apu Dios hi langit ya malinggop nadan pangipatib-anah ulena tuh luta.”
15 Tinaynan nadan anghel dida ot mibangngad dah langit. Nunhuhummangan da nadan mumpattol an kanan day “Ume takunna ped Betlehem ta etaku tibon hituwen impainilan Apu Dios ke ditaku.” 16 Ginalagalaan dan imme ya tiniboda da Maria ke Joseph, takon nan golang an nahuyop nah panganan di baka. 17 Ot kalkalyon day kinalin nan anghel mipanggep nah golang. 18 Ya namodwong da Joseph an nangngol kediyen kinalin nadan mumpattol. 19 Hi Maria ya nomnomnomona datuwen dingngol na. 20 Hanada ken mumpattol ya nibangngad da nah pun-adugan dan daydayawon dah Apu Dios gapu nah dingngol da ya tinibo dan hidiyey immannungan nan kinalin nan anghel ke dida.
Hay nungngadanan dan Jesus
21 Waluy algon nan golang ot kugiton da ot ngadanan dah Jesus an hidiyey kinalin nan anghel ke Maria ot ahi mawadaan.
Hay nangiayan dan Jesus nah Templo ad Jerusalem
22 Nadatngan di tiempon pangun-unudan da Joseph ke Maria nah intugun Moses ot ume dad Jerusalem. In-e dah Jesus ot idawat dan Apu Dios 23 mipuun ketuwen nitudok nah tuguna: “Am-in di panguluwan an lalaki ya midawat ke Apu Dios.” 24 Ya eda pay nun-appit hi duwan paloma weno duwan nagapad an balug te hituwey tugun Apu Dios an aton di babain ka-tungona.
25 Hidid Jerusalem ya wada on tagun hi Simeon an maphod di pangi-ena ya makangngun-unud ke Apu Dios an hadhad-onay kihwangan di holag Israel. Wada ke hiyay Espiritun Apu Dios 26 an nangipainilan hiya ya adi mate inggana tibonay umannungan handin kinalin Apu Dios an kananay ahi umali nan mangihwang hi holag Israel.
27 Impangulun nan Espiritun Apu Dios hi Simeon nah Templo ya wadada Joseph ke Maria an in-e dah Jesus hidit aton da nan Tugun Moses. 28 Inapupun Simeon hi Jesus ot mumpasalamat ke Apu Dios an kananay
29 “Apu, ad uwanin immannung nan kinalim ya takon nuppey mateyak an muttatyum ot malinggop di nomnom ku 30 te tinibok mo tun intud-ak mun mangihwang hi holag Israel 31 an hituwe tuwali din ninomnom mu an mipainilan am-in hi tagu. 32 Hiya ya mialig dilag an pat-alanay nomnom nadan bokon Judyu ta he-ay un-unudon da ya ta midayaw nadan tatagum an holag Israel.”
33 Namodwong nadan ammod Jesus kediyen kinalin Simeon mipanggep ke hiya. 34-35 Kanan Simeon ke diday “Hi Apu Dios di mangipaamlong ke dakayu.” Ya kananan Mariay “Hituwen ungan tinuddun Apu Dios di humlun hi kakastiguwan di udum an holag Israel te kahingon da. Hiya boy humlun hi kihwangan di udum te kulugon da. Mainilan hiya ya intud-ak Apu Dios te hiyay mangipainilah mipanggep ke Apu Dios. Mu dakol day tatagun mamihul ke hiyan hidiyey kainilaan di kinagaga-ihon di nomnom da. He-an hi inana ya ahi makahakkit damdamay nomnom mu gapu nah ahi maat ke hiya.”
36 Wada damdama on naka-in-inan profetas an hi Anna an hi anak Panuel an holag din hi Asher. Nalahin ot mala-uy pituy toon ya natey inayana. 37 Hiya ya nawalut opat moy toona ya nipalpuh nabaluwana ya ug-uggena tinaynan nan Templo. Mapat-al ya hilong ya daydayawonah Apu Dios ya deke on adi mangan te hay dasal di atoatona. 38 Makihumhummangan hi Simeon ke da Joseph ke Maria ya dimmatong hi Anna ot mumpasalamat ke Apu Dios mipanggep ke Jesus ya pungkali nay mipanggep ke hiya an hiyay hadhad-on dan umalin mamaddang ke didan holag Israel.
39 Inat da Joseph ke Maria nan Tugun Moses mipanggep hi nuntungon babai ya hay panguluwan an lalaki ot umanamut dad Nasaret ad Galilee. 40 Mungkaong-ongal hi Jesus ya nal-ot ya nakannomnoman te hi Apu Dios di mangipaptok ke hiya.
Hay nunhamakan dan Jesus nah Templo
41 Katootoon on imme da nan ammod Jesus ad Jerusalem hin nadatngan nan kanan dan Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 42 Handih himpulut duway toon Jesus ya naki-en da amanan e makipiyesta. 43 Nagibbuh diyen Piyesta ot umanamut nadan tatagu, takon nadan ammod Jesus. Mu uggeda inilan natayanan hi Jesus ad Jerusalem. 44 Pangali da on naki-ki-en dida. Nala-uy ohan algoh nundallanan da ya ininnila dan maid hi Jesus ot mahmahan da nadah ibbada. 45 Adida pakahamak ke hiya ot mibangngad dad Jerusalem ta eda tibon hidi.
46 Nala-uy tulun algo ya hinamak da nah Templon um-umbun nah gawwan nadan naamung an muntuttuduh pangi-en di Judyun mundongdongngol on taganay mahman dida. 47 Am-in da nan mangmangngol ya namodwong da te kabaelanan mun-awat ya nalaing an humumang. 48 Ya namodwong damdama nadan ammod na hi nanib-an dan hiya. Kanan inanan hiyay “Antipet uggeka naki-en dakami? Makadannagan kamin nanamahamak ke he-a.” 49 Hinumang Jesus an kananay “Tipet hamahamakonak ke dakayu, kon uggeyu inilan hituh balen Amay mahapul an kiha-adak?” 50 Mu ugge naawatan nadan ammod nah diyen inhumang na.
51 Ot makibangngad mod Nasaret hi Jesus an nanongnan makangngun-unud hi tugun di ammod na. Hi inana ya nonomnomonan am-in nadan na-na-at. 52 Mungkaong-ongal hi Jesus ya mungkaudman di inila na ya matbal ke Apu Dios ya hi tagu.
Hay itanuttudun Juan an mumbonyag
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Juan 1:19-28)