4
Hay gintud APU DIOS an punhumalyanah tatagu
Kanan nan AP-APU an Kabaelanan am-in di “Tuwen madatngan nan algon maghob am-in nadan mumpahhiya ya gaga-ihon tatagu, umat hi dagami ya maid di matdaan ke dida.
Mu dakayun mangun-unud ke ha-on ya ahiyu tibon di kaphod ku umat nah algon humiyon dakayu ta paphodon dakayu. Ahi kayu maka-an-anla, umat nah impan di bakan nipabudal hi pukungan. Ya hantuh aliyak ta itakdog dakayu ya mialig an igatin yu nadan gaga-ihon tatagu, umat hi pangigatinan yuh dap-ul.
Nomnomon yun mahapul an am-in nadan holag Israel ya un-unudon da nadan tuttuduk ya Tugun kun indat ku nah muttatyuk an hi Moses nah Bilid an Sinai.
Mu hammadok an kalyon an ipaalik nan profetas an hi Elijah hantuh adi ni-an madatngan nan kaim-importanteyan an algon aliyan nan APU DIOS. Ahina pumpopohhodon nadan aammod ya iimbabale da ta deket umaliyak ya adik dadagon tun boble yu.”