14
Hay umaliyan nan mun-ap-apu
Gagala moy punhumalyaan APU DIOS ke dakayun tatagud Jerusalem. Kediye ya ahi gogodwaon di buhul yuy kinadangyan yu yaden pamga yuy ang-ang-ang. Kanan APU DIOS di ahina amungon nadan tataguh kabobboble ta gubaton day boble yun Jerusalem. Ahida hogpon hidiyen boble yu ta pun-ala day nganneh diyen maala da nadah babale ya piliton dan ihuyop di binabai. Ya miey godwan dakayuh udum an boble ya nadan matdaan ya mabati dah di.
Ne ahina ginubat dadiyen tatagu umat hi inainat na handi. Kediye bo ya ahi tumaddog hi APU DIOS nah Bilid an Oliba ad Jerusalem nah nangappit hi timilan di algo. Hidiyen Bilid an Oliba ya magodwa mipalpuh nangappit hi timilan di algo ingganah kalin-oban di algo ta mawaday ambilog an nundoddotal. Madlig di godwan nan bilid nah nangappit hi north ya nan godwana ya madlig nah nangappit hi south. Bumtik kayun idalan yu kediyen nundotal an dimmatong ad Asel di poppog na, umat hi bintikan handidan aammod yu gapuh kolyog handih numpatulan Ussiah ad Judah. Ne ahi umali nan AP-APU an Dios kun ibbana nadan pinilinan tataguna.
Kediye ya maid di kotol ya dalalu ya maid di potang. Hinnatkon kediyen tiempon maid di hilong te mapat-al ta nangamung. Ya maid di nanginilah kaatan tuwe, abunah APU DIOS. Kediye bo ya munnanong an waday danum an umidat hi biyag nah wa-el an malpud Jerusalem takon nah inugawan ya ahi kotolan. Munggodwa nan danum an mumpaey udum nah Naten Baybay ya mumpaey udum nah Baybay an Mediterranean nah nangappit hi kalin-oban di algo.
Kediye ya hi APU DIOS di mun-ap-apun am-in hituh luta. Hiyay dayawon am-in di tagu ya hiya ya abuy inilaon dan Dios da. 10 Hay Jerusalem ya napattuk ya nigawwa te am-in nadan boble mipalpud Gebah nangappit hi north ya ingganad Rimmon nah nangappit hi south ya ahi madotal. Hay poppog tuwen ongal an boble an Jerusalem ya mipalpuh Hoob Benjamin inggana nah Hoob di Dugu an kawad-an handin namangulun hoob ya mipalpu nah Natag-en balen Hananel inggana nah pungkopalan di patul. 11 Ya nadan tatagud Jerusalem ya malinggop da mon mumbobleh din maid di takutan dah umalin manadag hi boble da.
12 Ahi ialin APU DIOS di himpappangen dogo nadah boblen nangubat hi iJerusalem. Hay tagun mundogoh athidi ya takon di matagu ya mungkabuluk di laman na, mata na ya dila na. 13 Ahida tumattakut ya matalattalak di nomnom da ta maid di maptok on numpapatte da gapuh pangat APU DIOS ke dida. 14 Ya nada ken iJudah ya eda makigubat ta itakdog day Jerusalem ya ta pun-ala day kinadangyan di kabobboble umat hi balituk, silber ya dakkodakkol an bulwati. 15 Umali boy himpappangen dogo nadah aggayam dadiyen buhul da umat hi kabayu, kamel ya nadan udum ta madadag da.
16 Muden loktat ya am-in di matdaan hanadah tataguh kabobboblen nangubat hi Jerusalem ya umali dah katootoon an mundayaw nah Patul an AP-APU an Kabaelanan am-in. Umali da bon makian-anla nah Piyestan di Abung. 17 Hanada ken tatagun adida pinhod an umed Jerusalem an mundayaw nah Patul an AP-APU an Kabaelanan am-in ya maid di umalin udan hi boble da. 18 Ya deke bot adi pinhod di iEgypt an makipiyesta nah Piyestan di Abung ya umali damdaman dida nan himpappangen dogon ipaalin APU DIOS nadah tatagun adi naminhod an makipiyesta. 19 Hidiyey kastigun am-in di tagu takon di iEgypt an adi maki-at kediyen piyesta.
20 Kediye bo ya takon nadan gakod di kingking di kabayu ya matudkan hi athitu: “Niong-ong ke APU DIOS.” Ya nadan babanga nah Templo ya niong-ong da, umat nadah palangganan miusal nah altar. 21 Miong-ong am-in di babangngad Jerusalem ya Judah an mausal hi pundayawan nah AP-APU an Kabaelanan am-in. Hanadan umalin mun-appit hi aggayam ya mabalin dan usalon dadiyen punha-angan da. Ya kediye ya maid moy munggattang nah Templon nan AP-APU an Kabaelanan am-in.