7
Hanadan tatagud Israel ya namahig di kinagaga-iho da
Ha-oy an hi Mikah ya u-umyungak an abu! Umatak nah tagun naagangan an maid di mahamak nah natdaan an bungan di grapes ya fig te naplag am-in. Man-uke ya maid di natdaan hanadah mapmaphod ya mangun-unud ke Apu Dios. Te nadan natdaan ya mumpapatte da ya munhihinnaul da. Nalaing dan am-in an mangat hi gaga-iho. Hanadan opisyal ya huwes ya mabayadan dat aton day gaga-iho. Ya nadan kadangyan ya piliton day tatagun mangat hi pinhod dan maat. Mumbabaddang dan am-in an mumplanun mangat hi gaga-iho. Mu gulat na nin ta wada ke diday makakkaphod ya mialig da damdaman pagit an maid di hilbida. Ta hidiye nan kanak ke dakayuy “Gagalan madatngan nan algon kakastiguwan yun holag Israel an hidiye tuwaliy kinalin Apu Dios an inabig handidan profetas ke dakayu. Kinali, ad uwani ya uggeyu inila hin nganney aton yu.
Adi kayu mundindinnol hi hinag-on yu weno gayyum yu. Ya halipat-an yuy kalyon yuh tatagu takon di inayan yu. Om, adi kayu mundinol hi tatagu, hay linalaki ya adida lispituwon di ama da, makihungngil di binabaih ina da. Ya hay inapun binabai ya makidama dah nangapun dida. Hay kakulugana ya hay membron di pamilyay umanhan an buhul di ohan tagu.”
Mu ha-oy ke pe ya madinolak an ihwangak nah AP-APU an Dios ku. Anusak an had-on di panumang nah dasal ku. “Dakayun buhul mi, adi kayu mun-an-anla gapuh ligat mi. Mialig an nihubag kami, mu ahi kami bo tumaddog. Dakamin natdaan ya kay kami wadah tapol, mu ahi dakami pat-alan ke APU DIOS. Nunliwat kamin hiya, ta hidiye nan anusan mih nakatang di pangastigu nan dakami gapuh boh-ol na. Mu hi udidina ya itakdog dakamit kastiguwona nadan buhul mi gapu nadah gaga-ihon inat dan dakami. Paddungnay ibudal dakami nah mapat-al ta tibon miy kinalimpiyunah pangatanah kiphodan mi. 10 Ne ahi tibon nadan buhul miy pangitakdoganan dakami ta maba-inan dah nangalyan da handi ke dakamih ‘Daan bo nan AP-APU an Dios yu?’ Maapput mo dadiyen buhul mit pun-igatin mi didan kay da pitok hi kalata.”
11 Kanan Apu Dios di “Dakayun holag Israel, gagalan madatngan nan tiempon pangiphodan yu nadah nadadag an binattun alad am-in hi boble yu ta mabillog di numboblayan yu. 12 Ya kediye ya umaliy tatagun malpuh kabobboble tuh luta ta mid-um dan dakayu. Malpu dad Assyria, ad Egypt ya malpu da nadah kabobboblen nih-up nah Wangwang an Euphrates ya nadah nungkidawwin boblen mala-uwan di babaybay ya bibilid. 13 Mu ahi madadag di udum an kabobboble tuh luta gapuh liwat nadan numbobleh di.”
Hay homok Apu Dios nadah tataguna
14 APU DIOS, umali ka anhan ta ipaptok dakamin tatagum umat hi pangipaptok di mumpattol hi kalnerona. Te mialig kamih kalneron natalak nah muyung an nunlinikkod di pumpattolan. Paamlongon dakamid Bashan ya Gilead an boble min maluwab di mitanom ta hay amlong mi ya umat hi amlong mi handih done.
15 Himmumang hi APU DIOS an kananay “Om, atok di milagro ke dakayu, umat handih nangipanguluwak ke dakayuh timmayanan yud Egypt an nihbutan yu.”
16 Ta hantuh panib-an di tataguh kabobboble kediyen aton APU DIOS ya mamodwong da ya bumaba-in dat pamga mo ya upupon day inga da ya imidon day tokoda gapu te maid moy kabaelan di tindalu da. 17 Ahida umat nah ulog an mumbulluhan an maukat nah bale dan kihikugan da. Man-u ke ya ahida maukat nadah nahamad an naaladan an boble dan munggagayonggong dah takut dat munsuku da nah AP-APU an Dios taku.
18 Maid di udum an dios an umat ke he-a, APU DIOS. He-ay mangaan hi liwat min natdaan an tatagum. Ya adim anhan punnanongon di boh-ol mu, mu umamlong kan mangipatibot nangamung hi ulem ke dakami. 19 Madinol kamin nunna-ud an ahi dakami bo homkon ke he-at paddungnay pun-igatin mu ya pun-iwelem di liwat mi nah dallom di baybay. 20 Om, madinol kamin punnanongom, Apu Dios, di nahamad an pamhod mu ya homok mun dakamin tatagum an holag Jacob an holag Abraham te hidiye tuwaliy hinamad mun kinali handidah aammod mi dih done.