Nahum
Hay mipanggep ketuwen liblu an Nahum
Hanadan iAssyria ya katatakut da ya mabungot da te hay aton di tindalu da ya dadagon day bobboble on nun-ala day nganneh diyen nabalol an maala dah di ya hin-uddum on ika-ut day buhul da takon di matagu da. Sinakup mon di tindalu day udum an boble takon di hay north di Israel (721 B.C.) ya parten di Egypt. (663 B.C.) Pinatnaan da bon sakupon di Judah mu dinadag Apu Dios di tindalu da kediyen tiempo. (701 B.C. Tibon yuy Isaiah 36-37.) Mu takon di athidi ya nunnanong di ongal an kabaelan da ya diday matakutan an buhul nadan tatagun Apu Dios ad Judah.
Nala-uy hinggatut ta naliman toon handih nangayan Jonah ad Nineveh an capital di Assyria ot muntutuyu day tataguh di hi nangngolan dah impainilan Jonah an dadagon Apu Dios di boble da gapuh liwat da. Mu ad uwanin tiempon Nahum ya numbalin bon gaga-iho nadan tataguh di. Ketuwen tiempo ya impainilan Nahum ke didan madadag da ya maid moy namnaman di boble da an Nineveh an mihwang takon di didan bimmoble.
Maat hituwe te hi Apu Dios ya maphod an abu ya mahapul an kastiguwonay gaga-ihon tatagun buhul di tataguna. Hituwen impainilan Nahum ya ongal an alubyag nadah tatagud Judah. Immannung hituwe handih dinadag di Medes ya Babilon di Nineveh handih 612 B.C.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hi Apu Dios ya maphod an abu ya kastiguwonay gaga-ihon tatagu. (chapter 1)
2. Nipainilay kadadagan di Nineveh. (chapter 2)
3. Gaga-ihon abu nadan iNineveh ya hay kastigu da ya makadaddag da. (chapter 3)
1
Hituwen impainilan APU DIOS mipanggep hi Nineveh ya nipain-inop ke Nahum an profetas ad Elkos.
Hay boh-ol APU DIOS nadah iNineveh
Hi APU DIOS ya namahig di boh-ol na ya kastiguwona nadan buhul nan makihanggan hiya. Ya adina pinhod an waday udum an dios an midayaw hin bokon hiya ya abu. Adi kabinnoh-ol hi APU DIOS, mu mahapul an kastiguwonay nunliwat. Ya hiya ya ongal di kabaelanan paddungnay puwok. Ya nan kulabut ya kay dap-ul an impauhbuk di hukina. Minandal na ke bon mamag-anan nan baybay ya nadan wa-el ya umannung an mamag-anan da ta makleng di nungkitanom ad Bashan ya Carmel takon nadan hahabung ad Lebanon. Ya deket kumolyog ya maumay bibilid ya duduntug hi hinangngab na. Ta hidiye nan namahig di takut di tataguh kabobboble ke hiya. Kon waday mihwang ten bimmoh-ol hi APU DIOS? Kay mundadalang an apuy di boh-ol na ya mungkabukliy babatu ta mumbalin hi dap-ul.
Maphod hi APU DIOS. Hiyay kihikugan nadan mundinol ke hiya ya baddangana didah tiempon di ligat da. Pakadadaggona nadan iNineveh an buhul na, umat hi kadadagan di am-in ten waday lobong. Takon di ibtikan dah Apu Dios ta italuwan da nadah munhihhilong ya hamakona metlaing didat dadagona dida.
Deket wada ke dadiyey mumplanun makihanggan hiya ya maminghan di panadaganan dida. 10 Te paddungnay nakna dadiyen buhul na nah mapagit ya kay da nabutong an mundangngewan da. Ya mialig da nah namag-anan an dagami nah payon apuyan ta maghob. 11 Dahdi ni-boh naen patul di Nineveh an e mumplanuh gaga-ihon atona ke APU DIOS?
12-13 Hituwey kanan APU DIOS nadah tatagunan holag Israel “Kinastigu dakayun holag Israel an in-abulut ku dadiyen iAssyrian mangipaholholtap ke dakayu. Mu adida mo aton hidiyen dakayu, te dadagok didat mama-id da takon di dakkodakkol di makidlop ke dida ya takon di nakal-ot da ta mapoppog di punholholtapan yu.”
14 Hituwey kanan APU DIOS nadah iAssyria: “Ahi mama-id di iimbabale yun mamoltan hi ngadan yu. Ya pun-idadaan kuy lulubuk yu te himpappangey kinagaga-iho yu. Dadagok bo nadan ing-ingon dios yu nadah kinapya yun bale da.”
15 Tibon yu ken iJudah, deya on tagun mangali an indalana nadah bilid. Umalit ipainilana nan maphod an maat ya ipainilanan malinggop kayu mo. Mumpiyesta kayu ya aton yu nadan insapata yu. Maid moy buhul yun umalin mangubat ke dakayu te ahida makadaddag.