3
Hay punhumalyaan APU DIOS hi tatagu
Himmumang hi APU DIOS an Kabaelanan am-in an kananay “Donglon yu tuwe. Ahik ipaali nan mangidadaan hi dalan ku.* 3:1a Tibon yuy Mateo 11:10, Marcos 1:2 ya Lucas 7:27. Ta pinghanadi ya umali tuh Templo nan AP-APU an hapulon yu. Hidiyen itud-ak kun umali ya hiyay mangipainilah planuk.” Kediyen algon ahi aliyan diyen Ap-apu ya maid di mibilang an maphod hi hinangngab na. Hiya ya umat nah sabun an appilonay lugit ya umat bo nah apuy an lanatonay gumok ta mamahmay kinagumok na. Umalin munhumalya nadah padi ta muntutuyu dat iappit da mon APU DIOS di lebbengnan miappit ke hiya. Hidiyen aton da ya umat hi aton di apuy hi silber ya balituk ta mamahma da. Ya umipaamlong mo uppe ke hiya nadan iappit di tatagud Judah ya Jerusalem, umat handi. Kanan nan AP-APU an Kabaelanan am-in di “Ahiyak umalin munhumalyan dakayu. Ta kastiguwok am-in di mun-ayak, nadan ihuyop day bokon da inayan, nadan muntistiguh langkak, nadan adi mangidat hi ustun tangdan di pungngunuwon da ya nadan mangipaligligat hi nabalu, napuh-ig ya nadan tatagun nalpuh udum an boble. Takon nadan maid di lispitunan ha-on ya kastiguwok.
Hay pangidatan ke APU DIOS hi lebbengnan midat ke hiya
Ha-oy an AP-APU ya munnananongak an adiyak mumbaliw. Kinali ugge dakayu dinadag am-in an holag Jacob, takon di lebbengnan madadag kayu. Umat kayu handidah aammod yun inwalong day tugun ku. Daan mot ibangngad yun mangun-unud ke ha-on ta ipaptok dakayu bo. Wada nin an kanan yu boy ‘Nganney innun min mibangngad ke he-a?’
Agat hanhanak ke dakayu hin maphod an talamon yuy Dios yu. Nunna-ud an kanan yuy adi. Mu hay kakulugana ya talatalamonak ke dakayu. Nunna-ud bon kanan yuy ‘Nganney innun min nuntalam ke he-a?’
Hay puntalaman yun ha-on ya mipanggep nah mikapulun limmu yun lebbengnan idat yun ha-on ya mipanggep nadah miappit an lebbengnan iappit yun ha-on. Makastigu kayun am-in an bimmoble te talamonak ke dakayu. 10 Daan mot iali yun am-in di mikapulun limmu yu ta adi kumudang di makan tuh Templo. Aga ke, aton yu ta tibon yu! Man, ibughul kuy kabunyan ta pun-ipaalik am-in di mahapul yu ta mahawwahawwal ta kumudang bo kayay pangiha-adan yu. 11 Ya adik iabulut an madadag nadan inliyak yu ya nadan intanom yun bungbunga-an umat hi grapes mu pumbalinok didan makabbunga. 12 Ta hay kanan di tataguh kabobboble mipanggep ke dakayu ya binendisyonan dakayun ha-on te maphod an pumboblayan di boble yu. Ha-oy an APU DIOS an Kabaelanan am-in di nangalin tuwe.
Homkon APU DIOS nadan mangun-unud ke hiya
13 Dakol di kinali yun mipanggep ke ha-on an adik pinhod. Mu wadan kanan yu boy ‘Nganney kinali mi mipanggep ke he-a?’
14 Kanan yuy ‘Maid di hilbinah pangatan hi pinhod APU DIOS an aton. Tipe etaku un-unudon hiya? Ya nganney hilbinan pangipatib-an ke hiyan Kabaelanan am-in an muntutuyu taku gapuh ad-adin inat taku? 15 Tibtibbon taku met an maan-anla nadan mangohen tatagu. Ya kumadkadangyan mah-udot nadan gaga-ihon tatagu. Bokon ya abuh diye te patpatnaan da udot anhan di kinaanus Apu Dios yaden adida makastigu.’ ”
16 Hanada ken mangun-unud ke APU DIOS ya kanalkalyon day mipanggep ke hiya. Dingngol APU DIOS datuwe ot ipatudok nay ngadan dadiyen mangun-unud ya mundayaw ke hiya. 17 Kanan diyen AP-APU an Kabaelanan am-in di “Diday tataguk, nabalol dan ha-on.” Kinali hantuh punhumalyaana ya homkona dida umat hi ammod an homkona nan makangngun-unud an imbabalena. 18 Ta tibon am-in hi taguy ugge nun-ingngohan di makangngun-unud ke ha-on an aton day pinhod ku ya nan gaga-ihon mangiwalong ke ha-on.

*3:1 3:1a Tibon yuy Mateo 11:10, Marcos 1:2 ya Lucas 7:27.