2
Hay nunliwatan nadan padi ke APU DIOS ya impangulu da nadan tatagun munliwat
Kanan APU DIOS an Kabaelanan am-in hanadah padiy “Hituwey imandal kun dakayu. Mahapul an mipatibo nadah aton yun dayawonak. Deket adiyak dayawon ke dakayu ya kastiguwon dakayun ha-on. Ya deket adiyu un-unudon di kalyok ya idutan dakayun ha-on. Pumbalinok di bendisyon yu hi idut. Hay kakulugana ya inidutan dakayu mon ha-on te adiyu un-unudon di tugun ku ya adiyu ibilang an importante dadiye tugun ku. Donglon yuh tuwe: Gapun dakayu ya kastiguwok di iimbabale yu ya idan-ik hi anga yuy tain nadan aggayam an in-appit yu. Ne edakayu inwelen kay kayu tai. Ta panginilaan yun ha-oy di nalpuwan tuwen warning ke dakayu ta ibangngad yun mangun-unud nadah tugun an indat ku ke amayun hi Libay handi. Ha-oy an AP-APU an Kabaelanan am-in.
Hay ninomnom kuh nangidatak ke Libay ya handidan holag na ketuwen tugun ya kiphodan da ya ta luminggop dat kal-ina ot ya lispituwonak ya mangun-unud dan ha-on. Ya o peman an inun-unud da ot ituttudu dah tataguy niptok ya maandong an pumbiyag da ya impangpangulu day tatagun mangat hi maphod ta itikod dan mangat hi gaga-iho. Athidi ot kuma tuwaliy ngunun di padi an ituttudu dah tataguy mipanggep ke ha-on an AP-APU an Kabaelanan am-in. Ya ume kuma damdama nadan tatagu nadah padi ta inilaon da hin nganney pinhod kun aton da te dadiyen padiy binaal kun mangipainilah pinhod kun ipainila. Muden ad uwani ya inwalongak ke dakayun papadi. Imbahho yuy nuntotobbalan taku ot nadan ituttudu yuy humlun hi pangatan di tataguh gaga-iho.
Ta hidiye nan pumbalinon dakayun pihulon di iIsrael, te adiyu un-unudon di pinhod kun aton yu. Oha bo ya ugge nun-iingngoy pangat yu nadah tataguk.”
Ugge impunnanong di iJudah an mangun-unud ke APU DIOS
10 Kon bokon hi Ama takun am-in hi Apu Dios? Ya kon bokon hiyay nunlutun am-in ke ditaku? Yaden tipet ngohayon takuy nakitobbalan takun hiya ya aton takuy adi maphod hi ibba taku? 11 Hanadan tatagud Judah ya imbahho day insapata dan APU DIOS an aton da. Inat day gaga-ihod Jerusalem ya nadah udum an boble. Hinibit da pay nan Templona ya in-ine day binabain dayawon day dios di udum an boble. 12 Hana ot ta kaanon APU DIOS nadah bobled Israel nadan mangat hi athitu. Ta adida mo miabulut an maki-at nah iappit di bimmoble ke APU DIOS an Kabaelanan am-in.
13 Oha bo ya anakkayang an namahig di koga yun lobngon di luwa yuy altar APU DIOS gapu te adina mo abuluton di iappit yun hiya. 14 Tipe tuwalit adi abuluton APU DIOS di iappit yu? Man-uke ya inilanan dakayun linalaki ya adiyu iohhah inayan yuy pamhod yu. Insapata yun hiya ya abuy inayan yu mu imbahho yuy insapata yu. 15 Lintu dakayun APU DIOS ta mibilang kayun oha nah inayan yu. Man-uke ya mahlag kayu ta mibilang nadan iimbabale yuh pamilyan APU DIOS. Kinali tibon yu ta maid ke dakayuy mangibahhoh insapata yuh inayan yun in-ine yu dih kat-agu kayu. 16 Kanan nan AP-APU an Dios di holag Israel di “Kahingngitak di bolhe. Kinali adiyu ibolhey inayan yu.”
17 Immingleh APU DIOS hi kalikali yu. Yaden kanan yuy “Nganney inat mit edakami impainglen APU DIOS?” Om te kanan yuy “Pun-amlongan APU DIOS nadan gaga-iho ya adina kastiguwon dida ya maid di idat nah kiphodan nadan mangat hi maphod.”