Malachi
Hay mipanggep ketuwen liblu an Malachi
Hi Malachi ya profetas APU DIOS nadah holag Israel handih ka-alpu dad Babilon. Hanan Templo ad Jerusalem an nadadag handi ya niphod mo ya at-atton da nadan miappit an mipuun nah kanan di Tugun. (Tibon yuy liblu an Ezra.)
Mu takon di nibangngad dad Jerusalem ya uggeda impunnanong di pangun-unud dan APU DIOS. Gaga-iho nadan padi ya adida dayawon hi APU DIOS te iappit day aggayam an waday dipekto na. Man-ut ipatpatibo dan maphod da mu hay kakulugana ya gaga-iho da. Adida lispituwon hi APU DIOS. Ya numbahul damdama nadan tatagu te in-ine day binabain bokon Judyu ot dayawon day dios an kinapyan di tagu an bokon APU DIOS. Hay oha bon at-atton da ya pun-ibolhe day inayan dan uggeda impunnanong di insapata da handih nalahinan da. Ya hay oha bon liwat da ya adida idat ke APU DIOS nan lebbengnan midat ke hiyan mikahimpuluh limmu da.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay impaminhod APU DIOS nadah tatagud Israel ya hay mangipabain an at-atton da. (1:1—2:9)
2. Binoh-olan Malachi nadan holag Israel gapuh liwat da ya ngohe dan APU DIOS. (2:10-17)
3. Impainilan APU DIOS an adi mabayag ya umalit kastiguwonay tataguna. (3:1—4:6)
Ongal di naminhod APU DIOS hi iIsrael
1
Hituwey kinalin APU DIOS ke Malachi an kalyona nadah iIsrael.
Kanan APU DIOS nadah tatagunay “Pininhod dakayun ha-on ta inggana.” Mu hinumang nadan tatagun kanan day “Nganney inat mun nangipatiboh naminhod mun dakami?”
Kanan APU DIOS di “Hintulang da Esau ke Jacob mu handin ammod yun hi Jacob ya dakayun holag nay pakappinhod ku. Uggek pininhod hi Esau ya nadan holag nan iEdom.* 1:2-3a Romans 9:13 Dinadag kuy numboblayan di holag na ya binaybay-ak ot pumboblayan di mailom an aggayam umat hi jakal.”
Wada nin an kanan dadiyen iEdom an holag Esau di “Takon di nadadag di boble mi an Edom, mu iphod mi.”
Humangon nan AP-APU an Kabaelanan am-in an kananay “O, agan da, iphod da, mu dadagok metlaing. Ahi kanan di udum an tatagu mipanggep kediyen bobley ‘Hidiyen bobley numboblayan di gaga-ihon tatagun bobboh-olan APU DIOS ta nangamung.’ ”
Ya hantuh panib-an di iIsrael hi kadadagan diyen boble ya ahida kanan di “Impatibon APU DIOS an ongal di kabaelana, takon hi udum an boblen bokon ya abuh tud Israel.”
Hay numboh-olan Apu Dios nadah padih nangiappitan dah maid di hilbinan miappit
Kanan APU DIOS an Kabaelanan am-in hanadah padiy “Hay pangipatibon di ungah punlispitunan amana ya mangun-unud ke hiya. Athidi boh muttatyun patibonay lispitunah kon muttatyun hiya. Ya dakayu ke ya lebbengnan mangun-unud kayun ha-on an mibilang an hi amayu ya Ap-apu yu. Yaden tipet adiyak un-unudon ke dakayu ta ipatibo yuy lispitu yun ha-on? Ngohayonak ke dakayu yaden kanan yuy ‘Nganney innun min nungngohen he-a?’
Hay inat yu ya in-appit yun ha-on nah altar ku nadan balawok. At-atton yu datuwe yaden kanan yu boy ‘Nganney innun min e ugge nunlispitun he-a?’ Mu kon uggeyu kinalin kanan yuy ‘Nganne ni-boh diyen altar nan AP-APU?’
Deket in-ali yuy nakulap weno mundogo ya napilay an aggayam an iappit yun ha-on, kon hay punnomnom yu ya maphod hidiye? Konnat ipatna yun idat di athidin aggayam nah gobernador, kon umamlong ke dakayu weno kon edakayu baddangan? Ha-oy an AP-APU an Kabaelanan am-in di nangalin tuwe.
Dakayun padi, man gulat na nin ta mumpahpahmok kayun mundasal ke ha-on an Dios ya nunna-ud an adik humangon di dasal yu ya dakayu pey kon bahul.”
10 Kanan bon APU DIOS Kabaelanan am-in di “Pinhod kun waday ohan dakayun mangidakig nadah panton di Templo ta adi kayu oggan humgop an mun-apuy nah altar ku. Te adiyak umamlong ke dakayu kinali adik abuluton nadan iappit yun ha-on. 11 Adiyak dayawon ke dakayu yaden hay tataguh kabobboble ya dayawonak ke dida. Gobhon day bangbanglun iappit dan ha-on ya iappit da bo nadan lebbengnan miappit ke ha-on te dayawonak ke dida. 12 Mu dakayu ke ya adiyak dayawon te iappit yun ha-on nah altar ku nadan balawok. 13 Kanan yuy ‘Mangipaingle datuwen atoaton!’ Ne manangtangngad kayu yu bo udot hi ngohe yun ha-on. Nomnomon yu ke, iappit yu bo udot ke ha-on di inako, bokon ke bo ya napilay weno mundogo. Ne nganne, kon pangali yu on abulutok danaen iappit yun ha-on? 14 Kastiguwok nadan mun-appit ke ha-on hi maid di hilbinan aggayam. Te takon di wada tuwaliy maphod an aggayam dan kinali dan iappit dan ha-on ya bokon dadiyen iappit da. Te ha-oy an patul ya ongal di kabaelak ya takutanak hi tataguh kabobboble yaden adiyak lispituwon hi pangatan yun nae. Ha-oy an AP-APU an Kabaelanan am-in di nangalin tuwe.”

*1:3 1:2-3a Romans 9:13